Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Σχετικά με τη συνεδρίαση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. στις 7 Φεβρουαρίου 2017


  
Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 7 Φεβρουαρίου 2017
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
    Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.      Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Δ.Ε.
2.      Έγινε δεκτή 1ανάκληση αίτησης  παραίτησης εκπαιδευτικού. Για το ίδιο θέμα έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών.
3.      Αποδεσμεύτηκε εκπαιδευτικός ΔΕ για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
4.      Έγινε δεκτή 1 ένσταση επί των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σχετικά με τη μοριοδότηση. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση.
5.      Ικανοποιήθηκαν 2 αιτήσεις απόσπασης κατά προτεραιότητα αιρετών ΟΤΑ. Για το ίδιο ζήτημα ανακλήθηκαν 2 αποσπάσεις και απορρίφθηκαν 4 αιτήσεις αναδρομιοκής απόσπασης λόγω αναδρομικού διορισμού.
6.      Έγιναν δεκτές 7 αιτήσεις αποδέσμευσης εκπαιδευτικών για μετάταξη σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΝΠΔΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρ. 7 του Ν. 1824/1988 και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4440/2016.
7.      Ικανοποιήθηκαν 11 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν αποδέσμευση για μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ. Για το ίδιο θέμα αναβλήθηκε η συζήτηση 3 αιτήσεων. Σχετικά με τις μετατάξεις κατατέθηκε στο Ν/Σ νέα ρύθμιση που μεταξύ άλλων αναφέρει: «…Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία στην οποία ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, και αφορά το επόμενο της ημερομηνίας υποβολής ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος αντίστοιχα. β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός. γ) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας έχουν συναφές προς τη θέση γνωστικό αντικείμενο και η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ανά περίπτωση που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Για την ανωτέρω απόφαση η Συνέλευση λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα που αυτό θεραπεύει, την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών. Αν  υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με την απόφασή της η Συνέλευση θα προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Προϋπόθεση για την έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός είναι η προηγούμενη της έγκρισης απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι. και… Η διάταξη της περίπτ. α’ καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος  αιτήσεις μετάταξης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση, και για τις οποίες με ευθύνη των οικείων Α.Ε.Ι. πρέπει να τηρηθεί η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.  Για τις ίδιες αιτήσεις οι εκδοθείσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις αποδέσμευσης των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων θα ληφθούν υπόψη για την έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης». Είναι προφανές ότι οι νέες αιτήσεις αποδέσμευσης θα πρέπει να έχουν πρώτα την έγκριση της συνέλευσης του αρμόδιο τμήματος.
8.      Υπενθυμίζουμε ότι στο Ν/Σ για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας κατατέθηκε η τροπολογία για τη βαθμολογική αναγνώριση μέχρι 7 ετών της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα.
9.      Παράλληλα κατατέθηκε η τροπολογία για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης εντός του Φεβρουαρίου. Μετά την ψήφιση του νόμου αναμένεται η εγκύκλιος των μεταθέσεων και οι αιτήσεις θα υποβληθούν-λογικά- το 2ο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.  
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 7/2/2017
 

Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου