Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΑρ.Πρωτ.22413/Δ2/17-02-2014/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Θ. Μπούνια
Τηλέφωνο: 210-3443657
FAX: 210.3442867

Θέμα: «Δίνονται συμπληρωματικά στοιχεία».
Σχετ.: αριθμ. 12310/Δ2/29-1-2014 έγγραφο με θέμα «Ισοδύναμος τίτλος προς πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ ».

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, και ειδικότερα της παρ. 1 περ. δ αυτού, και μετά από σχετικά ερωτήματα των οικείων Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης επισημαίνεται ότι αναφορικά με την πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και των διδακτορικών διπλωμάτων, που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αυτά γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωσή του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής (παρ. 4, άρθρο 2 του ν.3848/2010).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Αρ.Πρωτ.12310/Δ2/29-01-2014/ΥΠΑΙΘ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ EΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Ε. Καρδαμίτση
Τηλέφωνο: 210-3443624
FAX: 210.3442867

Θέμα: «Ισοδύναμος τίτλος προς πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ ».
Σχετ.: η αριθμ. 7414/Δ2 κ.υ.α. (ΦΕΚ 115 Β΄/ 24-01-2014) «Καθορισμός πρόσθετων κριτηρίων επιλογής και κατάταξης προσωπικού της Β/θμιας εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82του Ν.4172/2013 (Α΄167)».

Αναφορικά με το πρόσθετο ειδικό κριτήριο 1Β της ανωτέρω σχετικής, σας γνωρίζουμε ότι ισοδύναμοι τίτλοι κατά τα ανωτέρω, που παρέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους κατόχους τους για διορισμό ή πρόσληψη στη Δ/θμια Εκπ/ση, είναι οι ακόλουθοι:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 και το άρθρο 9 παρ. 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄):
α) Βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189).
β) Πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής.
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας.
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.
Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Η διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί, ως προς την παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, το πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.
γ) Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής).
δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής.
ε) Πτυχίο καθηγητικών σχολών.
Σημειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 2 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄), για τους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων
- ΠΕ70 Δασκάλων,
- ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων
- ΠΕ01 Θεολόγων,
- ΠΕ02 Φιλολόγων,
- ΠΕ03 Μαθηματικών,
- ΠΕ04 Φυσικών,
- ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας,
- ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας,
- ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας,
- ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων,
- ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής,
- ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας,
- ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων),
- ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών,
- ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ),
- ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας,
- ΠΕ40 Ισπανικής Γλώσσας και του κλάδου
- ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων,
- οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και
- η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και
- η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
για διορισμό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (παρ.2 του άρθρου 8 του ν.3194/2003, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17.10.2005 τ. Α΄), παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.3687/2008 (159 Α) και παρ.1 του άρθρου 39, του ν. 3794/2009 (156 Α)».
2. Επιπλέον:
α) Στο άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 4186/2013 προβλέπεται ότι «Ο παρεχόμενος από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση” εντάσσεται στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες της αγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 “Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 71)».
β) Από την αριθμ. 90893/Γ1/5-7-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1686 Β/9-7-2013), η οποία εκδόθηκε μετά την αριθμ.19/3-6-2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπ/κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), προκύπτει ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στους Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:
Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
• «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση)
• «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
• «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»
Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
• «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική»
Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
• «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευση».
• «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και πολιτισμός».
• «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία».
Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
• «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)».
• «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
• «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».
Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά:
• «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»,
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.
γ) Σύμφωνα με την αριθμ. 39460/Γ2/21-3-2013 υ. α. (ΦΕΚ 689 Β), το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β ν. 3848/2010).
δ) Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.12/733/1615520/Γ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 2907 β΄/2013), τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Προγράμματα:
1. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων,
2. Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας,
3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και
4. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό,
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, μόνον για όσους έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει μέχρι σήμερα καθώς και για όσους ενεγράφησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και θα αποφοιτήσουν επιτυχώς.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1686
9 Ιουλίου 2013
 Αριθ. 90893/Γ1
Εξασφάλιση της παιδαγωγικής επάρκειας των κατόχων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄ του Ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από της διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−2013).
5. Την αριθ. 19/3−6−2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
Διαπιστώνουμε ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. στους Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:
Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
• «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική− Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση)
• «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
• «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»
Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
• «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία−Συμβουλευτική»
Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
• «Διδακτική της Γλώσσας−Λογοτεχνία−Θέατρο και Εκπαίδευση».
• «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας−Λαογραφία και πολιτισμός»
• «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας−Μειονότητες−Παιδική Ηλικία».
Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
• «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική των Μαθηματικών)».
• «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
• «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».
Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ−ΤΕΙ Πειραιά:
• «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων».
Πληρούν της προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Επιπρόσθετα, έχουν εγκριθεί και πιστοποιούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια τα παρακάτω Προγράμματα Σπουδών, καθώς και τα Ειδικά Προγράμματα τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας (περ. α’ και β’ της παρ 3 του άρθρου 2 του νόμου 3848/10, όπως ισχύουν):
ΕΚΠΑ
Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο παρέχεται με τη συνεργασία των Τμημάτων:
α) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
β) Φιλολογίας και
γ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς το πρόγραμμα Σπουδών του Προγράμματος πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (άρθρο 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013).
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο παρέχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος, όπως αυτό καταρτίστηκε κατά τα οριζόμενα στο πρακτικό, , της υπ’ αριθμ. 2855/13−02−2013 (θέμα 2ο) συνεδρίασης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α΄ του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄του ν. 4186/2013.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β του ν. 3848/2010).

edu.klimaka.gr
esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου