Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΗΣΗΣ Ή ΛΟΧΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


Αρ.Πρωτ.155734/Δ1/10-12-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Α/ΘΜΙΑ):
Καλτσά Χ. : 210 344 2281
Φυτουράκη Ν. : 210 344 2566
e-mail: crkaltsa(ΑΤ)minedu.goν.gr
fitouraki(ΑΤ)minedu.goν.gr
Φαξ: 210 344 2582
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Β/ΘΜΙΑ):
Δούκα Ε. : 210-344 2813
e-mail: t09pdel(ΑΤ)minedu.goν.gr
Φαξ: 210 344 2867

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 
Σχετικά έγγραφα : το από 27/9/2012 ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Πρότυπο σύμΒασης αναπληρωτή πλήρους ωραρίου» και επισυναπτόμενο υπόδειγμα συμβάσεως πλήρους ωραρίου.
Αναφορικά με ερωτήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης της αναρρωτικής άδειας γενικά και της άδειας λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση) ειδικότερα ως χρόνου πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας κατά το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής, σας επισημαίνουμε τα εξής:
Τα παρελθόντα σχολικά έτη, ελλείψει ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης όσον αφορά το ανώτατο όριο χορήγησης αναρρωτικής άδειας των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και αναγνώρισης αυτής ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας για ένταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σε συνδυασμό με την επιεική στάση της Διοίκησης επί του θέματος, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αλόγιστης χρήσης αναρρωτικής άδειας από την πλευρά των εκπ/κών. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια αφενός το μη ορθό προγραμματισμό και τη δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων, λόγω έλλειψης προσωπικού, και αφετέρου παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν μόρια πλασματικής προϋπηρεσίας τα οποία χρησιμοποιούν ως πραγματική για μελλοντική πρόσληψη ή διορισμό.
Σας υπενθυμίζουμε, στο σημείο αυτό, ότι μόλις πρόσφατα έγινε δεκτό το αριθμ. 1470/22-12-2008 γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας το οποίο και σας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 69545/Δ2/20-06-2012 κοινό έγγραφο των Τμημάτων Γ' και Ε' των Δ/νσεων μας. Στην εν λόγω γνωμοδότηση διευκρινίζεται με εύγλωττο τρόπο ότι για τις εν λόγω άδειες των εκπ/κών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα ορίζεται ότι «οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως αν έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας, εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν λόγω σπουδαίου λόγου (π.χ. ασθένεια ή επιπλοκές κύησης) αρμοδίως πιστοποιούμενου, δικαιούνται πάντοτε, αδείας, διαρκείας όχι μεγαλύτερης του μισού μήνα συνολικά, εκτός αν καταλαμβάνονται, ως προς το ζήτημα αυτό, από τυχόν ευνοϊκότερες διατάξεις ισχύουσας σ.σ.ε., ζήτημα ερευνητέο κατά περίπτωση».
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι «οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, μετά την συμπλήρωση, κατά τα ως άνω, μισού μήνα, άδειας, με αποδοχές, απολύονται εφόσον ήθελε κριθεί ότι η περαιτέρω απουσία τους συνιστά σπουδαίο λόγο, που, κατά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δικαιολογεί καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η σχετική κρίση του εργοδότη πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη ελέγχεται δε πάντοτε, σε τελικό στάδιο, δικαστικώς. Υπό τα αυτά, όμως, πραγματικά περιστατικά, σε περίπτωση δηλαδή απουσίας μισθωτού λόγω ασθένειας, η οποία υπερβαίνει τα ως άνω χρονικά όρια, είναι δυνατόν να τεκμαίρεται η σιωπηρή παραίτηση του εκπαιδευτικού .... ».
Στο πλαίσιο των ανωτέρω - και ανταποκρινόμενοι στην αδήριτη ανάγκη δημοσιονομικής προσαρμογής και εξορθολογισμένης διαχείρισης των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας γενικά αλλά και εύρυθμης διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότερα - καθίσταται σαφές ότι ουδεμία άρνηση ή καθυστέρηση εφαρμογής επί των αναφερομένων στην ανωτέρω γνωμοδότηση δικαιολογείται. Άλλωστε, όπως ορίζεται στις διατάξεις του εδ.2, παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (ΦΕΚ 324/23-12-2002 τ.Α') οι γνωμοδοτήσεις κατόπιν της αποδοχής τους από τον οικείο Υπουργό αποτελούν πράξη υποχρεωτική για τη Διοίκηση.
Ως εκ τούτου οποιαδήποτε χορηγηθείσα άδεια, πέραν των δεκαπέντε ημερών συνολικά ανά έτος, δεν δύναται να υπολογιστεί ως διδακτική προϋπηρεσία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.34 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002 τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3687 /2008, του άρθρου 6 του ν.3848/2010, του άρθρου 26 παρ. 9β του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/21.09.2010 τ.Α') και του άρθρου 59 παρ. 1 και του άρθρου 60 παρ. 4ζ του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α') και άρα δεν θα πρέπει να καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1 .
 Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω περιορισμό δεν εμπίπτουν, αποκλειστικά και μόνο, οι άδειες κύησης ή λοχείας, οι οποίες άλλωστε είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286/29-12-2000 τ.Α').
Για την αποφυγή οποιωνδήποτε παρερμηνειών θα πρέπει, τέλος, να διευκρινιστεί ότι η ενεργοποίηση των αναφερόμενων στη γνωμοδότηση περί καταγγελίας σύμβασης είναι, μεν, στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Εκπ/σης, θα πρέπει, δε, σε κάθε περίπτωση να αιτιολογείται επαρκώς αφού συνεκτιμηθεί ο λόγος απουσίας του εκπ/κού και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων στις οποίες αυτός έχει τοποθετηθεί. Τονίζεται, στο σημείο αυτό, ότι εκτός των αδειών κύησης και λοχείας, δεν είναι δυνατή η καταγγελία σύμβασης και στις περιπτώσεις αδειών λόγω επιπλοκών κύησης (επαπειλούμενη κύηση).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου