Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 2 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ41.1/14541/1/02-10-2017 (ΑΔΑ 9ΚΘΡ4659ΠΣ-Δ9Λ) Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, ως προς την τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου