Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21 – Λογοθεραπευτών, ΠΕ23 – Ψυχολόγων, ΠΕ28 – Φυσικοθεραπευτών και ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών


Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 11295/19-09-2018 (ΑΔΑ:6Ι1Π4653ΠΣ-ΗΧ5) Απόφασης Πρόσληψης και τοποθέτησης - διάθεσης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21 – Λογοθεραπευτών, ΠΕ23 – Ψυχολόγων, ΠΕ28 – Φυσικοθεραπευτών και ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών, για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου