Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ρύθμιση καταβολής επιδομάτων - παροχών ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας βραχείας διαρκείας


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Εκκαθαριστές αποδοχών και αποζημιώσεων του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού καθώς και του προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης...ΤΟ Φ.Ε.Κ.Συμπλήρωση της αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002

(ΦΕΚ 1340/τ.Β ́/16.10.2002) υπουργικής απόφασης με

θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και

αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί−

δευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχο−

λικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδα−

σκόντων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


 
Συμπληρώνουμε την αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002
υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ως εξής:
Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 προστίθεται εδάφιο (ιζ),
το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:
«...ιζ). Είναι εκκαθαριστές αποδοχών και αποζημιώ−
σεων του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού
καθώς και του προσωπικού των Κέντρων Διάγνωσης
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), αρμοδιότητάς
τους, με αναπληρωτή, τον Προϊστάμενο της Υπηρεσί−
ας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ίδιας
Περιφερειακής Διεύθυνσης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά
Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13−12−2013 (ΦΕΚ

3185 Β ́) υπουργική απόφαση «Διαδικασία κατάτα−

ξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Τροποποιούμε τη με αρ. Φ.1/192329/Β3/13/13−12−2013
(ΦΕΚ 3185 Β ́) υπουργική απόφαση σχετικά με «Διαδικα−
σία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.»
με την προσθήκη άρθρου 4, το οποίο ορίζει τα κάτωθι:
«Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές
ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με
τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα:
Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι
υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να
υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α ́)
ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλά−
χιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας
στην όραση τους τουλάχιστον 67%,
β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη
ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,
γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη
των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους
για γραφή,
ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυ−
σορθογραφία.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Σχολή, στην οποία
επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική
γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστη−
μα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής
επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι
δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ Φ.Ε.Κ. - ΕΔΩ

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαικό έτος 2015-2016


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων & βαθμών ειδικών μαθημάτων


  • ΥΠΟΠΑΙΘ 106615/Α3/3-7-15 : Αποστολή μηχανογραφικών καταστάσεων με τους μαθητές των Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων Ομάδας Α σχολικού έτους 2014-2015 για οπτικό έλεγχο
  •   ΥΠΟΠΑΙΘ 106621/Α3/3-7-15 : Αποστολή βαθμών ειδικών μαθημάτων Γ τάξης Ημερησίων και Δ' Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2014-2015
  • ΥΠΟΠΑΙΘ 106617/Α3/3-7-15 : Αποστολή βαθμών ειδικών μαθημάτων υποψηφίων (Ομάδα Α και Β) της Γ τάξης Ημερησίων και Δ τάξης Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων σχολικού έτους 2014-2015 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ


Τρόπος σήμανσης ψηφοδελτίου -  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22058/30-6-15
Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής -ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22628/2-7-15 
Πίνακες αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 -  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22143/30-6-15
Συνεργεία λήψης, συγκέντρωσης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 - ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22610/2-7-15 

Αποστολή Βαθμών Ειδικών Μαθημάτων Γ΄ τάξης Ημερησίων και Δ΄ Τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2014 – 2015


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Διευκολύνσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας για την ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                                                          Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
                                                       ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’


Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Β. Παλαιορούτη
Email : vpaleorouti@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344  2349
Fax: 210 344 2365

Μαρούσι,   01-07-2015                                                                    
Βαθμός Προτερ.
Αρ.Πρωτ. 104707/Γ1

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου

                Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένo αρχείο το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/69/οικ.21603/30.6.2015 (Α.Δ.Α:7Γ4Ε465ΦΘΕ-ΓΝΘ) έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την ψηφοφορία κατά το  δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015» για ενημέρωσή σας , ενημέρωση των  υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας και ενημέρωση των φορέων εποπτείας σας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι υπηρετούντες στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. που θα μεταβούν στον τόπο άσκησης του δικαιώματος της ψηφοφορίας επί του δημοψηφίσματος παρακαλούνται να υποβάλλουν έγκαιρα αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 106 του ΠΔ 26/2012.

                                                                               
                                               Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                     
                                                                                                                                        

                                                                    Μ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ   

ΔΕΙΤΕ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/69/οικ.21603/30.6.2015 (Α.Δ.Α:7Γ4Ε465ΦΘΕ-ΓΝΘ) έγγραφο του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την ψηφοφορία κατά το  δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015» ΑΠΟ ΕΔΩ: http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20150701_hr_adies.pdf