Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 31 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(15) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(16) - 26 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.ΕΑ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18


Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-σωπικού (ΕΕΠ) κλ ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών και ΠΕ23 - Ψυχολόγων για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συ-μπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-2018», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

  Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-σωπικού (ΕΕΠ) κλ. ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ23 – Ψυχολόγων και ΠΕ22 - Επαγγελματι-κών Συμβούλων, για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ-ΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου