Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Κατανομή θέσεων ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ - ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ από το Υπουργείο Παιδείας

 
 Κ α τ α ν έ μ ο υ μ ε
 
τις θέσεις των ΔΕ οδηγών και ΔΕ συνοδών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ.90973/Δ3/31-05-2017 (ΦΕΚ 1994/Β΄) ΚΥΑ «Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου