Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΟΙ 4 ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
---------
Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Τηλ:  210-3442333, 210-3442125,
210-3442952,210-3442462,
210-3442268,210 -3442366 ,210 3442852
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι,       9-6- 2017
Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ
Φ.361.22/28/96968/E3

 ΠΡΟΣ:  1. Περιφερειακές Διευθύνσεις
                   Εκπαίδευσης
                   όλης της χώρας
               2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
                   Εκπαίδευσης
                   όλης της χώρας
               3. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας
                   Εκπαίδευσης
                   όλης της χώρας

  


ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»
ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017 ( ΑΔΑ:ΨΛ9Ξ4653ΠΣ-1ΚΡ )
            2. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8-6-2017 ( ΑΔΑ: 71ΛΚ4653ΠΣ-ΤΩΒ  )


            Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:
1.      Σε περίπτωση που ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει θέσει υποψηφιότητα για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας, ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υπογράφεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2690/1999 και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010.
2.      Τίτλοι σπουδών ( Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) μοριοδοτούνται και στην  περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία ορκωμοσίας ή ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει τον τίτλο, αρκεί να έχει προσκομίσει  βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
3.      Ετήσια επιμόρφωση ΑΕΙ μοριοδοτείται με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί από τμήμα ΑΕΙ και από την βεβαίωση που έχει προσκομίσει ο υποψήφιος να προκύπτει ότι είχε διάρκεια μεγαλύτερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση εντάσσεται και η επιμόρφωση στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης ( ΠΑ.Κ.Ε. )
4.      To σημείο 13 της αριθμ. Φ.361.22/27/96038//Ε3/8-6-2017 εγκυκλίου μας που αφορά στην μοριοδότηση του υποκριτηρίου « Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία » αναδιατυπώνεται ως εξής
13  Όσον αφορά στη μοριοδότηση του υποκριτηρίου « Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία » δεν προσμετράται η εμπειρία που ασκήθηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση προ του διορισμού.
             

 

                                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3) Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
4) Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου