Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Πίνακες υποψηφίων για τη θέση του Εκπαιδευτικού Συμβούλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλες ΙΙΙ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

«Ανάρτηση πινάκων:α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Εκπαιδευτικού Συμβούλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλες ΙΙΙ μετά τη συνέντευξη και β) απορριφθέντων, λόγω μη προσέλευσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων».

Σε εκτέλεση των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 4 της Φ.821/703Κ/54179/Ζ1 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1714,τ. Β’ 16-5-2012), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 103938/Η2/24-06-2016 Υ.Α., (ΦΕΚ 2164, τ. Β’, 13-07-2016) ανακοινώνουμε:
Α) Προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία, την προφορική συνέντευξη και την εξέταση των ξένων γλωσσών, και
Β) Πίνακα απορριφθέντων, λόγω μη προσέλευσης στη διαδικασία των συνεντεύξεων.
Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης ήτοι μέχρι την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017. Η ένσταση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.), ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση dipode2@minedu.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου