Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η Αρχή δέχεται πολλά ερωτήματα από φορείς του δημόσιου τομέα σχετικά με αιτήματα υποψηφίων που ζητούν να τους χορηγηθεί πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων τους (π.χ. σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού/προϊσταμένων, διαδικασίες επιλογής φοιτητών που αιτούνται τη μετεγγραφή τους στο ίδιο πανεπιστήμιο κλπ). Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι σε διαδικασίες επιλογής του δημόσιου τομέα αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α' και γ΄ του Ν. 2472/1997. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, εφεξής “Κ.Δ.Διαδ.”), αν και εφόσον ελήφθησαν υπ’ όψιν από την αρμόδια υπηρεσία για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης.

Από την συνδυαστική εφαρμογή του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999 προκύπτει ότι η πρόσβαση στα ζητηθέντα έγγραφα είναι νόμιμη και χωρίς τη συγκατάθεση του συνυποψηφίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (που αναλύονται αμέσως παρακάτω). Και αυτό, διότι η εν λόγω χορήγηση επιβάλλεται από την αρχή της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας της κρατικής δράσης, που εδώ εξειδικεύεται στη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής. Ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στα σχετικά έγγραφα, η χορήγηση τους είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του υπέρτερου έννομου συμφέροντος των μη επιτυχόντων υποψηφίων ή των υποψηφίων που θεωρούν ότι αδικήθηκαν, το οποίο έγκειται ακριβώς στον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. β' και ε' του Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 5 παρ. 1 και 3 του Κ.Δ.Διαδ.). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου