Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

Τι έγινε τελικά με τον έλεγχο των ενστάσεων σχετικά με τις συνάφειες των μεταπτυχιακών τίτλων των αναπληρωτών Ε.Ε.Π.;Περιήλθε στην κατοχή μας Απόσπασμα Πρακτικού της Επιστημονικής Επιτροπής Συνάφειας του Ι.Ε.Π. σχετικά με την "Κρίση Αιτημάτων Θεραπείας συναφειών Ειδικής Αγωγής τίτλων σπουδών του Εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) σχολικού έτους 2017-18", το οποίο εστάλη και στις 13 Π.Δ.Ε. στις 02/10/2017 και το Διαβιβαστικό του οποίου παρακαλεί τις Π.Δ.Ε. να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς(φυσικά και το Ε.Ε.Π.) σε περίπτωση που έχουν καταθέσει Αιτήσεις Θεραπείας για συνάφειες τίτλων σπουδών, για τα παρακάτω:
Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε πως παρότι η Εγκύκλιος  του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με Αρ.Πρωτ: 65475/Δ3/20-04-2017 με Θέμα:«Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ,ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018»,

αναφέρει στην αρχή της σελίδας 28:

"Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο ΑΣΕΠ από τους υποψηφίους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης αίτησής τους".

 η απάντηση του ΑΣΕΠ στις αποφάσεις επί των ενστάσεων σχετικά με τις συνάφειες των μεταπτυχιακών τίτλων είναι η εξής:

 " Η ως άνω κρίση του Ι.Ε.Π. είναι δεσμευτική, καθόσον από την κείμενη νομοθεσία δεν προβλέπεται ένσταση κατά των αποφάσεων του εν λόγω Ινστιτούτου ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π.. Κατόπιν των ανωτέρω, η ένσταση απορρίπτεται ως αβάσιμη."

Από όλα αυτά 4 εύλογα ερωτήματα τίθενται. 
  1. Τι έγινε τελικά με τον έλεγχο των ενστάσεων σχετικά με τις συνάφειες των μεταπτυχιακών τίτλων των συναδέλφων αναπληρωτών Ε.Ε.Π.;
  2.  Tους εδόθη η δυνατότητα να εξετασθεί η Ένστασή τους, η Αίτηση Θεραπείας τους ως προς τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τους;
  3. Αν δεν τους εδόθη δεν αποτελεί αυτό μείζον θέμα;
  4. Ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι αναπληρωτές εγκαίρως από τις Π.Δ.Ε.για το ακόλουθο έγγραφο του Ι.Ε.Π.;
Αναμένουμε απαντήσεις από τους αρμοδίους.
Βασίλης Βούγιας

 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΑΛΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Δ.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου