Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Νίκος Φίλης και Γιώργος Καμίνης για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, τη σίτιση στα σχολεία και τη στέγαση των φοιτητών

Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις


Σ/Ν του υπουργείου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Κατατέθηκε σήμερα στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο: Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. To εν λόγω σχέδιο νόμου εκτός των διατάξεων της ελληνόγλωσσης και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση καθώς και θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση
Στην ενότητα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας έχουν ενταχθεί ρυθμίσεις για την ιδιωτική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσει ςκαταγγελίας της σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου μεταξύ εκπαιδευτικών και ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων.  Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να προβαίνουν σε αναιτιολόγητες και χωρίς περιορισμούς καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών, εφόσον η παροχή στους εκπαιδευτικούς σταθερού καθεστώτος απασχόλησης συναρτάται άμεσα με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν, τόσο προς ωφέλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια χορηγούν, άλλωστε, ισότιμους ως προς τα δημόσια τίτλους σπουδών, με ευθύνη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που διενεργούν τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και τις λοιπές ενδοσχολικές διαδικασίες και τους υπογράφουν.
Επίσης, με άλλες ρυθμίσεις εξασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε παρέκκλιση από το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας θα υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ καθώς και ότι  σε περίπτωση μη κάλυψης των ωρών του διοριστηρίου, ανατίθενται στον εκπαιδευτικό πρόσθετες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες προκειμένου να συμπληρώσει το ωράριο του. Η αυθαίρετη μείωση των ωρών του διοριστήριου θεωρείται βλαπτική μεταβολή της σύμβασης.

Εκπαίδευση προσφύγων
Στο ίδιο νομοσχέδιο έχει ενταχθεί και άρθρο για την εκπαίδευση των προσφύγων. Με αυτό χορηγείται νομοθετική εξουσιοδότηση προκειμένου να ρυθμιστεί, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κάθε ζήτημα που αφορά στην εκπαίδευση των προσφύγων, όπως ιδίως είναι η ίδρυση δομών ή παραρτημάτων στις υπάρχουσες σχολικές δομές, η λειτουργία των δομών αυτών, ο συντονισμός των εκπαιδευτικών που θα διδάσκουν σε αυτές, καθώς και ο καθορισμός του προγράμματος σπουδών που θα επιτρέπεται να διδάσκεται στις δομές αυτές. Συγχρόνως χορηγείται η δυνατότητα να στελεχώνονται οι ως άνω δομές με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα ορίζουν και τα προσόντα των αντίστοιχων εκπαιδευτικών.

Επαγγελματική εκπαίδευση
Στο νομοσχέδιο υπάρχει ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η ομαλή μεταφορά του προσωπικού σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις στην περίπτωση συνενώσεως ή μεταφοράς τομέων ή/και ειδικοτήτων από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ με πρόβλεψη για την διατήρησητης αρχαιότηταςτοποθέτησης των εκπαιδευτικών από το ΕΠΑΛ από το οποίο προήλθαν οι τομείς ή/και οι ειδικότητες που συνενώθηκαν ή μεταφέρθηκαν, στο ΕΠΑΛ υποδοχής.  Μαζί με τη συνένωση ή μεταφορά των τομέων από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ, μεταφέρονται και οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών των αντιστοίχων ειδικοτήτων προκειμένου να διδάσκουν τα επαγγελματικά – τεχνολογικά μαθήματα του αντίστοιχου τομέα και των ειδικοτήτων. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί, μαζί με την οργανική θέση μεταφέρεται και η αρχαιότητα τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στο ΕΠΑΛ που είχαν στην προηγούμενη τοποθέτησής τους.Κατ’ εξαίρεση δίνεται η δυνατότητα στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς να παραμένουν στο σχολείο, εφόσον διδάσκουν άλλα μαθήματα σε Α΄ ανάθεση.
Επίσης, εισάγεται η διατύπωση γνώμης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου να εκδοθούν οι εξουσιοδοτικές αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), η οποία απαιτείται μόνο για όσα θέματα έχουν παιδαγωγική διάσταση, καθώς για όσα θέματα έχουν διοικητικό – ρυθμιστικό χαρακτήρα για τη λειτουργία των ΕΠΑΛ δεν απαιτείται η διατύπωση της προκείμενης γνώμης για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Με άλλη παράγραφο  προβλέπεται ότι στο Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσηςτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανήκει η αρμοδιότητα για τις αναθέσεις μαθημάτων (γενικής παιδείας, τομέα και ειδικότητας) όλων των τάξεων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειμένου η ανωτέρω αρμοδιότητα να αποδοθεί στο καθ’ ύλην αρμόδιο Τμήμα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Με διάταξη του νομοσχεδίου επιλύεται το ζήτημα της ύπαρξης και λειτουργίας των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ελάχιστες μόνο διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την απουσία παράλληλα διαδικασίας επιλογής των προϊσταμένων των τμημάτων αυτών και μάλιστα μετά την κατάργηση των γραφείων επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4024/2011.

Ρυθμίσεις εγγραφής μαθητών σε διαφορετικο τύπο Λυκείου
Οι μαθητές δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφής κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης   ή τελικό λύκειο υποδοχής   είναι   εσπερινό.   Ειδικά, οι   μαθητές   της   Β΄   τάξης   του Ημερήσιου   ή   Εσπερινού   Επαγγελματικού   Λυκείου μετεγγράφονται   στην   Β΄   τάξη   του   Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η τετραετής φοίτηση στα εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Συγκεκριμένα, στα εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) προβλέπεται 4ετής φοίτηση. Λόγω των διαφορετικών αντιστοιχιών μεταξύ ημερήσιων - εσπερινών ΓΕΛ και ημερήσιων - εσπερινών ΕΠΑΛ, καθώς η Α΄ τάξη των ημερησίων ΓΕΛ αντιστοιχεί στην Α΄ και Β΄ τάξη των εσπερινών ΓΕΛ, και η Γ ΄ τάξη των ημερησίων ΕΠΑΛ αντιστοιχεί στη Γ΄ και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ, έχει παρατηρηθεί ότι μερικοί μαθητές/-τριες κάνοντας διαδοχικές μεταγραφές σε διαφορετικούς τύπους λυκείων εντός μικρού χρονικού διαστήματος αλλάζουν τάξη, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η νομοθεσία της 4ετούς φοίτησης στα εσπερινά Λύκεια. Η διάταξη αυτή θεραπεύει αυτή την αδικία βάζοντας φραγμούς σε μεταγραφές που μπορεί να οδηγήσουν στη μείωση της φοίτησης στα εσπερινά σχολεία σε τρία χρόνια, σε βάρος άλλων μαθητών/-τριών.

Η αιτιολογική έκθεση σε μορφή pdf
Οι καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις σε μορφή pdf
Η αξιολόγηση των συνεπειών σε μορφή pdf

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας: Πυλώνας η Παιδεία για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...27/7/2016

Πόσοι αναπληρωτές κατέθεσαν αιτήσεις στην Ειδική Εκπαίδευση


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πόσοι αναπληρωτές κατέθεσαν αιτήσεις στην Ειδική Εκπαίδευση

Περισσότεροι από 10.000 αναπληρωτές κατέθεσαν ηλεκτρονικά τις  αιτήσεις τους για να ενταχθούν στους πίνακες  αναπληρωτών Ειδικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα ο αριθμός τους έφθασε τις 10.969 ενώ υπήρξαν και 4.344 εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για να εργαστούν ως ωρομίσθιοι.

Η πολυπληθέστερη ειδικότητα είναι οι φιλόλογοι όπου φέτος οι αιτήσεις τους έφθασαν τις 2.669 ενώ ακολουθούν οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής ΠΕ71 με 2.235 αιτήσεις. Έπονται οι δάσκαλοι ΠΕ70.50 και οι νηπιαγωγοί ΠΕ60.50 με 1852 και 1075 αιτήσεις αντίστοιχα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά ο αριθμός των αιτήσεων ανα ειδικότητα...
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δεκτά μόνο τα αιτήματα μεταβολής της προϋπηρεσίας αναπληρωτών του 2015-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δεκτά μόνο τα αιτήματα μεταβολής της προϋπηρεσίας αναπληρωτών του 2015-2016

To Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους αναπληρωτές ότι κατόπιν παρέλευσης των ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών γενικής και ειδικής αγωγής δεν γίνονται πλέον αποδεκτά αιτήματα μεταβολής στοιχείων στους φακέλους των εκπαιδευτικών.


Κατ΄εξαίρεση – και δεδομένου ότι μόλις πρόσφατα αναρτήθηκε στο φάκελο του εκπαιδευτικού η προϋπηρεσία σχολικού έτους 2015-16 – δίνεται η δυνατότητα υποβολής μόνον αιτημάτων μεταβολής των στοιχείων προϋπηρεσίας σχολικού έτους 2015-16.

Ποιές αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στον Διευθυντή του Ι.Ε.Π.


 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


«Αξιολόγηση των αιτήσεων εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε Ομάδες για τον εξορθολογισμό της ύλης των μαθημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Ι.Ε.Π. για σύναψη σύμβασης με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με έως πέντε (05) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» των Α.Π. 6, 8 & 9 του ΕΠ ΑΑΔ/ΕΔΒΜ, οριζόντια Πράξη, με MIS: 5001313.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και υλοποιεί ως τελικός δικαιούχος την Πράξη με τίτλο «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS: 5001313, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020,ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – ανεξάρτητους επαγγελματίες) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης προς υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως πέντε (05) εξωτερικούς συνεργάτες, για κάλυψη των αναγκών διοικητικής και διαχειριστικής, τεχνικής και νομικής υποστήριξης της ως άνω Πράξης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην υπ' αρ. πρωτ.6113/26.07.2016 με ΑΔΑ Ω8ΠΛΟΞΛΔ-2ΧΞ Πρόσκληση.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης, με Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 και Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο του εξωτερικού ή τα οριζόμενα και ειδικότερα στην παρ. 11 του αρθρ. 26 του Π.Δ. 50/2011 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
Το έργο των έως πέντε (05) εξωτερικών συνεργατών θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και τον αντίστοιχο κωδικό θέσης.
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής μίας έντυπης πρότασης, διαφορετικά αποκλείονται από την διαδικασία, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα http://www.iep.edu.gr, έως και τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 29.08.2016 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ σε επεξεργάσιμη μορφή

Ανακοίνωση για τον Εξορθολογισμό της Ύλης από το Ι.Ε.Π.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανταποκρινόμενο σε ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας προέβη, καταρτίζοντας ομάδες εργασίας, στον εξορθολογισμό της ύλης των μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...
...ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ 


Συνεδριάσεις Επιτροπών στο Ι.Ε.Π. για την εξέταση αιτημάτων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Συνεδριάσεις Επιτροπών για την εξέταση αιτημάτων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
"Ενημερώνουμε ότι οι Επιτροπές ξεκίνησαν ήδη τις Συνεδριάσεις από 19-07-2016 ξεκινώντας τη διαδικασία αποσαφήνισης του νομικού πλαισίου και διατύπωσης κοινών αντικειμενικών όρων για την έγκριση της διδακτικής επάρκειας των προτεινόμενων προγραμμάτων."...
...ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ (27/7/2017) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. (ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ) ΓΙΑ ΤΟ 2016-17…ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.

Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας: 


  • Yπήρξε επιβεβαίωση του προγραμματισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όσον αφορά στην πρόσληψη περί τα μέσα Σεπτεμβρίου, μεγάλου ποσοστού (εκ του συνολικού) αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., αν και «τεχνικά» είναι εφικτή η πρόσληψη του συνόλου των αναπληρωτών για το 2016-17,  όμως ένα μικρό ποσοστό θα κρατηθεί για πρόσληψη λίγο αργότερα για λόγους ανατροφοδότησης του συστήματος κάλυψης κενών, αλλά και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών(εγκυμοσύνες κ.λ.π.).
  • Ο γενικός αριθμός πιστώσεων για αναπληρωτές θα είναι περίπου 21.000.
  • Όσον αφορά στην Ειδική Αγωγή οι εξασφαλισμένες πιστώσεις κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα(6.800 περίπου).
  • Επίσης στην Ειδική Αγωγή και ενώ ο γενικός αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα είναι πάνω – κάτω ο ίδιος ο περσινός, οι πιστώσεις για προσλήψεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα είναι μειωμένες σε σχέση με πέρσι(άγνωστο το τελικό ποσοστό της μείωσης), σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα.
  • Οι πιστώσεις για την Παράλληλη Στήριξη και τους Συνοδούς Ε.Β.Π. και Σχολικούς Νοσηλευτές θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα των περσινών κι εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η Παράλληλη Στήριξη δεν θα μπορέσει να αντλήσει φέτος χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
  • Στα φετινά Προγράμματα ΕΣΠΑ θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία κάλυψης διαφορετικών αναγκών απ αυτά, σε σχέση με το παρελθόν.
  • Τέλος δεν θα υπάρξει θέμα μειωμένων πιστώσεων για τις Περιφέρειες(Αττική – Δυτική Μακεδονία - Στερεά Ελλάδα – Νότιο Αιγαίο) που πέρσι αντιμετώπισαν προβλήματα υποχρηματοδότησης από Προγράμματα ΕΣΠΑ.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16...(ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ & Π.Δ.Ε.) ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/07/2015-16_17.html


Βασίλης Βούγιας

Αιρετός Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

27/7/2016"Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας"...Η Εφαρμοστική Εγκύκλιος


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Ε.Α.Ε.)

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που αναρωτιούνται αν υπάρχουν δυσπρόσιτα σχολεία στην Ειδική Αγωγή. Η απαντήση είναι ότι επισήμως δεν υπάρχουν καθώς δεν έχει ανακοινώσει κάποια λίστα το Υπουργείο Παιδείας με τα σχολεία αυτά όπως είχε γίνει στο παρελθόν με σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ειδική Αγωγή, όπως διαπιστώνει κανείς και από την εγκύκλιο αναπληρωτών δεν προσμετρούνται διπλά μόρια για τους πίνακες της Ειδικής όσον αφορά την προϋπηρεσία. Θα αναρωτηθεί κάποιος. Οι αναπληρωτές της Ειδικής μεταφέρουν και την προϋπηρεσία στους πίνακες της Γενικής όπου εκεί η μοριοδότηση υπολογίζεται με άλλον τρόπο ενώ και τα δυσπρόσιτα υπολογίζονται διπλά. Τι γίνεται λοιπόν αν προσληφθώ σε παράλληλη στήριξη σε σχολείο που είναι δυσπρόσιτο; Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιος αναπληρωτής 0.50 προσληφθεί σε παράλληλη στήριξη, Τμήμα Ένταξης που λειτουργούν σε σχολεία της Γενικής που χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτα τότε τα μόρια του θα υπολογίζονται διπλά μόνο για τους πίνακες της Γενικής Αγωγής. Για τους πίνακες της Ειδικής ισχύει ότι μοριοδοτείται η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ όπου κάθε μήνας πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας δίνει μηδέν είκοσι (0,20) μονάδες.
Όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία σε Β/θμια και Α/θμια Εκπαίδευση από εδώ: xenesglosses.eu/

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2016-17Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας - minedu.gov.gr

Κατάλογος (.doc) (.pdf)

 Οδηγός Υποτροφιών (.doc) (.pdf)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ 44 ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Α/Α
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2641053595 2Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2551026448 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
3 ΑΛΙΜΟΥ 2109963561
ΔΗΜΗΤΡΟΣ 17 & ΚΥΘΗΡΙΩΝ 69
ΤΚ 17456, ΑΛΙΜΟΣ
4 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2386023224 ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ Τ.Κ. 53200
5
ΑΜΦΙΣΣΑΣ
2265023886-2265022995
ΑΘ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ 13
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ,
6 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2751089277
ΠΡΟΣΥΜΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ 21200
Τ.Θ.240
7 ΑΡΤΑΣ 26810 85364
ΦΙΛΟΘΈΗ ΑΡΤΑΣ
Τ.Κ. 47042
8 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 26230-42749 ΤΕΡΜΑ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
9 ΒΕΡΟΙΑΣ 2331065787 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 8
10 ΒΟΛΟΥ 2421071096 54ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣ ΤΕΡΜΑ
11 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2382028999
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 97
58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
12 ΔΡΑΜΑΣ 25210 28191 1Ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ- ΚΑΒΑΛΑΣ
13
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2695045812
2695029483
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1
14 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810761696 ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τ.Θ.1513
15 ΘΕΡΙΣΟΥ 2821088065
ΦΡΟΥΔΙΑ- ΧΑΛΕΠΑ
ΤΚ. 73134 – ΧΑΝΙΑ
16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310 300 828 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 118, 555 35
17 ΙΛΙΟΥ 2102384855
ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ 1
ΊΛΙΟΝ
18 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26510-65457
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
19 ΚΑΒΑΛΑΣ
2510 247190
2510 600094
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 10
20
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ»
2721096966
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΑΝΑΤ. ΠΑΡΑΛΙΑ)
ΤΑΧ. ΚΩΔ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
       
21 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24410 73970 ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ 37, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
22
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2351031444
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 1   60132
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
23
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
2661091573 ΤΖΑΒΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑ
24 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 25310 -37236 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΛΛΗ 6
25 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 27410 24887 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 94, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΚ 20100
26
ΛΑΜΙΑΣ
2231046476 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 154
27 ΛΑΡΙΣΑΣ 2410627121
Τ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ 20
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
41335 ΛΑΡΙΣΑ
28 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2645022525 ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ – ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ, 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
29 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2251045784 Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ, ΧΡΥΣΟΜΑΛΟΥΣΑ, 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
30 ΞΑΝΘΗΣ 2541092212 ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
31 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106032840
17Ο ΧΛΜ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
T.K. 15351
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
210 6668547
17Ο ΧΛΜ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΜΑΡΙΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ,
T.K. 15351
32 ΠΑΤΡΩΝ 2610 641800, 2610 641604 ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΒ 30 ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ, 26335, ΕΓΛΥΚΑΔΑ,ΠΑΤΡΑ.
33 ΠΕΙΡΑΙΑ 2104204426
Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 27
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18545
34
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2682029686
Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210
48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
35 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2463081775 25ΗΣ   ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΑΗ
36 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2831027553 ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΟΝΤΟΣ 10 ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΚ 74100
37 ΡΟΔΟΥ
2241065651
2241067850
ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΣ 85100
38 ΣΕΡΡΩΝ 23210 35353 1Ο   ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, 62124, ΣΕΡΡΕΣ
39 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 24650 23461 ΠΛΑΤΕΙΑ Π. ΜΕΛΑ, 50300, ΣΙΑΤΙΣΤΑ
40 ΣΠΑΡΤΗΣ 27310 89069 ΚΙΛΚΙΣ 7, 23100, ΣΠΑΡΤΗ
       
41
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2431074471
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΡΙΖΑΡΙΟ – 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
42 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2710 235440 ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥ, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
43 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22210 32910 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ 34 100
44 XIOY 2271081360 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΘΥΜΙΑΝΑ, 82100 ΧΙΟΣ