Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΕ στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών...Επιστημονική υποστήριξη και υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ...Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης


 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υλοποιεί έργα, εθνικά και ευρωπαϊκά, τα οποία συμβάλλουν στην υιοθέτηση και ενίσχυση πολιτικών για την ανοικτή πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα καθώς και πολιτικών για την ισότητα φύλου στην έρευνα. 
 Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο/η συνεργάτης/τρια θα ενταχθεί στις ομάδες υλοποίησης των έργων του ΕΚΤ και το αντικείμενο των εργασιών και καθηκόντων του/της θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια ερευνών, τη συνεργασία με φορείς για τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επικοινωνιακών δράσεων που σχετίζονται με την προώθηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και πολιτικών ισότητας φύλου. 
 Ο/Η ιδανικός/κή υποψήφιος/ια θα πρέπει να διαθέτει δυναμικό και υπεύθυνο χαρακτήρα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίτευξης αποτελεσμάτων με ελάχιστη καθοδήγηση και με ενδιαφέρον για συνεχή ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων.
 Ο/Η υποψήφιος/ια θα πρέπει να διακρίνεται από ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονική και πολυπληθή ομάδα. 
Ο/Η υποψήφιος/ια θα έχει τη δυνατότητα να δουλέψει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον...

...ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου