Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ"...2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 
2η Τροποποίηση και Αντικατάσταση του υπ’ αρ. πρωτ. 3070/22-09-2016 (ΑΔΑ: 6Ν3Σ4653ΠΣ-ΗΔΗ) όπως τροποποιήθηκε με τον υπ’ αρ. πρωτ. 4450/02-12-2016 (ΑΔΑ: 67Ρ04653ΠΣ-0Χ7) Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης: «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17», με κωδικό MIS 5001982, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου