Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Οδηγός για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων - Η διαδικασία της ψηφοφορίας της 7ης Νοεμβρίου 2018


Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας


Η σύνθεση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)


 Σύμφωνα με την παράγραφο 4,  του άρθρου 82 του νόμου 4368/2016 4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/ 2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου,
 β) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου,
γ) έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και
δ) δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενο από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ.

 Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή συγκεκριμένου θέματος.
 Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».


Η σύνθεση των 13 Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)


Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 28, του νόμου 4186/2013 3. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ει− δικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από

 έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή ως Πρόεδρο,
 έναν Διευθυντή εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή,
 έναν σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ και
δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά μέλη ΕΕΠ.

 Γραμματέας και αναπληρωτής αυτού ορίζονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Τα θέματα στο ΠΥΣΕΕΠ εισηγούνται ο πρόεδρος ή μέλος που ορίζεται από τον πρόεδρο.
Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το ΕΒΠ στις συνεδριάσεις συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του ΕΒΠ ο οποίος ορίζεται όπως και οι αναπληρωτές όλων των μελών της παρούσας παραγράφου.


Οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Προεδρικού Διατάγματος(Π.Δ.) 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003)
Το ΥΣΕΕΠ(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π τώρα) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Προτείνει τον ορισμό των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ.

Γνωμοδοτεί, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ.

Επιλέγει τους υποψήφιους για διορισμό σε θέσεις ΕΕΠ των ΚΔΑΥ και σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑ.

Εισηγείται τον καθορισμό του ποσοστού των διοριζομένων ως μονίμων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2817/2000.

Εισηγείται τον καθορισμό του ποσοστού των προσλαμβανομένων ως αναπληρωτών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 2817/2000.

Εκδικάζει πειθαρχικές υποθέσεις κατά των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ εφόσον προέρχονται από ΕΕΠ, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

Εκδικάζει ενστάσεις των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ εφόσον είναι μέλη ΕΕΠ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των περιφερειακών  διευθυντών εκπαίδευσης.

Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ των ΚΔΑΥ κατά πειθαρχικών αποφάσεων των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

Εκδικάζει ενστάσεις του ΕΕΠ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ κατά των προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών εκπαίδευσης και περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης.

Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών στο ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ.

Προτείνει τη μετάθεση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.

Γνωμοδοτεί για τις αποσπάσεις του ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.

Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και για την ανάκλησή τους.

Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών στο ΕΕΠ των ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ και του ΕΒΠ των ΣΜΕΑ  που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές του ΕΕΠ, ΕΒΠ των ΚΔΑΥ και ΣΜΕΑ.

Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας ή έργου με αμοιβή στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του ΥΣΕΕΠ που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.

Εκδικάζει ενστάσεις κατά πινάκων προακτέων του ΕΕΠ και ΕΒΠ, που συντάσσονται από τα ΠΥΣΕΕΠ.

Αποφασίζει για τη διαθεσιμότητα λόγου ασθενείας των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον προέρχονται από μέλη του ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

Αποφασίζει για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ, εφόσον προέρχονται από μέλη του ΕΕΠ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ, εφόσον είναι μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

Γνωμοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

Εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του ΕΕΠ των ΚΔΑΥ και ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΣΜΕΑ, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τα οποία δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ΠΥΣΣΕΠ.

Οι αρμοδιότητες των 13 Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Προεδρικού Διατάγματος(Π.Δ.) 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003)Τα ΠΥΣΕΕΠ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

Συντάσσουν τους πίνακες προακτέων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.

Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, που υπηρετεί στις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας στα μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

Προτείνουν τη μονιμοποίηση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Γνωμοδοτούν για την μισθολογική εξέλιξη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά το άρθρο 6 του ν. 2470/1997.

Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω ασθένειας, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

Αποφασίζουν για την απόλυση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας και για τον αναδιορισμό τους, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

Αποφασίζουν για τη δυνητική θέση σε αργία του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

Εξετάζουν προσφυγές του ΕΕΠ και του ΕΒΠ κατά των αποφάσεων εκκαθαριστών, με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους, εκτός των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μελών των ΠΥΣΕΕΠ και του ΥΣΕΕΠ.

Προτείνουν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα ΚΔΑΥ και τις ΣΜΕΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, κεφάλαιο Β΄, παράγραφος 3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄) και του άρθρου 6 παράγραφος 19 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152Α΄).


Δείτε τη διαδικασία ψηφοφορίας σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003-http://seepea-stella.blogspot.com/2016/10/12003.html

 
Δείτε ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα(Π.Δ.) 1/2003(Φ.Ε.Κ. 1Α/3-1-2003) με την εκλογική διαδικασία για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. εδώ

Δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τις Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2709.html

Δείτε τις Οδηγίες της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_790.html 

Δείτε την Πρόσκληση από τον Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ για κατάθεση υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας και στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_824.html

Δείτε την Ενημέρωση του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής για τις Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. & του Ε.Β.Π. στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_737.html

Δείτε την Ενημέρωση από τους Αιρετούς Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Θεσσαλίας για τις εκλογές Αιρετών Εκπροσώπων για το ΚΥ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_475.html

Ανακοίνωση του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΗΠΕΙΡΟΥ για τις εκλογές Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_920.html

 Ανακοίνωση του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Πελοποννήσου για τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_938.html

  Ανακοίνωση για τις Εκλογές για Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. από τον Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Κρήτης-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_391.html
 
Δείτε γιατί πρέπει να ενισχύσουμε δια της συμμετοχής μας στην εκλογική διαδικασία το Θεσμό των Αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Παιδείας - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_919.html   


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου