Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΓΕΙΑ κ.α. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  
 Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/13 ως ισχύει

"...2.2. Ενδεικτικά, τα προγράμματα αυτά εντάσσονται

στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς

τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υπο-

δομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών

υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η

καθαριότητα κ.λπ.

• Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Εκπαί-

δευσης.

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα

της Υγείας (καθαριότητα

υποδομών Υγείας, εξυπηρέ-

τηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού

συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστή-

ματος Υγείας).

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς

του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση

σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (π.χ. ασφαλιστικά

ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια κ.λπ.).

• Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών

και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης

προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των

συνεπειών της οικονομικής κρίσης...."

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου