Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ21-26) ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.


Τροποποίηση της με αριθ.πρωτ. Φ.41.1/13002/14-9-2017 ( ΑΔΑ: 6Σ0Ι4653ΠΣ-Ψ5Σ) Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ΠΕ21-26 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Τροποποίηση της με αριθ.πρωτ.: Φ.41.1/13250/15-9-2017 ( ΑΔΑ: 72Θ74653ΠΣ-9Ψ8) Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου