Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

«Ισοπεδωτική η τροπολογία για την ειδική αγωγή»...Δελτίο ΤύπουΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016
 
«Ισοπεδωτική η τροπολογία για την ειδική αγωγή»
 
O Συντονιστής Μορφωτικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας, κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 
«Η τροπολογία για την ειδική αγωγή, που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, συγκεντρώνει τα καθιερωμένα πλέον αρνητικά χαρακτηριστικά όλων των νομοθετικών παρεμβάσεών του.
 
Ο χρόνος διαβούλευσης είναι ανεπαρκής. Δικαιολογημένα  διαμαρτύρονται οι εμπλεκόμενοι φορείς για απουσία ουσιαστικού διαλόγου.
 
Η επιλογή “καλοκαιρινής” τροπολογίας στο νομοσχέδιο για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση υποβαθμίζει τη μεγάλη σημασία της ειδικής αγωγής.
 
Ο χαρακτήρας των ρυθμίσεων είναι, ως συνήθως, αποσπασματικός. Το περιεχόμενό τους ισοπεδώνει την αξία των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου στην ειδική αγωγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσωπα που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την ειδική αγωγή, θα μπορούν να διδάσκουν εφεξής σε αυτή.
 
Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη του τα σχόλια που έχουν διατυπωθεί στη δημόσια διαβούλευση και να προβεί αμέσως σε διορθωτικές κινήσεις».

Μετακινήσεις μαθητών και λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Μετακινήσεις μαθητών και λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού

Κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 σε Γενικά Λύκεια, στα οποία η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο δεν είναι δυνατή, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού μόνο για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου και τη Δ΄ τάξη Εσπερινού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών, μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων.
Τα πιο πάνω προβλέπει συμπληρωματική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη σχετικά με τις «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο»
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 108279/Δ2/1-7-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 2182).

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών ...'Eγγραφο του Υπουργείου ΠαιδείαςΒαθμολογική και μισθολογική κατάταξη εκπαιδευτικών
Ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προς τις Διευθύνσεις. Σε αυτό αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176 τ.Α ́/16-12-2015) έγινε αποσύνδεση μισθού–βαθμού και ορίζεται ότι: «Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο κλπ,».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 33 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176 τ.Α ́/16-12-2015) διατηρούνται σε ισχύ στο σύνολό τους τα άρθρα 12,13 και 14 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ́),τα οποία περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις, σχετικά με το βαθμολόγιο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό.
Στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3528/2007 αναφέρεται ότι, Υπάλληλοι ή Λειτουργοί του Κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι ́ αυτούς διατάξεις.
Εν όψει των ανωτέρω και επειδή στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 28 του Ν.4369/2016 δεν έγινε μνεία για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής για τους εκπαιδευτικούς οι ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ ́ του Ν.4369/2016. Συνεπώς, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το εφαρμοστέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ́/30-09-1985).
Β) Σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α ́/11-05-2016)με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,ορίζεται ότι:
«Για το διάστημα από 8.12.2014 έως 15.12.2015 ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α ́226) και για την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιορισμό της επταετίας».
Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε εφαρμογή της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.4024/2011(Α ́ 226), που προστέθηκε με το άρθρο 97 του ν.4310/2014 (Α ́ 258), ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του Ν. 4024/2011 και για την υπηρεσιακή τους κατάσταση χωρίς τον περιορισμό των επτά ετών.

Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολείαΠρογραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολεία

Τις ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα σχολεία ,πριν από τις προσλήψεις των αναπληρωτών στις αρχές Σεπτεμβρίου, καταγράφει εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ. Οι ενέργειες αυτές είναι αναγκαίες για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και είναι οι ακόλουθες:


     1. Τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΔΕ -ΠΥΣΠΕ πρέπει να συνεδριάσουν το αργότερο έως την Τρίτη 30/08 στις 14:00, προκειμένου να αποφασίσουν για την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ΠΔ 1/2003 (Α΄ 1), σύμφωνα με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος «my school» υποχρεωτικά σε πραγματικά λειτουργικά κενά και λαμβάνοντας υπ’όψιν την α΄ και β΄ ανάθεση των εκπαιδευτικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και την αρ. Φ.12/657/70691/Δ1/26.4.2016 (Β΄1324) ΥΑ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
     Εξαιρετικά, σε περίπτωση αδυναμίας συνεδρίασης των υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, η κατά τα ανωτέρω προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα διενεργηθεί το αργότερο έως την Τρίτη 30/8 στις 14:00, με απόφαση των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 της αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2002 ( Β΄ 1340) ΥΑ, όπως ισχύει.

   2. Την Τετάρτη 31/8 και έως τις 14:30 αποστέλλουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα κενά -πλεονάσματα που θα προκύψουν ύστερα από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας τοποθετήσεων.

3. Την Πέμπτη 1/9 δέον όπως πραγματοποιηθούν οι κοινές συνεδριάσεις των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να αποφασίσουν για την συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την περ.α΄ της παρ.5 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α΄ 83). Είναι δε αυτονόητο ότι συμπληρωματικά με τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται εν προκειμένω και οι γενικές διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999-Α΄ 45), όπως ισχύουν. Αναλυτικά, σχετικά με τη διενέργεια των εν λόγω κοινών συνεδριάσεων, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα εν όψει και σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας:
   α) Σύμφωνα με την αδιάσειστη γραμματική διατύπωση των ειδικών εφαρμοστέων διατάξεων, οι εν λόγω κοινές συνεδριάσεις υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζουν και τον Πρόεδρό τους.

   β) Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2690/1999 ο Πρόεδρος του συλλογικού οργάνου καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν, χρειάζεται πριν από τον καθορισμό του τόπου και του χρόνου της κοινής συνεδρίασης να έχει προηγηθεί η Πράξη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με την οποία θα ορίζεται ο Πρόεδρος και ο γραμματέας της κοινής συνεδρίασης.
   Σημειώνεται ότι ο νόμος καταλείπει στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ευρύτατο πεδίο διακριτικής ευχέρειας ορισμού των ανωτέρω προσώπων. Κρίνεται όμως σκόπιμο ως Πρόεδρος της κοινής συνεδρίασης να ορισθεί ένας εκ των Προέδρων των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ.

   γ) Στη συνέχεια, θα γίνει ο καθορισμός από τον ορισθέντα Πρόεδρο του τόπου και του χρόνου της κοινής συνεδρίασης.
   Επειδή η διενέργεια της κοινής συνεδρίασης πρέπει να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1/9, η σχετική πρόσκληση δέον όπως έχει γνωστοποιηθεί στα μέλη τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη διενέργειά της. Όσον αφορά τον τόπο, προδήλως ο ορισθείς Πρόεδρος έχει διακριτική ευχέρεια επιλογής και ορισμού του πιο πρόσφορου για τη συνεδρίαση τόπου.
  
δ) Όσον αφορά τη διενέργεια των κοινών συνεδριάσεων και τη λήψη αποφάσεων, εφαρμοστέες είναι οι γενικές διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν.2690/1999.

   4. Ύστερα από τη διενέργεια των ανωτέρω κοινών συνεδριάσεων, και εφόσον έχει προκύψει πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό πραγματοποιείται την Παρασκευή 2/9 η διαδικασία αποσπάσεων πλεοναζόντων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

    5. Με ευθύνη των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα my school για τις προκύπτουσες από τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις μεταβολές.

Η επισκόπηση του τύπου για τα εκπαιδευτικά θέματα...Τετάρτη 24/8/2016

Αναθέσεις μαθημάτων στα ΕΠΑΛ...Πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16)

Οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση...Στατιστικά στοιχεία..."Ανάγκη νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"

Τα αποτελέσματα της Επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016Από τις 11 η ώρα το πρωί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου 
http://results.it.minedu.gov.gr/ 
 πληκτρολογώντας
α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους
β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Συλλυπητήρια για τον Ανδρέα Δημητρόπουλο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
 
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους και συγγενείς του ο οποίος δεν είναι πιά κοντά μας.
Ο οραματιστής της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικά των ΕΕΕΕΚ έχασε τη μάχη με το θάνατο. Η προσφορά του τεράστια από όπου και αν πέρασε. Είναι αδύνατον να περιγράψει κανείς με λόγια την αξία του ανθρώπου αυτού.
 Η κηδεία θα γίνει αύριο Τετάρτη στις 16.00 στο νεκροταφείο του Παπάγου.
Αντίο Ανδρέα......

Από το Δ.Σ. της ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ, ΟΛΑ ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΙ...ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Δ.Ο.Ε. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ...31/08/2016


ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

Διαβάζουμε πως οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής θα ανακοινωθούν όλες πριν τις 9 Σεπτεμβρίου 2016, ώστε στις 12 να έχουν γίνει και οι τοποθετήσεις στα σχολεία και στις δομές Ε.Α.Ε.


Λογικά οι προσλήψεις θα γίνουν από τους Οριστικούς Πίνακες, οι οποίοι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.


Όμως για τους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.), όπως όλα δείχνουν, δεν θα ισχύσουν τα ως άνω χρονοδιαγράμματα.


Κι αυτό γιατί ακόμα και την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 να φτάσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) οι Γνωμοδοτήσεις επί των συναφειών  μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και στο αντικείμενο απασχόλησης των μελών Ε.Ε.Π. από την επιτροπή του Ι.Ε.Π., θα χρειασθεί μια ημέρα τουλάχιστον να περασθούν τα μόρια των συναφειών στους Αξιολογικούς Πίνακες και ακολούθως αυτοί να αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Π.Δ.Ε. και άλλες 3-4 ημέρες για τις ενστάσεις στον ΑΣΕΠ, οι οποίες καμία σχέση θα έχουν με τις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι λίγο έως πολύ έχουν ξεκαθαρισμένες καταστάσεις, εν αντιθέσει με τους πολλούς κλάδους του Ε.Ε.Π. με τις πολλαπλές ιδιαιτερότητες και προαπαιτούμενα.


Άλλες 10 με 15 ημέρες θα χρειασθεί ο ΑΣΕΠ λοιπόν για να ανταποκριθεί  με ασφάλεια και συνέπεια στα καθήκοντά του, όσον αφορά στην επεξεργασία των ενστάσεων υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. Βάλτε και τις αργίες των 2 πρώτων Σαββατοκύριακων του Σεπτεμβρίου και  αναπληρωτές  Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα έχουμε στις δομές Ειδικής Αγωγής μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, ίσως και τέλη Σεπτεμβρίου...Και πάλι καλά να λέμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές...

Βέβαια να μην ξεχνάμε πως  υπάρχει στα υπόψιν και η παρακάτω νομοθετική πρόβλεψη:


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4395 /2016 - ΦΕΚ Α 110-08.06.2016

Άρθρο τρίτο

Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού1α) Οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2016-2017, υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Επιπλέον, για το σχολικό έτος 2016- 2017 ο έλεγχος των ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 8 του N. 4210/2013 (Α΄254) και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών της περίπτωσης α΄. Δηλαδή ο νόμος δίδει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας να κάνει προσλήψεις αναπληρωτών και πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

Θα το επιχειρήσει το Υπουργείο όμως;  Θα διακινδυνεύσει με την πιθανή αναταραχή που θα φέρει η δικαίωση ενστάσεων των αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.;


Τέλος οι αρμόδιοι του Υπουργείου οφείλουν να μας πληροφορήσουν κάποια στιγμή και για τον αριθμό των πιστώσεων που θα διατεθούν για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π για το 2016-17.

Και μια απορία...Αν θελήσει ένας αναπληρωτής Ε.Ε.Π. να καταθέσει ένσταση επί της Γνωμοδότησης της επιτροπής Ι.Ε.Π. επί των συναφειών  μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και στο αντικείμενο απασχόλησης, θα την καταθέσει στον ΑΣΕΠ; 

Και αν ναι, ο ΑΣΕΠ δεν θα πρέπει να γνωρίζει με ποιά κριτήρια έκρινε η επιτροπή τις συνάφειες; Αλλά κι ο απλός λαός δεν θα πρέπει να γνωρίζει τα κριτήρια αυτά;

Βασίλης Βούγιας

23/8/2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Προσλήψεις γενικής και ειδικής θα ανακοινωθούν όλες πριν τις 9 Σεπτεμβρίου...


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

Σύμφωνα με τη σημερινή μας ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, οι προσλήψεις γενικής και ειδικής θα ανακοινωθούν όλες πριν τις 9 Σεπτεμβρίου, ώστε στις 12 να έχουν γίνει και οι τοποθετήσεις στα σχολεία.
Οι πίνακες γενικής θα ειναι σίγουρα κυρωμένοι μέχρι τότε, όπως επίσης το ίδιο αναμένεται και για τους πινακες ειδικής. Υπενθυμίζουμε, δεν είναι υποχρεωτική νομικά η κύρωση αλλά είναι σίγουρα επιθυμία του υπουργείου.
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται και η Β φάση αποσπάσεων η οποία θα δείξει εκ νέου τα κενά και την κατανομή τους.

Παρουσίαση του Επαγγελματικού Λυκείου

Αύριο, Τετάρτη 24/8/2016, το πρωί τα αποτελέσματα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αύριο το πρωί τα αποτελέσματα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αύριο το πρωί στις 10 η ώρα ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φϊλης σε συνέντευξη τύπου θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η συνέντευξη τύπου θα δοθεί στην αίθουσα "Έλλη Παπά" του υπουργείου (αίθουσα 101, ισόγειο).
Από τις 11 η ώρα το πρωί της Τετάρτης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου http://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας
α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους
β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να εκτυπωθούν ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων και να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, στα οποία θα αναρτηθούν εντός της ίδιας ημέρας.
Επίσης, 11 η ώρα αύριο το πρωί θα ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., μη ελληνικής καταγωγής. Τα ανωτέρω αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Στα ύψη οι Ιατρικές, στα βάθη οι Παιδαγωγικές


 
Από όλες τις αναλύσεις, τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις των βάσεων εισαγωγής που κατακλύζουν φέτος το καλοκαίρι τον Τύπο, μόνο δύο στοιχεία έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Καθετί περαιτέρω κινείται στη σφαίρα της φαντασίας, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης με προηγούμενες χρονιές....
...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

«Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» & Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

«Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


«Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΔΩ
«Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις – Μετονομασίες και Καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» -  ΕΔΩ

Σχετικά με τον Καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2015-2016Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 12502/ 254/17-3-2016 απόφασης των υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με τον Καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2015-2016 (Β' 837). 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Επισκόπηση του τύπου για τα εκπαιδευτικά θέματα...Τρίτη 23/8/2016


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ