Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 
 
Αναδημοσιεύουμε από το enelea.blogspot.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ.
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
(σύμφωνα με το υπ' αρ. ……………)
Σήμερα Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα ….... στο γραφείο του …… Δημοτικού Σχολείου/Γυμνασίου/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ/ΕΚ/ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ………………………., συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση οι μόνιμοι συνυπηρετούντες εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου/Γυμνασίου/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ/ΕΚ/ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. …………………... που έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 1 του νόμου 4473/2017 (Α΄ 78) να εκφέρουν γνώμη για υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για υποψήφιο/α Διευθυντή/ντρια Σχολικής Μονάδας ή ΕΚ», όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του νόμου 4473/2017 (Α΄ 78).
Από τους εκπαιδευτικούς που ορίζονται στο υπ΄ αρ. …………….. έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ/ΔΕ ……………………., στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι κάτωθι μόνιμοι εκπαιδευτικοί:
1.      …………………… που ορίζεται πρόεδρος της ειδικής συνεδρίασης ως αρχαιότερος/η
2.      ………………………
3.      …………………….
4.      ……………………..
5.      …………………….
6.      …………………….
Απουσίαζαν οι κάτωθι μόνιμοι εκπαιδευτικοί:
1.      …..   
2.      .
3.      …..
Ο/Η πρόεδρος όρισε τους α) ……………………… .........……. και β) ……………………., οι οποίοι, συνεπικουρούν τον/την πρόεδρο στο έργο του/της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου ………… της αριθμ. ……………. Υπουργικής Απόφασης (Β΄         )
Ο/Η πρόεδρος της ειδικής συνεδρίασης ενημέρωσε τα ανωτέρω συμμετέχοντα μέλη για τις κάτωθι υποψηφιότητες Δ/ντών Σχολικών Μονάδων ή ΕΚ της ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ …………….. για τους/τις οποίους/ες θα διατυπωθεί γνώμη σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 1 του νόμου 4473/2017 (Α΄ 78).
1.         …………….
2.         …………….
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4473/2017 (Α΄ 78) σχετικά με:
α) τη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο/η κάθε υποψήφιος/α,
β) τη συνεισφορά του/της στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος,
γ) τη συμμετοχή του/της στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων καθώς και
δ) τις ικανότητες διοίκησης ή/και τις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή  παιδαγωγικών δράσεων.
Στη συνέχεια ο/η πρόεδρος διένειμε στους συμμετέχοντες από ένα Φύλλο Αποτίμησης για κάθε υποψήφιο/α, το οποίο οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ανώνυμα και παρέδωσαν στον πρόεδρο και τους συνεπικουρούντες αυτόν διπλωμένο ώστε να μην είναι εμφανές το περιεχόμενό του. Ακολούθησε αποδελτίωση, παρουσία όλων των συμμετεχόντων, από την οποία προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α) για τον/την ……...…….……...……, Α.Μ.………..….
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Συμφωνώ
Διαφωνώ 
1.
 Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και λειτουργεί με δημο-κρατικό πνεύμα, επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο;
2.
 Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας;
3.
 Συμμετέχει ενεργά και αναπτύσσει  πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων του σχολείου;
4.
 Διαθέτει οργανωτικές / διοικητικές ικανότητες και είναι αποτελεσματικός/ή στην υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει;
β) για τον/την…….....…….……...……, Α.Μ.………..….
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Συμφωνώ
Διαφωνώ 
1.
 Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και λειτουργεί με δημο-κρατικό πνεύμα, επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο;
2.
Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας;
3.
Συμμετέχει ενεργά και αναπτύσσει  πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων του σχολείου;
4.
 Διαθέτει οργανωτικές / διοικητικές ικανότητες και είναι αποτελεσματικός/ή στην υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει;
γ) (επαναλαμβάνεται για όλους/ες όσοι/ες είναι υποψήφιοι στην ίδια ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ)
Το πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Τα μέλη που συμμετείχαν στην ειδική συνεδρίαση


ΦΥΛΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
για τον/την ………….....…….……...……, Α.Μ.………..….
υποψήφιο/-ια Διευθυντή/-ντρια Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ,
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου …… του νόμου ……./2017, o/η παραπάνω υποψήφιος/-ια Διευθυντή/-ντρια Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Συμφωνώ
Διαφωνώ 
1.
  Συμβάλλει στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και λειτουργεί με δημο-κρατικό πνεύμα, επιδιώκοντας ουσιαστικό διάλογο;
2.
  Ενισχύει τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας;
3.
  Συμμετέχει ενεργά και αναπτύσσει  πρωτοβουλίες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών δράσεων του σχολείου;
4.
 Διαθέτει οργανωτικές / διοικητικές ικανότητες και είναι αποτελεσματικός/ή στην υλοποίηση του έργου που αναλαμβάνει;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου