Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑΤροποποίηση της αρ. πρωτ. Φ.2.5/9869/19-9-2017 Απόφασης Πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5001986 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου