Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - Αποτελέσματα Προσωρινού Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων-Αξιολογητών για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού ΠΕ -ΔΕ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια ένταξης της υπ’ αριθ. 1166/11-2-2014 ( ΑΔΑ : ΒΙΡΜΟΞΛΔ-547 ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων-Αξιολογητών για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των δράσεων του Υποέργου «6» με τίτλο «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Νέο πρόγραμμα σπουδών με κωδικό ΟΠΣ 295450, η οποία εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3-Οριζόντια Πράξη, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης με αριθμ. Πρωτ. 11279/28.7.2010 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 21885/21.12.2011 της Ε.Υ.Δ. η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου