Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Η νομοθεσία για τις άδειες των εκπαιδευτικών - Ενημερωτικό του αιρετού στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Νεκτάριου Κορδή


 Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
           Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Η νομοθεσία για τις άδειες των εκπαιδευτικών     
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
  Σας κοινοποιούμε τη νομοθεσία και τις τελευταίες αλλαγές σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών

   Επισημαίνουμε ότι, όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά είτε με απόσπαση. Στην περίπτωση απόσπασης, η Υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.
Οι άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. Στην περίπτωση αποσπασμένου εκπαιδευτικού, o φορέας απόσπασης έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά για τις άδειες οι οποίες εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (N.3528/2007), άρθρα 48 έως 53 για τις κανονικές και λοιπές άδειες, καθώς και άρθρα 54 έως 56 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, βάσει των προβλέψεων του Ν. 2839/2000 (άρθρο 4 παρ. 5) και του Ν. 3230/2004 (άρθρο 12 παρ. 6 και 7), με τις οποίες επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό.
Αναφορικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014/Φ.Ε.Κ.2648τ.Β’/7-10-2014  Υπουργικής Απόφασης, με την οποία μεταβιβάστηκε στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων η αρμοδιότητα χορήγησης των κανονικών αδειών, ειδικών αδειών γάμου, θανάτου, άδεια νοσήματος, άδεια αναπηρίας, αιμοληψίας, εκλογική, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, αναρρωτικών, αδειών εξετάσεων, για συμμετοχή σε δίκη, γέννησης τέκνου και ασθένειας τέκνου  στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολικής Μονάδας που προΐστανται, αναφέρουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις:
ü  Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα αφορά επίσης στους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, για τη χορήγηση του ίδιου τύπου άδειας. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός υπηρετεί σε περισσότερα του ενός σχολεία, η άδεια χορηγείται από τον Δ/ντή του σχολείου όπου ο εκπαιδευτικός υπηρετεί τις περισσότερες ώρες, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τους Διευθυντές των υπόλοιπων σχολείων. 
ü  Κατά τη διαδικασία χορήγησης των αναρρωτικών αδειών, τηρείται Πρωτόκολλο, με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Ο εκπαιδευτικός υποβάλλει το αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το οποίο πρωτοκολλείται στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Μονάδας. Ο Δ/ντής της Σχολικής Μονάδας εκδίδει απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας, την οποία κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο εκπ/κό και στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης. Σε περίπτωση που για τη χορήγηση της άδειας χρειάζεται γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε., Β.Υ.Ε., ΚΕ.Π.Α., ΕΙΔΙΚΗ Υ.Ε. κλπ. ), ο Δ/ντής της Σχολικής Μονάδας διαβιβάζει αντίγραφο της αίτησης του εκπαιδευτικού με συνημμένα τα πρωτότυπα παραστατικά στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης, η οποία στη συνέχεια τα διαβιβάζει στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Η Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής μαζί με τα παραστατικά φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στη Δ/νση Εκπ/σης, ενώ αντίγραφο της Απόφασης διαβιβάζεται στον Δ/ντή της Σχολικής Μονάδας προκειμένου να προβεί στη χορήγηση της άδειας, κατά τα διαλαμβανόμενα στην Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός κριθεί ανίκανος για κάθε εργασία από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, γνωμοδοτεί το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) για την απόλυση λόγω νόσου του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν.3528/2007/Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄ /9-2-2007 και στη συνέχεια διαβιβάζεται η Πράξη αυτή στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης προκειμένου να εκδώσει την απόφαση απόλυσης του εν λόγω εκπαιδευτικού.
ü  Οι άδειες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπ/σης, ενώ των Αναπληρωτών Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο Αναπληρωτής Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας ασκεί καθήκοντα στη θέση ελλείποντος Διευθυντή, άδεια χορηγείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπ/σης.
ü  Οι άδειες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗΝΕΤ), Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (ΣΣΝ), Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.
ΑΔΕΙΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣΑΔΕΙΕΣ
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 4 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26Α/09-02-2007 και σε συνδυασμό με την αρ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Οι εκπ/κοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες μέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ’ ημερολογιακό έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπ/κού.
Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί
Οι μόνιμοι εκπ/κοί που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία υπουργών, βουλευτών, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, σε Διευθύνσεις Εκπ/σης, εποπτευόμενους φορείς κ.λ.π. δικαιούνται ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι
(74275/Δ5/10-07-2007 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ και άρθρο 48 παράγραφος1 του Υ.Κ ).
Δηλαδή, μπορούν να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές, διάρκειας από 20 έως 25 ή 30 ημέρες (για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας αντίστοιχα), βάσει των ετών δημόσιας υπηρεσίας. Μετά την επιστροφή στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, παύει να ισχύει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας αυτής, ακόμη και αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει χρήση (αρ. 546/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
   Τέλος, η προσαύξηση των τεσσάρων εργάσιμων ημερών της κανονικής άδειας σε όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές εφαρμόζεται μόνο στους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε φορείς (άρθρο 48 παρ.3)Από τη στιγμή που θα επιστρέψουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, ακόμη κι αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει χρήση, για οποιονδήποτε λόγο, της κανονικής τους άδειας της παρ. 1 του άρθρου 48, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής (αρ. 546/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Εκπ/κοί που υπηρετούν με ολική ή μερική διάθεση σε Δ/νση ή Γραφείο Β/θμιας Εκπ/σης
έως τη λήξη του διδακτικού έτους, δικαιούται να κάνουν χρήση δέκα (10) ημερών κανονικής άδειας.
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με την παραγρ. 8, του άρθρου 20, του Π.Δ. 410/1988 και την αρ. 24946/Δ2/1-3-2007 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, στους αναπληρωτές καθηγητές μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ μέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (δεν απαιτείται προϋπηρεσία).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άδεια ζητείται με αίτηση από τον άμεσο προϊστάμενο (Δ/ντής Σχολείου) που είναι και ο μόνος αρμόδιος να εγκρίνει αυτή την άδεια. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται με αίτηση εκ των προτέρων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί, εκ των υστέρων, απουσία του εκπαιδευτικού.
Β. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
   Οι εκπ/κοί έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών(εργάσιμες νοούνται όλες οι μέρες εκτός από τις επίσημες αργίες: η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η εορτή των Τριών Ιεραρχών για τους εκπαιδευτικούς, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής) η Κοίμηση της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου για τα Α.Ε.Ι. και τις Ανώτερες Σχολές, η πρώτη και δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και όλες οι Κυριακές), σε περίπτωση γάμου (άρθρο 50 παρ. 1 του ΥΚ για τους μόνιμους και άρθρο 10 της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας ετών 2000 και 2001 για τους αναπληρωτές, εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ). Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους.
Δικαιολογητικά:
-αίτηση
-ληξιαρχική πράξη γάμου
Β2. ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Οι εκπ/κοί έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές τριών (3) εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού
( πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ).Συγγενείς έως και β΄ βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας. Η άδεια χορηγείται συνεχόμενα με το γεγονός.
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2002 και 2003, «Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών».
Δικαιολογητικά:
-αίτηση
-ληξιαρχική πράξη θανάτου
-πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που να αναφέρει τη σχέση
Β3.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 22 ΗΜΕΡΩΝ
( παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ και παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/12).
Α. Εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες μέρες το χρόνο επιπλέον κανονική άδεια, από τις οποίες οι έντεκα (11) με αποδοχές και οι έντεκα (11) χωρίς αποδοχές ( άρθρο 21 του Π.Δ 410/30-08-1988.) Η εν λόγω άδεια πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
Α. Γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι εκπ/κοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. (Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν οι ίδιοι στην Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή  γνωμάτευση του νοσηλευτικού ιδρύματος ,που αναφέρει το νόσημα καθώς και την ανάγκη τακτικής μετάγγισης ή νοσηλείας, στη συνέχεια κάθε φορά που χρειάζεται να λείψουν από την εργασία τους γι’ αυτό τον λόγο, καταθέτουν στο σχολείο αίτηση με ένα αντίγραφο από την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής).
Β. Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.
Σε περίπτωση πάθησης τέκνου μπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της άδειας αυτής, καθορίζοντας με κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες μέρες ετησίως.
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής μετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας.
Β. Εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας,
Ισχύουν ότι και στην προηγούμενη παράγραφο ήτοι στην Γ1 (παράγραφος 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Στην περίπτωση αυτή ο εκπ/κός θα πρέπει να προσκομίσει σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα Δημόσιου Νοσοκομείου.
Γ. Εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα με Δ.Α.Δ. (Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή)
Με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός κώδικας).
Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι η παραπάνω άδεια των 22 ημερών ανά έτος χορηγείται και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Δ.Α.Δ. εφόσον είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται.
Η ανωτέρω άδεια χορηγείται κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημοσίου νοσοκομείου. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν τα τέκνα χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας, συνεπώς δεν χρειάζεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής .Για την χορήγηση της άδειας σε υπαλλήλους που έχουν ενήλικα τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι το τέκνο δεν εργάζεται.
Στον εκπ/κό, φυσικό , ή θετό γονέα ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως και 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, η χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται, επιπλέον των 22 ημερών και εφόσον τις έχει εξαντλήσει, ειδική γονική άδεια διάρκειας δέκα εργάσιμων ημερών κατά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα (άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 4075/2012 ΦΕΚ 89 τ. Α΄ και εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ: ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-4ΘΑ ).
Τέλος, σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου έως και 18 ετών, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και όχι πέρα των 30 εργασίμων ημερών ανά έτος, εφόσον ο φυσικός, θετός ή ανάδοχος γονέας εκπ/κός έχει εξαντλήσει την τετράμηνη άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές. Σαφώς αυτές οι άδειες άνευ αποδοχών χορηγούνται από την Δ/νση.
Β.4 ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
(εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ: ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-4ΘΑ).
Επαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον τους κανονικής τους άδειας.
Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο εργασίας ( 1 ώρα την ημέρα) λόγω αναπηρίας , δεν αφορά σε καμμιά περίπτωση στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απορρέει από την γνωμοδότηση ( με ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-Μ17), δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες , πέραν των διδακτικών που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο. Δεν ισχύει μειωμένο ωράριο ως προς τις ώρες διδασκαλίας για τους εκπ/κούς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω.
Δικαιολογητικά:
-Αίτηση
-Φωτ/γο πιστοποιητικού αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Β5. Άδεια ασθένειας τέκνου (μόνο για μόνιμους εκπαιδευτικούς)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 τ. Α΄/2-12- 2016) Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις εργάσιμες μέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε εργάσιμες μέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς κι έχουν την γονική μέριμνα η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι εργάσιμες μέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται στον ένα γονέα. Αν κι οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι η διάρκεια αυτής δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών
Δικαιολογητικά:
- Αίτηση
- Σχετική ιατρική βεβαίωση
- Βεβαίωση από την εργασία του άλλου γονέα για τις μέρες χρήσης της ίδιας άδειας
Β6. Αιμοδοσίας
(Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ. ).
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Οι εκπαιδευτικοί που ανταποκρίνονται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και αυτοί που προσέρχονται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική τους πρωτοβουλία, δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών . Οι δύο αυτές μέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με την αρ. Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ οι εθελοντές αιμοδότες δικαιούται να απουσιάσουν από το σχολείο τους πέρα της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες, οι οποίες μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με την ημέρα αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα τους σύμβασής τους.
Δικαιολογητικά:
-Αίτηση
-Σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία
Β7. Άδεια για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος.
Σε κάθε περίπτωση διενέργειας εκλογών εκδίδεται εγκύκλιος σχετικά με τις διευκολύνσεις των εκπαιδευτικών για την άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων. Συνήθως ισχύουν τα εξής:
1.Όσοι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε απόσταση 200-400 χλμ. δικαιούνται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας
2. Όσοι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε απόσταση 401 χλ. και πάνω δικαιούνται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
3. Όσοι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε ή από νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση ο αριθμός των αδειών εξετάζεται από τον Δ/ντή Εκπ/σης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνάει τις τρείς εργάσιμες μέρες.
Σημειώνεται ότι οι εκπ/κοί που εμπίπτουν στην τρίτη κατηγορία (στην περίπτωση που μετακινηθούν σε ή από νησί) και υπηρετούν σε σχολικές μονάδες οι οποίες ορίζονται εκλογικά τμήματα μπορούν να πάρουν μόνο μία ημέρα (Πέμπτη ή Τρίτη πριν ή μετά τις εκλογές).
Β8. Άδεια για συμμετοχή σε δίκη.
Όλοι οι υπάλληλοι δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησής τους ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας (1) έως τριών (3) ημερών κατά περίπτωση ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου (παράγραφος 1, άρθρο 50 του Υ.Κ. για τους μόνιμους.
Για τους αναπληρωτές ισχύουν τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. , αυτό σημαίνει ότι αυτές οι μέρες απουσίας αντιμετωπίζονται μισθολογικά όπως και οι αναρρωτικές άδειες (μισό ημερομίσθιο) και αφαιρούνται από τις δεκαπέντε ημέρες αναρρωτικής άδειας που αυτός δικαιούται (εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας με αρ. πρωτ.200003/Ε1/2015).
Δικαιολογητικά
-Αίτηση
-Φωτοτυπία κλήσης
-Βεβαίωση δικαστηρίου ότι παρουσιάστηκε ( μετά την επιστροφή )
Η ειδική άδεια χορηγείται και για πειθαρχικές υποθέσεις, σύμφωνα με την αρ. Φ./43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ.
Β9. Άδειες Μητρότητας (κυοφορίας, κύησης και λοχείας)
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με τον Υ.Κ. ,Ν. 3528/2007/ΦΕΚ26Α /9-2-2007. ( βλ. σχετικά το άρθρο 52) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009.
Α. Στις εκπ/κούς , οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν (κύησης) και τρείς (3) μήνες μετά τον τοκετό (λοχείας). Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο μήνες.
Β. Σε περίπτωση πολύδημης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά (1) ένα μήνα για κάθε τέκνο πέρα του ενός. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά το τέλος της άδειας λοχείας.
Γ. Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις μητέρες εκπ/κούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή.
Δ. Είναι αποδεκτό από την ιατρική επιστήμη, η διακοπή της κύησης μέχρι την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης θεωρείται αυτόματη ή τεχνητή ενώ μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης θεωρείται πρώιμος ή πρόωρος τοκετός είτε το νεογνό είναι ζωντανό είτε όχι, Η απώλεια του νεογνού που πραγματοποιείται μετά την έναρξη της μητρότητας δεν επηρεάζει την πεντάμηνη διάρκεια αυτής.
Ε. Στις μητέρες εκπ/κούς που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3)μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα και μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ υιοθεσίας διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από της αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας.
ΣΤ. Η παρένθετη μητέρα ( φέρουσα ή κυοφόρος) δημ. Υπάλληλος δικαιούται την προβλεπομένη από το άρθρο 52 παρ.1 του Υ.Κ μόνο άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) μήνες πριν και τρείς (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η νόμιμη μητέρα δικαιούται τμήμα της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ άδειας μητρότητας, και συγκεκριμένα την άδεια λοχείας, ήτοι τρεις (3) μήνες άδεια με πλήρεις αποδοχές μετά τον τοκετό της παρένθετης μητέρας ( σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΧ/ Φ.53α /1667/οικ./22-12- 2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ.).
Δικαιολογητικά:
Για άδεια κύησης:
-Αίτηση
-Βεβαίωση γιατρού για την πιθανή ημερομηνία τοκετού.
Για άδεια λοχείας:
-Αίτηση
-Ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης · Αναπληρώτριες , ωρομίσθιες
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του N. 2224/94 ΦΕΚ 112 τ..Α΄, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 11 του Ν.2874/29-12-2000 ΦΕΚ 286 τ.Α΄, η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε 119 ημερολογιακές μέρες. Συγκεκριμένα 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).
Για τη χορήγηση είναι υπεύθυνος ο ασφαλιστικός φορέας, αντίγραφο της άδειας αυτής προσκομίζεται στο Σχολείο ,όπου μαζί με την αίτηση της εκπ/κού διαβιβάζεται στη Δ/νση που ανήκει το σχολείο.
Δικαιολογητικά:
Για άδεια κύησης:
- Αίτηση
- Βεβαίωση γιατρού του ασφαλιστικού φορέα για την πιθανή ημερομηνία τοκετού και στη συνέχεια βεβαίωση αποζημίωσης από το τμήμα παροχών του φορά ασφάλισης.
Για άδεια λοχείας:
-Αίτηση
- Έγγραφο χορήγησης άδειας λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα (βεβαίωση αποζημίωσης τοκετού).
- Ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 Άδεια κυοφορίας
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του Υ.Κ., σε κυοφορούσες εκπ/κούς που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με  αποδοχές και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και Δ/ντή αντίστοιχης κλινικής δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος ( Μόνο για μόνιμους)
Β10.Ειδική περίπτωση γονικής άδειας, γέννησης τέκνου
(άρθρο 18, του Ν.3801/2009-ΦΕΚ 163, τ. Α΄ , 4-9-2009)
Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του. Η χορήγηση αφορά σε συνεχόμενες μέρες με το γεγονός της γέννησης ή της υιοθεσίας του τέκνου κι όχι σε άλλη χρονική στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή δικαστική απόφαση αντίστοιχα.
Β11. Άδειες χωρίς αποδοχές
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Το νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών στους εκπ/κούς τίθεται με τις διατάξεις του άρθρου16 του 1566/85 (ΦΕΚ) 167/Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 51 & 53 του Υ. Κ. (κυρωτικός Ν. 3528/2007) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 38 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ. Α΄/4- 12-2015)
Α. Επιτρέπεται η χορήγηση στον εκπ/κό, μετά από αίτησή του, άδειας χωρίς αποδοχές εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα το ημερολογιακό έτος (παράγραφος 1 άρθρου 51 Υ.Κ.). Η άδεια χορηγείται από τον ΔΔΕ χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Β. Όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι ενδεικτικά αναφέρονται, όπως η θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου εκπ/κού, εφόσον έχει εξαντλήσει το όριο των αναρρωτικών αδειών με αποδοχές που δικαιούται, ή των μελών της οικογενείας του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή η ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό, ύστερα από αίτηση του εκπ/κού και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας όχι μεγαλύτερης των πέντε σχολικών ετών. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σχολείο το μήνα Ιούνιο και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Δ/νση Εκπ/σης όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός, ώστε η ζητούμενη άδεια να αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους. Μόνο σε σοβαρές & αιφνίδιες περιπτώσεις , οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν, θα είναι δυνατή η υποβολή σχετικών αιτήσεων των εκπ/κών και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από γνώμη του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για σχολικό και όχι για διδακτικό έτος
Γ. Εκπ/κός, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία ή φορέα της Ε.Ε ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
Δ. Στον εκπ/κό που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μια ακόμη πενταετία. Αν ο εκπαιδευτικός δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από την λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία
Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στην περίπτωση της άδειας της παραγράφου 1 του άρθρου 51 (έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ. 53β/290/24780,5730/20-3-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).
(Σύμφωνα με το αρ. 22686/18-10-12 έγγραφο του ΟΠΑΔ, «όσοι υπάλληλοι κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών και επιθυμούν υγειονομική κάλυψη, καταβάλλουν εξ ιδίων την αντίστοιχη κράτηση». Επειδή η υπηρεσία πρέπει να κάνει γνωστοποίηση των ονομάτων στον ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ, οι εκπ/κοί που αιτούνται άδειας άνευ αποδοχών, θα πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους και πρόσθετα στοιχεία όπως Πατρώνυμο, ΕΜΑΔ,ΑΦΜ, ΑΜΚΑ)
Δικαιολογητικά:
-Αίτηση όπου θα αναγράφονται οι λόγοι χορήγησης της άδειας
-Δήλωση στοιχείων: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΕΜΑΔ ΚΑΙ Α.Μ.Α
-Οποιαδήποτε έγγραφο αποδεικνύει τον λόγο για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Για τους αναπληρωτές εκπ/κούς δεν προβλέπεται άδεια χωρίς αποδοχές. Μόνο στις περιπτώσεις συζύγων, με οποιαδήποτε σχέση κι αν συνδέονται με το Δημόσιο και αν ο ένας από τους δύο υπηρετεί στο εξωτερικό, ο άλλος έχει δικαίωμα να ζητήσει ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας τριών (3) ετών κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την συγκατοίκηση. Η άδεια παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 24, παρ. 3 του Π.Δ. 410/1988). Επίσης χορηγείται διάστημα μέχρι 4 μήνες , σε περίπτωση ανατροφής τέκνου. (βλέπε την σχετική παράγραφο)
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Γ1. Άδεια με αποδοχές για ανατροφή τέκνου
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
1.Εννεάμηνη
Ο γονέας εκπ/κός μπορεί να επιλέξει τις διευκολύνσεις τις παρ.2 του αρθρ.53 του Υ.Κ για την ανατροφή του παιδιού του, δηλαδή την άδεια εννέα ( 9 ) μηνών με αποδοχές, μέχρι αυτό να συμπληρώσει το τέταρτο έτος τις ηλικίας του. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπ/κός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Η εννεάμηνη άδεια ανατροφής χορηγείται στους μόνιμους εκπ/κούς σε συνεχές χρονικό διάστημα και δύναται να διακοπεί μόνο για τις εξής περιπτώσεις:
Α. συμμετοχή του/της δικαιούχου εκπ/κού στο σεμινάριο της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπ/σης
Β. χορήγηση στη δικαιούχο εκπ/κό ή στη σύζυγο του δικαιούχου εκπ/κού της άδειας μητρότητας (κύησης-λοχείας).
Ο γονέας εκπ/κός που λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση τις εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου και πριν την εξάντλησή τις αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο, πάντα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος, ήτοι μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών.
Εκπ/κοί οι οποίοι κατά την ημερομηνία διορισμού τους έχουν ένα ή περισσότερα του ενός τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος τις ηλικίας τους και επιλέγουν τις διευκολύνσεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ., λαμβάνουν το υπόλοιπο των διευκολύνσεων αυτών ( δηλαδή τους μήνες που υπολείπονται από την εννεάμηνη άδεια ανατροφής , μέχρι τα τέκνα τους να συμπληρώσουν τα 4 έτη), σύμφωνα με την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008.
Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
Διευκρινίσεις :
α. Ο πατέρας εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει χρήση τις άδειας ανατροφής τέκνου ακόμη κι αν η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ( Ν. 4210/2013).
β. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθενται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής , εκτός αν με την κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαδοχικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση.
γ. Αν ο ένας γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και εφόσον δικαιούται όμοιων ολικών ή μερικών διευκολύνσεων, τότε η/ο σύζυγος εκπ/κός δικαιούται να κάνει χρήση τις διευκόλυνσης της άδειας ανατροφής ή η μητέρα εκπ/κός του μειωμένου ωραρίου κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών του δικαιωμάτων είτε κατά το μέρος που υπολείπονται των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ διευκολύνσεων.
δ. Αν η σύζυγος του γονέα εκπ/κού έχει κάνει ή πρόκειται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας προστασίας τις μητρότητας των (6) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 142, εδάφιο 2 του Ν. 3655/2008, χωρίς να κάνει χρήση άλλων διευκολύνσεων ανατροφής (μειωμένου ωραρίου ή συνεχόμενης άδειας ανατροφής), τότε ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου τις παρ. 2 του αρ. 53 του Ν. 3528/2007. ε. Την άδεια αυτή ή τμήμα τις δικαιούται και οι νεοδιόριστες μητέρες για όλα τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους . Δικαιούνται τμήμα της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου αν έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα ως αναπληρώτριες. Το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 9-0,375 χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση (91623/Δ2/12.9.2006, έγγραφο του ΥΠΕΠΘ), αν σαν αναπληρώτριες έκαναν χρήση του μειωμένου ωραρίου. «Μετατροπή ωρών σε μήνες: (9 μήνεςΧ1452-χ-ώρες):1452
στ. Οι νεοδιόριστες μητέρες εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει χρήση εννεαμήνου σε άλλο φορέα του δημοσίου, πριν από το διορισμό τους στην εκπ/ση, δεν δικαιούνται εκ νέου χορήγηση του εννεαμήνου για το ίδιο τέκνο. Αν έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου μέχρι και 2 έτη, τότε το τμήμα τις δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 9-0,25 χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση, σε περίπτωση που έκανε χρήση μειωμένου ωραρίου πέραν των 2 ετών, τότε το τμήμα τις δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο:6-0,125 χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση
ζ. Τέλος «αν ο ένας γονιός λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου (παρ. 2 αρθρ. 51 του Υ.Κ) ή την τρίμηνη άδεια (παρ.. 1 άρθρου 53 του Υ.Κ.) ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα (μειωμένο ωράριο, εννεάμηνη άδεια ανατροφής, εξάμηνη άδεια ανατροφής δίδυμων τέκνων)». (εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014)
Δικαιολογητικά:
-Αίτηση -Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 σχετικά με το ποιος από τους 2 γονείς θα κάνει χρήση της διευκόλυνσης. Στην ίδια δήλωση καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από ενός δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα. Εάν η/ο σύζυγος έχει κάνει χρήση , θα δηλώνεται το είδος ενός διευκόλυνσης, καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που η/ο σύζυγος έκανε χρήση.
- Βεβαίωση από την εργασία του άλλου γονέα αν έχει κάνει χρήση της άδειας και πότε για το ίδιο παιδί, καθώς κι αν βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου.
Σε κάθε περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν εργάζεται, είναι άνεργος-η ή αυτοαπασχολούμενος-η , θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου που θα αναφέρονται τα στοιχεία του/της
2. Εξάμηνη
Σε περίπτωση γέννησης δίδυμων, τρίδυμων κ.λ.π. τέκνων, χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός ( Ν. 4210/21-11-2013) Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχές χρονικό διάστημα, είτε αμέσως μετά την εννεάμηνη άδεια ανατροφής, είτε κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
Δικαιολογητικά:
Τα ίδια που ισχύουν και στην εννεάμηνη.
3.Τρίμηνη
Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου παρ. 2 του άρθρου 51 χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου ) παιδιού και άνω, εφόσον ο εκπ/κός δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας έχει ο ένας από τους δύο γονείς.
Η συγκεκριμένη άδεια δίδεται άπαξ καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του εκπ/κού, δηλαδή το εν λόγω διάστημα των τριών μηνών χορηγείται μόνο μία φορά, σε συνεχές διάστημα, κι όχι ξεχωριστά για κάθε παιδί άνω του τρίτου.
Για λόγους εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από αίτησή , που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξή της, υποχρεωτικά είτε αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε με την έναρξη του σχολικού έτους. Επισημαίνουμε ότι η τρίμηνη άδεια χορηγείται μέχρι το 6ο έτος ηλικίας του παιδιού.
Δικαιολογητικά:
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρεται ποιος γονιός θα κάνει χρήση της εν λόγω άδειας .
-Βεβαίωση από την εργασία του γονιού που δεν θα κάνει χρήση, αν πήρε και πόσο διάστημα άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου κι ότι δεν έκανε χρήση της συγκεκριμένης άδειας (των τριών μηνών) με αποδοχές για το συγκεκριμένο παιδί.
4. Μειωμένο ωράριο
Εναλλακτικά, η μητέρα εκπ/κός μπορεί να επιλέξει τη μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου, κατά 2 ώρες την εβδομάδα, με παράλληλη απαλλαγή από τις εξωδιδακτικές εργασίες εφόσον έχει τέκνο ηλικίας έως (2) ετών (παρ. 8 αρθρ.13 του Ν.1566/1985, παρ. 2α άρθ. 53 του Ν.2721/1999 ΦΕΚ 112 τ. Α΄).
Αναπληρώτριες
Στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπ/κούς χορηγείται μειωμένο ωράριο . Η μείωση ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη. ( 116333/Δ2/22-10-2003, εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ)
Γ2. Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
Επισημαίνεται ότι: όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ή την τρίμηνη άδεια με αποδοχές ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Η άδεια άνευ αποδοχών (σύμφωνα με το άρθρο 53 του Υ.Κ. όπως ) χορηγείται υποχρεωτικά , χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.
Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου δεν προσαυξάνεται για κάθε τέκνο κάτω των έξι ετών, αυτό σημαίνει ότι ,καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του, ο εκπ/κός μπορεί να λάβει μέχρι 5 σχολικά έτη (σύμφωνα με την αρ.. Φ. 351.5/56/86046/Δ1/26-6-2013 όπως τροποποιήθηκε απ’ την αρ. 208572/Ε2/18-12-2015 εγκύκλιο) αδείας χωρίς αποδοχές συμπεριλαμβανομένης και της άδειας τριών μηνών με αποδοχές (αφορά πολύτεκνους), ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων του .
Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου μπορεί να διακόπτεται, μόνο αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι θα πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με τις ανάγκες και το συμφέρον της Υπηρεσίας. Επειδή η υπηρεσία πρέπει να κάνει γνωστοποίηση των ονομάτων στον ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ, οι εκπ/κοί θα πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους και πρόσθετα στοιχεία όπως Πατρώνυμο, ΕΜΑΔ,ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) (Σύμφωνα με το αρ.22686/18-10-2012 έγγραφο του ΟΠΑΔ, «όσοι υπάλληλοι κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών και επιθυμούν υγειονομική κάλυψη, καταβάλλουν εξ ιδίων την αντίστοιχη κράτηση»
Αναπληρωτές- ωρομίσθιοι
Τετράμηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών (Ν. 4075/2012, άρθρο 50 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4144/2013, και Φ.351.5/43/67822/Δ1 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ)
Δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους Εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την αρ. 80/2016 Γνωμοδότηση της Α΄ τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Η γονική άδεια ανατροφής 4 μηνών χωρίς αποδοχές αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα εκπ/κού και χορηγείται για την ανατροφή παιδιού ηλικίας 6 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι η συμπλήρωση ενός χρόνου με οποιαδήποτε σχέση συνεχούς ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη ( στην περίπτωσή μας το Υπουργείο Παιδείας) .
Η άδεια αυτή χορηγείται είτε συνεχόμενα στο ίδιο σχολικό έτος είτε τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 4 μήνες αθροιστικά (εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με αρ. πρωτ. 49100/1-4-2014).
«Σε περίπτωση θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνου, η γονική άδεια ανατροφής χορηγείται στο διπλάσιο στον άλλο γονέα. Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα».
Τη συγκεκριμένη άδεια τη δικαιούνται και ο εκπαιδευτικός ο οποίος υιοθετεί ή γίνεται ανάδοχος τέκνου ηλικίας έως 6 ετών, τμήμα αυτής της άδειας μπορούν να το αιτηθούν πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της υιοθεσίας μέχρι την ηλικία των 6 ετών του παιδιού, το δικαίωμα της άδειας παρατείνεται μέχρι την ηλικία των 8 ετών.
Γ3. Γονικές ( παρακολούθησης της Σχολικής επίδοσης των τέκνων)
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
«Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του Υ.Κ. οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τις υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας εκπ/σης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΧ/ Φ.53/12222/ΟΙΚ. 20561 (ΦΕΚ 1613, τ.Β΄, 17.8.2007), καθορίζεται ως εξής:
Α. Ο γονέας εκπ/κός που έχει ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπ/σης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος,
Β. Ο γονέας εκπ/κός που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπ/σης δικαιούται άδεια πέντε (5) ημέρες το έτος.
Γ. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπ/κής βαθμίδας, η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα δηλαδή δικαιούνται έξι ημέρες το έτος.
Η πιο πάνω άδεια δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να χορηγηθεί στον ίδιο γονέα πάνω από μια μέρα συνεχώς. Η άδεια αυτή χορηγείται στον γονέα εκπ/κό ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπ/κό που έχει την επιμέλεια του τέκνου.
Δεδομένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον μέρος της υποχρεωτικής εκπ/σης και μπορεί να λειτουργούν μαζί με παιδικούς σταθμούς η ανωτέρω άδεια δίδεται και τις γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου».
«Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά».
Δικαιολογητικά:
-αίτηση
-υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που κι οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες ( ή ώρες) άλλος δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.
- βεβαίωση επίσκεψης στο σχολείο του τέκνου.
Αναπληρωτές
Σύμφωνα με την αρ. Φ.351/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, δικαιούνται έως τέσσερις ημέρες ανά σύμβαση προκειμένου να παρακολουθήσουν την πρόοδο των παιδιών τους. Η άδεια χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς αν είναι κι οι δυο δικαιούχοι οι οποίοι αποφασίζουν σε κοινή τους δήλωση «ποιος δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα , το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά και για τους δυο γονείς τις 4 ημέρες»( σελ.19 εγκυκλίου αδειών του Υπ. Παιδείας με ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ).
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Υπαλληλικού Κώδικα (=Υ.Κ., Ν. 3528/2007/ΦΕΚ 26Α /09-02-2007 και σε συνδυασμό με το αρ. 74275/Δ2/10-07- 2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Στον εκπαιδευτικό που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, υπολογιζόμενης και της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αφετηρία αποτελεί η ημερομηνία έναρξης της αναρρωτικής άδειας. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας. Στον εκπαιδευτικό που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών της προηγούμενης παραγράφου. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα ή σε περίπτωση δυσίατων νοσημάτων ανά εξάμηνο, κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής (πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή αν δεν είναι δυσίατο και ειδική υγειονομική επιτροπή αν είναι δυσίατο.
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις 8 ημέρες το χρόνο.
Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού ως 8 ημέρες κατ έτος. Δύο εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου .
Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας (άρθρο 56 του Υ.Κ.)
Α.Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθένειας ενημερώνει την υπηρεσία του για την αδυναμία αυτή, την ίδια ημέρα.
Β. Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου συνοδευόμενη με τ’ ανάλογα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά και η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλονται εντός 7 ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθένειας.
Διευκρινίσεις
α. Αναρρωτική άδεια πέραν των οκτώ (8) ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει γνωμάτευσης του δ/ντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου και εφόσον πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστο ή κατόπιν χειρουργικής επέμβασης.
β. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ’ ανώτατο όριο.
γ.Άδεια διάρκειας πέραν του 1 μήνα για ψυχική νόσο δεν χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Πέραν του 1 μήνα χρειάζεται αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς.
δ. Υπάλληλος που δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας 6 μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχύχρονες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντλησή τους ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών. ( 31895/Δ2/19-3- 2009, εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ) .
Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
Αναπληρωτές - ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ., το άρθρο 11 του Ν. 2874/2000, την εγκύκλιο αρ. 79/14-7-1999 ΙΚΑ, και το έγγραφο αρ. πρωτ. Π06/40/29-4-2013 ΙΚΑ ) οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπ/κοί , για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβασή τους, δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές. Αναπληρωτές που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα (άρθρο 70 παράγραφος 5 του Ν. 4485/2017) δικαιούνται 15 ημέρες επιπλέον. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (εγκύκλιος 147806/Ε2/7-9- 2017)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΑΙΘ με αρ. πρωτ.57926/Ε2/8-4-2015 οι αναπληρωτές δικαιούνται μέχρι 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας με αποδοχές όταν υπάρχει σπουδαίος λόγος (ασθένεια, επιπλοκές κύησης), ανεξαρτήτως αν έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας. Αυτές οι 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας με αποδοχές αναγνωρίζεται και σαν χρόνος διδακτικής υπηρεσίας.
Διαδικασία χορήγησης:
Α. Για αναρρωτική άδεια μικρότερη των τριών ημερών ο υπάλληλος προσκομίζει στο σχολείο γνωμάτευση θεραπευτή γιατρού ΠΕΔΥ ειδικότητας αντίστοιχης με την πάθηση του ασφαλισμένου ή γιατρού δημόσιου νοσοκομείου ή από γιατρό συμβεβλημένο με το ΠΕΔΥ πρώην ΕΟΠΠΥ..
Β. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να απευθύνονται αμέσως στο ΙΚΑ της περιοχής τους όταν πρόκειται για άδεια άνω των 4 ημερών
Γ.Για άδεια τεσσάρων (4) ημερών και μέχρι 15 ημερών ανικανότητα προς εργασία του υπαλλήλου βεβαιώνεται από:: α) από θεραπευτή γιατρό Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΥ β) σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο από τον Υπεύθυνο του οικείου τμήματος γ) σε περίπτωση νοσηλείας από άλλο θεραπευτήριο συμβεβλημένο με το ΕΟΠΠΥ η βεβαίωση ανικανότητας δίνεται από τον αρμόδιο ελεγκτή του ΕΟΠΠΥ. Στη συνέχεια συμπληρώνεται η υπεύθυνη δήλωση του εντύπου της γνωμάτευσης (τα δίνει το αρμόδιο ΙΚΑ), και παραδίδεται στον υπάλληλο για να τη προσκομίσει στις παροχές του ΙΚΑ. Αντίγραφο παραμένει στο σχολείο.
Δ. Στη συνέχεια ο υπάλληλος θα προσκομίσει στο σχολείο αποδεικτικό στοιχείο για το επίδομα που του κατέβαλε το ΙΚΑ και στη συνέχεια θα σταλεί στην αρμόδια ΔΔΕ για την τακτοποίηση της μισθοδοσίας του.
Ε. Σε κάθε περίπτωση, αντίγραφο της γνωμάτευσης στέλνεται στη Δ.Δ.Ε. για το φάκελο του υπαλλήλου .
ΣΤ. Πέρα των 15 ημερών αρμόδιο όργανο για αυτή τη βεβαίωση ανικανότητας είναι η Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ( πρώην ΙΚΑ- ΕΤΑΜ).
Αποδοχές και αναρρωτική άδεια
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, με βάση τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου στο ΥΠΕΠΘ με αρ. πρωτ.1170/22,12,2008 με θέμα « Άδειες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών»,
α) Στην περίπτωση κωλύματος παροχής της εργασίας λόγω ασθένειας που διήρκεσε μέχρι τρείς μέρες ο εργοδότης δεν οφείλει το πλήρες αλλά το μισό ημερομίσθιο
β) Επίσης, το μισό της αμοιβής υποχρεούται να καταβάλει και για τις τρείς πρώτες μέρες της πρώτης κάθε ημερολογιακού έτους που διήρκησε περισσότερο από τρεις μέρες
γ) Για τις υπόλοιπες μέρες ασθένειας ( πέραν των τριών ημερών για την πρώτη ασθένεια και όλες τις ημέρες ασθένειας για τις επόμενες ασθένειες κάθε ημερολογιακού έτους που διαρκούν πέραν των τριών ημερών) ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει τις συνήθεις αποδοχές, αφαιρώντας όμως ότι ο αναπληρωτής έλαβε ως επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό του οργανισμό.
Ο μισθωτός που αδυνατεί να εργασθεί ένεκα σπουδαίου λόγου μη οφειλομένου σε υπαιτιότητά του ( π.χ. λόγω ασθένειας, λόγω άδειας κύησης και λοχείας ) δικαιούνται αναρρωτικής άδειας, μέχρι μισό μήνα ( δεκαπέντε ημερών), αποτελεί δικαιολογημένο λόγο απουσίας και θεωρείται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας (.57926/Ε2/8-4-2015, έγγραφο του ΥΠΟΠΑΙΘ. .
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Δ1. Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
Α. Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ..Α.) ή για να επιλεγούν για κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
Β. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του Υ.Κ. χορηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα , στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
Αναπληρωτές
Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 38 του Ν. 4351/2015: Άρθρο 6 «Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού»
Δικαιολογητικά:
-αίτηση
-αντίγραφο προγράμματος σεμιναρίου
-αντίγραφο αποδεικτικού επιλογής παρακολούθησης του σεμιναρίου (όπου απαιτείται π.χ. σε περίπτωση συμμετοχής κατόπιν κλήρωσης),
-αντίγραφο βεβαίωσης παρακολούθησης (όταν επιστρέψει).
Δ2. Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης
(άρθρο 58 του Υ.Κ όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4210/2013.) Κάθε έτος δημοσιεύεται εγκύκλιος που ορίζει τη χορήγηση ή ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Προς το παρόν χορηγούνται μόνο σε υπότροφους του Ι.Κ.Υ
Δ3. Άδεια εξετάσεων.
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί
(άρθρο 60 του Υ.Κ. και διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΠΘ, με αρ. πρωτ. 74275/Δ2/10-07-2007 όπως τροποποιήθηκε από τη παράγραφο 2 του άρθρου 60 του Ν. 4210/2013)
Α. Στους εκπ/κούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπ/σης, καθώς και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.
Επισημαίνεται ότι η άδεια εξετάσεων χορηγείται για τη διευκόλυνση της φοίτησης του υπαλλήλου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα για τη διευκόλυνση της φοίτησης του Υπαλλήλου σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα όχι κατώτερης της κατηγορίας του (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) Β. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο ενδιαφερόμενος , με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο εκπ/κός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, με επίσημη ανανέωση τις εγγραφής του, την ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων μιας (1) ημέρας. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο για την διευκόλυνση και τη συμμετοχή του εκπ/κού τις εξετάσεις και όχι για την προετοιμασία του.
Γ. Η άδεια χορηγείται και στην περίπτωση παράδοσης γραπτής εργασίας με την προϋπόθεση ότι η εργασία υπέχει τη θέση εξέτασης ή αποτελεί μέρος της εξεταστικής διαδικασίας
Δ. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπ/κούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή της ή να την υποστηρίξουν. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων.
Ε. Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωμοσία των εκπ/κών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους μόνο στην περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημέρες γι’ αυτή την άδεια δεν έχουν εξαντληθεί διαφορετικά χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.
ΣΤ. Την εν λόγω άδεια μπορούν να την λάβουν και οι εκπ/κοί που συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ανοιχτού Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, άσχετα αν οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το Σαββατοκύριακο οπότε ο υπάλληλος δικαιούται να απουσιάσει με άδεια εξετάσεων την τελευταία εργάσιμη πριν ή μετά την εξέταση.
Αναπληρωτές- ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του Ν. 4351/2015, ( Άρθρο 5 «. Το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254)) , εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ισχύουν τα ίδια δικαιολογητικά με τους μόνιμους. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- αίτηση
- βεβαίωση της σχολής ότι έλαβε μέρος σε εξετάσεις
Δ4.Ειδική άδεια για συμμετοχή σε αγώνες
Η άδεια χορηγείται από την Υπηρεσία που υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.
(Σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 6 του Ν. 4115/2013 και ακολούθως όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 4326/2015 καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4373/2016, και με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών – εκπαιδευτικών των εθνικών ομάδων χορηγείται ειδική άδεια με αποδοχές, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου (π.χ Ολυμπιακοί ή Παραολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Ολυμπιακών αγώνων Κωφών και Σκακιστικής Ολυμπιάδας). .
Δικαιολογητικά
-Αίτηση -Βεβαίωση από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ( Ε.Ο.Ε.) προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά περίπτωση.
-Βεβαίωση από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία ή από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή αντίστοιχα, η οποία θα επικυρώνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού όταν πρόκειται για παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, και
-Βεβαίωση της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις .
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ
( άρθρα 93, 182 και 183 του Ν.3852/2010, άρθρο 58 του Ν.3966 2011, άρθρο 7 του Ν.4071/2012 ) Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση που ανήκουν στους αιρετούς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού εφαρμόζονται τα εξής:
Το «Έτος» για τη χορήγηση των παρακάτω αδειών δεν λογίζεται ημερολογιακά, αλλά ως έτος αντίστοιχο της δημοτικής και περιφερειακής περιόδου, δηλαδή από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
1. Α΄ Βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) Στους δημάρχους, αντιδημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, καθώς και στους προέδρους συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Την ειδική άδεια άνευ αποδοχών για τη διάρκεια της θητείας τους, λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω πρόσωπα, εκτός των προέδρων δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων και των προέδρων συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης. Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Στους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, στους προέδρους των δημοτικών νομικών προσώπων και στους προέδρους των συνδέσμων δήμων χορηγείται από την Υπηρεσία τους ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατά ημερολογιακό έτος. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων χορηγείται από την Υπηρεσία τους ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών κατ’ έτος επιπλέον της κανονικής και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι δεν είναι δήμαρχοι ή αντιδήμαρχοι ή πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Με τις ίδιες προϋποθέσεις χορηγείται ειδική άδεια μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, κατά ημερολογιακό έτος, επιπλέον της κανονικής τους άδειας, στους προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων. Ειδική άδεια εξήντα (60) ημερών λαμβάνουν, επίσης, και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών οι πρόεδροι ή οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων. Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Η άδεια αυτή χορηγείται 32 υποχρεωτικά από την Υπηρεσία του αιρετού και το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή της αντίστοιχης επιτροπής χορηγεί στους δημοτικούς συμβούλους, βεβαίωση συμμετοχής στη συνεδρίαση, για την Υπηρεσία τους. Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και του εποπτικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ, του διοικητικού συμβουλίου, των εκτελεστικών επιτροπών και των εποπτικών συμβουλίων των ΠΕΔ, καθώς επίσης της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμων με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.
 Η ειδική άδεια των εξήντα (60) και τριάντα (30) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες μετά από σχετική αίτηση του αιρετού. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
2. Β΄ Βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 182 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄) στους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και προέδρους του περιφερειακού συμβουλίου χορηγείται από την υπηρεσία της οργανικής τους θέσης υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, ειδική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και ως προς τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης. Στα μέλη της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών της περιφέρειας, χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια έως εξήντα (60) ημέρες το χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων που έχουν την ανωτέρω ιδιότητα χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής άδειας. Στα μέλη του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειαρχών, που δεν έχουν την ιδιότητα του περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη ή του Περιφερειακού συμβούλου, χορηγείται άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο.
Η ειδική αυτή άδεια των (30) & (60) ημερών μπορεί να χορηγείται και τμηματικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με αίτηση του αιρετού και χορηγείται επιπλέον των ημερών απουσίας του άρθρου 183 του ανωτέρω νόμου. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄) οι περιφερειακοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους για δύο (2) ημέρες περιλαμβανομένης της ημέρας της ημέρας της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που κατοικούν και εργάζονται σε νησί έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους μία (1) ημέρα επιπλέον των ανωτέρω.
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ( άρθρα 17 & 18 του Ν.1264/1982, άρθρο 6 του Ν.2224/1994 και άρθρο 11 του Ν.2336/1995 ) Στους εκπαιδευτικούς χορηγούνται υποχρεωτικά συνδικαλιστικές άδειες με αποδοχές ως εξής:
Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα άδεια έως τρείς (3) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500 και έως πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 500.
Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Στον πρόεδρο έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 1.500 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 1.500.  Στον Γενικό Γραμματέα έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι λιγότερα από 10.000 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του αν τα μέλη τους είναι περισσότερα από 10.000. Στον αντιπρόεδρο και ταμία έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μελών. Στα μέλη έως εννέα (9) ημέρες το μήνα ανεξαρτήτως αριθμού μελών. Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα ταμία και μέλη του Δ.Σ. της αμέσως επόμενης της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης χορηγούνται άδειες στο 1/3 των ανωτέρω προβλεπομένων. Στους αντιπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις χορηγείται άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.
Ι3. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ α) Στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. β) Στους αντιπροσώπους στις τριτοβάθμιες οργανώσεις άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια συνεδρίων που συμμετέχουν.
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 8/11/20167

Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ    
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com


                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου