Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π.(ΠΕ29) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

 
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4229/08-09-2017 (ΑΔΑ:6Ι7Μ4653ΠΣ-7ΚΤ) Απόφασης πρόσληψης, με θέμα: «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5008110, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου