Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

«Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας». Ναι….. ‘σε όλα’;

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18-01-2017
 Αριθμ. Δ.Τ.: 21

«Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας». Ναι….. σε όλα;


Η Ομοσπονδία μας έχει επανειλημμένα ταχθεί υπέρ της Πρακτικής Άσκησης – “Μαθητείας,  με συγκεκριμένους όμως και απαράβατους όρους και προϋποθέσεις[i] που αναφέρονται σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας. Τις τελευταίες ημέρες  παρατηρούμε μια κινητικότητα από τη  πλευρά του  ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλά και έντονο προβληματισμό από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Μελετώντας τους πρόσφατους νόμους, υπουργικές αποφάσεις[ii] κ.α., που αναφέρονται στο «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας» έχουμε πολλά να πούμε, συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω.

Συμφωνούμε και λέμε Ναι:


 • Στο Δ΄ έτος του Επαγγελματικού Λυκείου.
 • Να απευθύνεται στους ενήλικες πτυχιούχους, αποφοίτους του Επαγγελματικού Λυκείου.
 • Σε ένα τέταρτο έτος που περιλαμβάνει μικτά μαθήματα (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) και το ονομάζουμε για συγκυριακούς λόγους «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», για την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Στα μαθήματα Ειδικότητας και στα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα αλλά αυτά να καλύπτουν τουλάχιστον το ένα τρίτο των ωρών εβδομαδιαίως και τα οποία οργανώνονται και διδάσκονται αποκλειστικά στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. και του Ε.Κ. από το εκπαιδευτικό τους προσωπικό.
 • Στην ασφάλιση και αμοιβή του εκπαιδευομένου.
 • Στην άμεση ανάπτυξη και υλοποίηση των Πιλοτικών προγραμμάτων του τέταρτου έτους χωρίς ηλικιακό όριο, με εφαρμογή σε όλες τις ειδικότητες που παρέχονται σήμερα και για όλες τις περιφέρειες.
 • Την ευθύνη υλοποίησης αλλά και τη διοικητική διαχείριση του τέταρτου -«Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» να την έχουν αποκλειστικά  τα σχολεία μας και απαιτούμε άμεση επαναλειτουργία των Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑ.ΣΥ.) – Παρατηρητήρια Εργασίας.

Προτείνουμε:

 • Το  Δ΄  έτος να είναι πλήρως ενταγμένο στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, αφού υλοποιείται από εκπαιδευτικό φορέα του τυπικού συστήματος.
 • Το επιπλέον έτος να απονέμει Δίπλωμα – Πτυχίο Ειδικότητος επιπέδου 5, μετά από επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή σε ενδοσχολικές πτυχιακές εξετάσεις. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων πτυχιούχων τους πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα. Δεν συμφωνούμε με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους − τάξης μαθητείας» να χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.
 • Η  ασφάλιση να είναι πλήρης, συντάξιμη και η αμοιβή να είναι ίση με τα 4/5 του ημερομισθίου του πτυχιούχου με προσόντα επιπέδου 4 (τεχνίτη) και  τα ημερομίσθια να προσμετρούνται στην εργασιακή προϋπηρεσία. Δεν συμφωνούμε η αμοιβή να είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (εφόσον αφορά ήδη πτυχιούχους).
 • Σημαντικό είναι να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες για τη πρόσληψη των μαθητευομένων μετά το πέρας της μαθητείας. 
 • Επιβάλλεται η προβολή του θεσμού μέσω των Μ.Μ.Ε., στην αγορά εργασίας στα επιμελητήρια, τους συνδέσμους και στην κοινωνία.
 • Σωστή αποτίμηση και αξιολόγηση των πιλοτικών προγραμμάτων και πλήρη εφαρμογή του Δ΄ έτους από τον Σεπτέμβριο του 2017 δίχως άλλες καθυστερήσεις. Κάθε ΕΠΑ.Λ. να μπορεί να λειτουργήσει τάξη μαθητείας για όλες τις ειδικότητες του. Η πραγματοποίηση του 4ου έτους δεν πρέπει να οδηγήσει σε κατηγοριοποιήσεις και διακρίσεις μεταξύ των ΕΠΑ.Λ. και σε απόπειρες καταργήσεων και συγχωνεύσεων.
 • Να έχουμε αρχικά μηδενική επιβάρυνση του εργοδότη με ολική επιδότηση του και να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής κινήτρων συμμετοχής στις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και στις παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.
 • Μέρος των κονδυλίων να διατεθεί για την συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των Εργαστηρίων και την δημιουργία μόνιμου θεσμού περιοδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Σεκεριάδης
Ο Γενικός Γραμματέας Παλαιολόγος Δούρος[i]Απαράβατοι όροι και προϋποθέσεις:

 • Να αφορά αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Να αφορά Ενήλικες μαθητές (ετών 18+).
 • Να εκτελείται στα πλαίσια της Τυπικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και να τελεί υπό την άμεση εποπτεία, έλεγχο, συμμετοχή, παρουσία και καθοδήγηση του Εκπαιδευτικού της αντίστοιχης Ειδικότητας.
 • Απεμπλοκή του Υπουργείου Εργασίας (ΟΑΕΔ) από την όλη διαδικασία.
 • Καμία εμπλοκή σε διαδικασίες πιστοποίησης
 • Να τηρούνται οι όροι εργασίας ειδικευμένου τεχνίτη (ασφάλιση έναντι ατυχήματος, ένσημα, ημερομίσθιο τεχνίτη, κλπ), με τη αντίστοιχη στήριξη των επιχειρήσεων από το κράτος, μέσω προγραμμάτων, επιδοτήσεων, κλπ.

[ii] Οι πρόσφατοι νόμοι, υπουργικές αποφάσεις κ.α. που αναφέρονται στο «Μεταλυκειακό έτος − τάξη μαθητείας» είναι:

 • ο νόμος 4186/2013(Φ.Ε.Κ. 193/τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει),
 • ο νόμος όμος υπ΄ αρ. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α΄ /11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει),
 • η Κ.Υ.Α. 20405/373/5-5-2016 ”(Φ.Ε.Κ.  1371/ τ.Β’/17-5-2016 ) «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας»,
 • η Υ.Α. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (Φ.Ε.Κ.  3529/ τ.Β’/1-11-2016)  «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.»,
 • το «Σχέδιο οδηγού εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας» για την υλοποίηση του κατά το σχολικό έτος 2016-17  (1η έκδοση Δεκέμβριος 2016),
 • η  πρόσκληση 18208/16-12/2016 με τίτλο «Υλοποίηση πιλοτικής τάξης μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ» (Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ 37 Α/Α ΟΠΣ: 1962 Έκδοση: 1/0) και ΑΔΑ:Ψ2ΦΜ4653Ο7-6ΨΝ,
 • η Κ.Υ.Α.  462/6/4-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 16/τ.Β΄ /12-1-2017) «Καθορισμός αριθμού μαθητών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ – Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία – Πρακτική Άσκηση στο Δημόσιο Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2016-2017».

Ζεστό καλωσόρισμα για τα προσφυγόπουλα του Κέντρου Καλοχωρίου & Συνάντηση Κώστα Γαβρόγλου με τους εκπαιδευτικούς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περάματος

Μια τρώγλη «ειδικής αγωγής»


 
Σχολείο μόνο κατ' όνομα είναι το κτίριο στο οποίο φοιτούν σήμερα εξήντα παιδιά Γυμνασίου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Πεύκα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.
Είναι λίγο να πει κανείς ότι οι τριάντα τρεις καθηγητές και το ειδικό προσωπικό που το στελεχώνουν δίνουν χρόνια τώρα αγώνα μέσα σε άθλιες συνθήκες για να κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία ανθρώπινη....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Τα νέα Κριτήρια Συνάφειας των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών τίτλων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με την Ε.Α.Ε., τη Σχολική Ψυχολογίακαι και το Αντικείμενο Απασχόλησης
Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων με Σχολική Ψυχολογία (& Παιδαγωγική Ψυχολογία ή Εκπαιδευτική Ψυχολογία):
 
1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα Ψυχολογίας ή από σχολή που προσφέρει βασικές σπουδές Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης και να έχει εφαρμογή στον μαθητικό πληθυσμό (προσχολικό/ΠΕ & ΔΕ).
2. Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα, δηλαδή να έχει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Εκπαίδευσης (Γ. & Ε.Α.) ,συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΔΔΥ (σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες). Στον χρόνο σπουδών να περιλαμβάνεται εποπτευόμενη πρακτική άσκηση , τουλάχιστον 20 πιστωτικών μονάδων ECTS.
3. Η πρακτική άσκηση να έχει υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής με στόχο την αξιολόγηση και στήριξη των μαθητών και την υποστήριξη γονέων και εκπαιδευτικών. Η πρακτική άσκηση να είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και να συνοδεύεται από ημερολόγιο / παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση να περιλαμβάνει παρακολούθηση (μαθητεία) του έργου του ψυχολόγου στον χώρο εργασίας του, συμμετοχή σε συζητήσεις ατομικών περιπτώσεων, συμμετοχή σε αξιολογήσεις μαθητών και σχεδιασμό παρεμβάσεων (σχολείο, οικογένεια), συμμετοχή του Εκπαιδευτικού σε συνεδρίες διεπιστημονικής ομάδας και σε ενδοσχολικές δραστηριότητες. Δεν γίνονται δεκτές πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία να μη θεωρείται πρακτική άσκηση.
4. Τα 6/9 των μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης) ή οι 60 από τις 90 απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών να έχουν σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζει η σχολική ψυχολογία στην πράξη, όπως αυτά προσεγγίζονται και από τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα.
Κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων Ε.Ε.Π. (με κλάδο & αντικείμενο)
1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα ή Σχολή που υποστηρίζει βασικές σπουδές στον κλάδο ή από Τμήματα Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών, Εκπαίδευσης ή Τμήματα Επιστημών Υγείας.
2. Ο μεταπτυχιακός τίτλος να συνδέεται άμεσα και επαρκώς με το ειδικό καθηκοντολόγιο του κλάδου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό ΦΕΚ ( 449, τ. Β, 3-4-2007) ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και συνάγεται από το Πρόγραμμα Σπουδών και την αναλυτική βαθμολογία.
3. Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και να έχει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
4. Ειδικότερα, τα 6/9 των μαθημάτων (ή οι 60 από τις 90 πιστωτικές μονάδες - ECTS) να είναι συναφή με τον κλάδο και το ειδικό καθηκοντολόγιο, με την ειδική εκπαίδευση, με ανάλογες ομάδες πληθυσμού και με σχετικές δομές διάγνωσης, υποστήριξης , εκπαίδευσης και αποκατάστασης.
Στις παραπάνω πιστωτικές μονάδες να συμπεριλαμβάνονται είτε μαθήματα εξειδικευμένων τεχνικών στο αντικείμενο του Μεταπτυχιακού (θεωρία, εργαστήρια, εφαρμογή), οι οποίες να εφαρμόζονται σε χώρους όπου παρέχονται συναφείς με τον κλάδο υπηρεσίες, είτε εποπτευόμενη πρακτική άσκηση.
Δεν γίνονται δεκτές πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως και ιδιωτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία να μη θεωρείται πρακτική άσκηση.
Συνάφεια τίτλων Διδ. Σπουδών με ΕΑΕ, Σχολική Ψυχολογία & Ε.Ε.Π. (κλάδο και αντικείμενο)
Α. Κριτήρια της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.)
1. Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.. Τίτλοι από άλλα Τμήματα πρέπει να έχουν παιδαγωγική εφαρμογή στην Ε.Α.Ε..
2. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να έχει θέμα σχετικό με τις κατηγορίες αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.
3.Ο Επιβλέπων καθηγητής ή τουλάχιστον ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του νόμου 3699/2008, Άρθρο 3 ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Β. Κριτήρια της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων με τη Σχολική (Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική) Ψυχολογία
1. Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από τμήματα Ψυχολογίας, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών ή Παιδαγωγικών Σπουδών.
2. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να είναι σχετική με θέματα που αντιμετωπίζει η σχολική ψυχολογία στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, όπως αυτά προσεγγίζονται από την Επιστημονική Κοινότητα (παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών ατομικά ή ομαδικά σε μαθητές, γονείς & εκπαιδευτικούς, σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία).
3. Ο Επιβλέπων καθηγητής ή τουλάχιστον ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τη Σχολική Ψυχολογία ή τη Σχολική Συμβουλευτική ή την Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

Γ. Κριτήρια της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων με τον κλάδο και το αντικείμενο απασχόλησης του Ε.Ε.Π.
1. Ο διδακτορικός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Τμήμα που υποστηρίζει βασικές σπουδές στον κλάδο ή από Τμήματα Aνθρωπιστικών και Kοινωνικών σπουδών, Τμήματα Εκπαίδευσης και Τμήματα Υγείας.
2. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να είναι σχετική με τον κλάδο και το αντικείμενο απασχόλησης / ειδικό καθηκοντολόγιο (όπως αυτό περιγράφεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).
3. Ο Επιβλέπων καθηγητής ή τουλάχιστον ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής θα πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τον κλάδο.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των κριτηρίων
Τα κριτήρια ισχύουν από  σήμερα 19 Ιανουαρίου . Δεν ισχύουν για μεταπτυχιακούς τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης και δεν αφορούν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες που έχουν εγγραφεί και φοιτούν επίσης πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης.
Η αρμόδια επιτροπή του ΙΕΠ επιφυλάσσεται για ενδεχόμενες βελτιωτικές παρεμβάσεις στα παραπάνω κριτήρια, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο."

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΕΔΩ

"Για τις «καινοτόμες» εξαγγελίες της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τη λειτουργία …των σχολείων !!!"


Αρ. Πρωτ. 1028
Αθήνα 19/01/2017
Προς
Τους Συλλόγους εκπαιδευτικών Π.Ε.


Θέμα: Για τις «καινοτόμες» εξαγγελίες της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τη λειτουργία …των σχολείων !!!

Αφού έλυσε όλα τα προβλήματα που άπτονται του υπουργικού της ρόλου, η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Θεανώ Φωτίου, φρόντισε με δηλώσεις της να δείξει ότι οι προθέσεις της ΚΕΔΕ για υπαγωγή των νηπιαγωγείων στους Δήμους δεν είναι «ανάδελφες» και ότι είναι σαφές πως η κυβέρνηση ρέπει επικίνδυνα προς αναδιαρθρώσεις διάλυσης του δημόσιου σχολείου εκχωρώντας την κομμάτι – κομμάτι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει δείξει ξεκάθαρα, σε πολύ μεγάλο δυστυχώς βαθμό, το πώς αντιλαμβάνεται την αξιοποίηση των κονδυλίων που προορίζονται για την εκπαίδευση με το να τα στερεί από τα σχολεία τα οποία καταδικάζει σε λειτουργικό μαρασμό.
Οι δηλώσεις της κυρίας Υπουργού είναι επικίνδυνες για τη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης με τα ζητήματα τα οποία, ως φυσικό επόμενο, ανοίγουν.
 • Ολοήμερο σχολείο
Η κυρία Φωτίου είναι μέλος της κυβέρνησης που επέλεξε να διαλύσει την παιδαγωγική ενότητα που χαρακτήριζε το ολοήμερο νηπιαγωγείο και να καταστήσει το ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο δομές παιδοφύλαξης σε προαιρετική βάση. Τώρα εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για την ελληνική οικογένεια η οποία δεν έχει πού να αφήσει το παιδί της μέχρι τις 8 το βράδυ. Ως μέλος της κυβέρνησης, δεν δικαιούται να μη γνωρίζει ότι τα προνήπια δεν βρίσκουν θέση στο δημόσιο νηπιαγωγείο και ότι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου, στερούνται τον σταθερό δάσκαλο στο ολοήμερο,  έπειτα από την κατάργησή του, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο η μόρφωσή τους. 
Τα ΚΔΑΠ δεν είναι εκπαιδευτική δομή, όπως επιχειρεί να την παρουσιάσει η κυρία Υπουργός, και τα αντικείμενά τους δεν συνδέονται με το περιεχόμενο του σχολείου.
 • Εργασιακές σχέσεις
Τόσο οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για την υπαγωγή της προσχολικής αγωγής στους Δήμους όσο και οι «καινοτόμες» απόψεις της κυρίας Φωτίου σχετίζονται αναπόφευκτα με τον τρόπο πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Την ίδια στιγμή που ο Υπουργός Παιδείας ανοίγει τη συζήτηση για τον τρόπο πραγματοποίησης διορισμών στην εκπαίδευση δίχως να δεσμεύεται ούτε για το χρόνο ούτε για τον αριθμό, η σύνδεση του δημόσιου σχολείου με το «ιδιαίτερο» καθεστώς προσλήψεων στους Δήμους και με τα vouchers είναι σαφές ότι ενισχύει τις τάσεις για ακόμη περισσότερη ελαστική εργασία και την εξάρτηση των προσλήψεων από ευκαιριακές χρηματοδοτήσεις. Η δήθεν πρόταση λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ σε συνέχεια του "κουτσουρεμένου" ολοήμερου σχολείου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δημιουργεί βάσιμες υποψίες για κυβερνητικούς σχεδιασμούς μελλοντικής λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, υπό τη σκέπη των Ο.Τ.Α.  με προσωπικό υποαπασχολούμενο, ελαστικά εργαζόμενο, διορισμένο με διαδικασίες που καμία σχέση δεν έχουν με τον αδιάβλητο τρόπο διορισμού στην εκπαίδευση, με πρόταξη της εντοπιότητας και στήριξή της με επιπλέον μοριοδότηση για τους δημότες της κάθε περιοχής ώστε να εξασφαλίζουν και οι τοπικοί άρχοντες μεγαλύτερη εκλογική πελατεία.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει την τακτική που εφαρμόζουν όλο και συχνότερα κυβερνητικοί παράγοντες ανοίγοντας ζητήματα στην κατεύθυνση της κατεδάφισης της δημόσιας εκπαίδευσης.
Η θετική συμβολή για μας βρίσκεται στις διεκδικήσεις μας και τις προτάσεις της Δ.Ο.Ε.για ένα ολοήμερο σχολείο που αγκαλιάζει όλους τους μαθητές, με όλους τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς σε μόνιμες θέσεις και με λειτουργία και πρόγραμμα υπό το σχεδιασμό και την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας που, όπως οφείλει, θα το στηρίζει στην πράξη και όχι στα λόγια. Κάθε άλλη «ιδέα» που συνδέεται με σκέψεις για πολυδιάσπαση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των εργασιακών σχέσεων γνωρίζουμε, πλέον, όλοι πολύ καλά ότι αποτελεί πλήρη υιοθέτηση των ολέθριων επιταγών των μνημονίων.

Προσλήψεις 39 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στις ΣΜΕΑΕ και στα τμήματα ένταξης


 
Προσλήψεις 39 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας στις ΣΜΕΑΕ και στα τμήματα ένταξης

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 39 εκπ/κοι των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ06.50, ΠΕ11.01, ΤΕ16.00.50, ΠΕ19.50-20.50 και των κλάδων Γενικής Εκπ/σης ΠΕ08 και ΠΕ16.01 για απασχόληση στις ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης (με πιστώσεις ΕΣΠΑ και τακτικού προϋπολογισμού).
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 20 έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και θα τοποθετηθούν με απόφαση του οικείου Δ/ντη Εκπ/σης σε κενές θέσεις των σχολικών μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. 


Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π., ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 
Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τροποποίηση των Αποφάσεων 13800/16-11-2016(ΑΔΑ:ΩΘΗΚ4653ΠΣ-156) και 15881/22-12-2016(ΑΔΑ:ΩΣΜΕ4653ΠΣ-ΘΔΞ) Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»   

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

 
Παρακαλούμε τους αναπληρωτές/τριες ΕΕΠ και ΕΒΠ που έχουν καταθέσει αιτήσεις για μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και /ή των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων τους να φροντίσουν να κλείσουν τυχόν εκκρεμότητες όσον αφορά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους έως την Παρασκευή, 27/1/2017.
Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είναι τα εξής:
α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.
γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.
δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:
Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.
ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.
Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.
Σε διαφορετική περίπτωση και μετά την καταληκτική ημερομηνία οι αιτήσεις θα εισαχθούν στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΕΕΠ) ως έχουν υποβληθεί.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προσλήψεις 150 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής


Προσλήψεις 70 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ03, ΠΕ04.50, ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ10.50, ΠΕ11.01, ΠΕ18, ΠΕ19-20.50 και ΤΕ16.50   Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το σχολικό έτος 2016-2017.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, προσλαμβάνονται 70 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ03, ΠΕ04.50, ΠΕ04, ΠΕ08, ΠΕ10.50, ΠΕ11.01, ΠΕ18, ΠΕ19-20.50 και ΤΕ16.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Προσλήψεις 60 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ03, ΠΕ04.50, ΠΕ11.01, ΠΕ18.50, ΠΕ18, ΠΕ19-20.50 και ΤΕ16.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2016-2017, προσλαμβάνονται 60 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ03, ΠΕ04.50, ΠΕ11.01, ΠΕ18.50, ΠΕ18, ΠΕ19-20.50 και ΤΕ16.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με Κωδικό ΟΠΣ 5001975 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» .
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

"Γραφειοκρατικός κυκεώνας για τη διοργάνωση εκδρομών και μετακινήσεων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"...ΕΡΩΤΗΣΗ με Α.Κ.Ε. στη Βουλή από τη Ν.Δ.


ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
Θέμα: Γραφειοκρατικός κυκεώνας για τη διοργάνωση εκδρομών και μετακινήσεων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2017
Το ισχύον νομικό καθεστώς ως προς τις «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» καθορίζεται από την ΥΑ 129287/Γ2 (ΦΕΚ Β’ 2769/2011), όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε από την ΥΑ 220647/Δ2 (ΦΕΚ Β’ 4227/2016). Καίτοι αποτελεί κοινή παραδοχή η κοινωνικοποιητική, ψυχαγωγική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική αξία των σχολικών περιπάτων, ημερησίων και πολυήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών (εσωτερικού και εξωτερικού) και εκπαιδευτικών και διδακτικών επισκέψεων, κάθε άλλο παρά διευκολύνεται η προετοιμασία και υλοποίησή τους από την ιδιαιτέρως πολύπλοκη γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία, η οποία ουδόλως προάγει τη σύγχρονη διεθνή τάση ενίσχυσης της αυτονομίας των σχολικών μονάδων και έμπρακτης επίδειξης εμπιστοσύνης στους συλλόγους διδασκόντων.
Ενδεικτικά, για να πραγματοποιηθεί μία σχολική εκδρομή, απαιτούνται, σωρευτικά ή κατά περίπτωση:
- απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών με αιτιολόγηση του σκοπού και της επιλογής προορισμού,
- ενημέρωση της αρμόδιας προϊστάμενης εκπαιδευτικής αρχής,
- εκ των προτέρων έλεγχος από τον αρχηγό της εκδρομής της καταλληλότητας του χώρου υποδοχής και εκ μέρους του αίτημα αντιγράφων των σχετικών αδειών και πιστοποιητικών τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών (άθλησης, εστίασης κλπ.) σε περίπτωση επίσκεψης οργανωμένων χώρων,
- συναίνεση του σχολικού συμβούλου ειδικότητας ή του συμβούλου γενικής παιδαγωγικής ευθύνης όταν οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος,
- έγκριση από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη μετά από έλεγχο και αντίστοιχη εισήγηση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
- λήψη τουλάχιστον τριών προσφορών για την επιλογή του μεταφορικού μέσου, οι οποίες ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου κατόπιν προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής, σύνταξη λεπτομερούς έκθεσης σχετικά με τη διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων της, καθώς και φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό γραφείο βάσει αντικειμενικών στοιχείων, συγκεντρωτική έκθεση των σχολείων της περιοχής ευθύνης από το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τελική εκ μέρους του έκθεση για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς του προς το αρμόδιο Γραφείο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Η κατάσταση δυσχεραίνει έτι περαιτέρω στην περίπτωση μετακινήσεων μαθητών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων.
Δεδομένων αφ’ ενός του ήδη βεβαρημένου προγράμματος των διδασκόντων, αφ’ ετέρου της έκδοσης σωρείας διευκρινιστικών εγκυκλίων επί των εν λόγω ΥΑ σε απάντηση επανειλημμένων ερωτημάτων που τίθενται στις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τα οποία καταδεικνύουν τη δυσκολία εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, ερωτάσθε:
1. Θεωρείτε αναγκαία την απλοποίηση της διαδικασίας διοργάνωσης και υλοποίησης εκδρομών και μετακινήσεων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
2. Αν ναι, σκοπεύετε να προβείτε σε σχετική δράση; Πότε και ποια είναι αυτή;
3. Θεωρείτε ότι το ισχύον πλαίσιο διασφαλίζει την ποιότητα των εκπαιδευτικών επισκέψεων των μαθητών;

Προς πληρέστερη ενημέρωση, παρακαλείσθε όπως καταθέσετε στοιχεία επί των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των εκδρομών και μετακινήσεων μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2015-2016 (προορισμοί, συχνότητα, αναλογία ανά Περιφέρεια, δημόσια/ιδιωτικά σχολεία, κόστος).
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Νίκη Κ. Κεραμέως, Επικρατείας
Μαρία Αντωνίου, Καστοριάς
Γιάννης Ανδριανός, Αργολίδος
Χρήστος Κέλλας, Λάρισας

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17
ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)


 
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για απασχόληση στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2016-2017 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου 53 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19-20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών για απασχόληση σε ΔΥΕΠ.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 19 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε ΔΥΕΠ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων & Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών εκπροσώπων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Βορείου Αιγαίου...ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

 
Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), στις εκλογές της 2ης Νοεμβρίου 2016, του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Βορείου Αιγαίου - Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών εκπροσώπων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π Βορείου Αιγαίου 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Οι συνεντεύξεις του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Γιάννη Παντή στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στον ρ/σ του ΣΚΑΪ

 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17