Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Τι άλλαξε στις αρμοδιότητες του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. στον νέο νόμο του Υπουργείου ΠαιδείαςΤου Βασίλη Βούγια

 Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο(το Φ.Ε.Κ. αναμένεται) «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο κ.ά. διατάξεις», υπάρχουν και διατάξεις που αφορούν στα Συμβούλιά μας το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 40 "Διατάξεις για την Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση"


Στην παράγραφο 1* βλέπουμε να ορίζεται εισηγητής στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µπορεί να ορίζει άλλο µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή συγκεκριµένου θέµατος,  ενώ αυτή τη στιγμή εισηγητής είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

*1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντικαθίστανται ως εξής: «Εισηγητής του Συµβουλίου ορίζεται ο προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µπορεί να ορίζει άλλο µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή συγκεκριµένου θέµατος. Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασµένος εκπαιδευτικός του ίδιου Τµήµατος.»


Στην παράγραφο 2** τροποποιείται το Π.Δ. 1/2003 (Α΄ 1) και συγκεκριμένα στο άρθρο 13 στις αρμοδιότητες των Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. προστίθεται

 H Γνωμοδότηση :
  1. Για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την ανάκλησή τους.
  2. Για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στο Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..
  3.  Για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης των μελών Ε.Ε.Π..

Και ακριβώς αυτές τις αρμοδιότητες, τροποποιώντας το άρθρο 14 του Π.Δ. 1/2003 (Α΄ 1), τις αφαιρεί από το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., στο μέρος που αφορά στο σύνολο των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., αφήνοντας μόνον 

Τη Γνωμοδότηση

  1. Για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. που ανήκουν σε κλάδους του Ε.Ε.Π..
  2.  Για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. που ανήκουν σε κλάδους του Ε.Ε.Π..
  3.   Για τη συνάφεια των τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο της απασχόλησης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. που ανήκουν σε κλάδους του Ε.Ε.Π..
 Προσθέτοντας
  
 Γνωμοδότηση για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που ανήκουν σε κλάδους του Ε.Ε.Π. από την άσκηση των καθηκόντων τους.  

**2. Στο π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
 α) Στο άρθρο 13, ύστερα από την παράγραφο 10 προστίθενται παράγραφοι 11, 12 και 13 ως εξής: «11. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και για την ανάκλησή τους. 12. Γνωµοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στο ΕΕΠ και ΕΒΠ. 13. Γνωµοδοτούν για τη συνάφεια των τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών µε το αντικείµενο της απασχόλησης των µελών ΕΕΠ.»

β) Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται ως εξής: «14. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
ββ) Η παράγραφος 16 αντικαθίσταται ως εξής: «16. Γνωµοδοτεί για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
 γγ) Η παράγραφος 21 αντικαθίσταται ως εξής: «21. Γνωµοδοτεί για τη συνάφεια των τίτλων µεταπτυχιακών σπουδών µε το αντικείµενο της απασχόλησης στα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη του συµβουλίου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ.»
δδ) Ύστερα από την παράγραφο 22, προστίθεται παράγραφος 23 ως εξής: «23. Γνωµοδοτεί για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που ανήκουν σε κλάδους του ΕΕΠ από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102)».

γ) Όπου στο π.δ. 1/2003 αναφέρεται το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΥΣΕΕΠ), νοείται το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου