Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 54(53+1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ 16 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 
«Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001986 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 


 «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

OI ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 51 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 39 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ., ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/51-39-2.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου