Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Διευκρίνιση για τις Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σε φορείς & υπηρεσίες ΥΠ.Π.Ε.Θ.


Στην αριθ. 61729/Ε4/19-04-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2018-2019.» και συγκεκριμένα στη σελ. 5 αναφέρεται ότι οι αιτήσεις των ΕΕΠ-ΕΒΠ αποστέλλονται από τις ΔΠΕ, τις ΔΔΕ και τα ΚΕΔΔΥ «Για τις αποσπάσεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στην οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης προκειμένου να συνταχθεί η κατά περίπτωση σχετική πρόταση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου».
Καθώς η σχετική νομοθετική διάταξη του Ν.4473/2017 που προέβλεψε τις εν λόγω αποσπάσεις είναι πρόσφατη και δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί νομοθετικά όλο το απαραίτητο πλαίσιο και με δεδομένο ότι τα αρμόδια για αυτήν την κατηγορία προσωπικού περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια είναι τα ΠΥΣΕΕΠ σας διευκρινίζουμε ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που θα πρέπει να υποβάλλουν προτάσεις για τις εν λόγω αποσπάσεις θα είναι τα ΠΥΣΕΕΠ.
Ως εκ τούτου παρακαλείσθε να διαβιβάσετε τις αιτήσεις που θα σας αποσταλούν από τις ΔΠΕ, ΔΔΕ και ΚΕΔΔΥ στους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας.
 
Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οι διευκρινήσεις εστάλησαν από το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. στις 13 Π.Δ.Ε. της χώρας με κοινοποίηση στις Δ.Π.Ε., Δ.Δ.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου