Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη με MIS 5001313 και ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9. Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αρ. 12160/28-09-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) Απόφαση Ένταξης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ).
Η Πράξη προβλέπει, μεταξύ άλλων, ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των Περιφερειών της χώρας....

...Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου