Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Πίνακες Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για τις θέσις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) του Βορείου Αιγαίου ανακοινώνονται:
α) οι πίνακες των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά και
β) οι πίνακες μη δεκτών υποψηφίων, με την αιτιολογία για κάθε περίπτωση εκπαιδευτικού που δε γίνεται δεκτός/ή. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων δεν εμφανίζεται ονοματεπώνυμο αλλά μόνο ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.)  του/της εκπαιδευτικού και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής του/της.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των ως άνω πινάκων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 13-07-2018 έως και την Τρίτη 17-07-2018, ώρα 16:00.
Οι ενστάσεις είναι έγγραφες και υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Α) ιδιοχείρως στην έδρα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Βορείου Αιγαίου Ελ. Βενιζέλου 26, με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή
Β) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@vaigaiou.pde.sch.grτην ένδειξη «ένσταση υποψηφίου + (ονοματεπώνυμο) + (κλάδος συντονιστή εκπαιδευτικού έργου)» ή
Γ)  μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ) στον αριθμό 22510 - 48155
Σε όλες τις ενστάσεις πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο Α.Μ. του/της εκπαιδευτικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου