Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

2.743.840 ευρώ η Πράξη ΕΣΠΑ 2007-2013 «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης»

 
Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», με κωδικό ΟΠΣ 446749, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου