Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΚΑΙ 2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


 
Τροποποίηση της με αριθ.πρωτ. Φ.41.1/13808/21-9-2017 ( ΑΔΑ: 7ΖΦΖ4653ΠΣ-ΡΤ2) Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου