Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016

Πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για έλεγχο ενστάσεων στον ΑΣΕΠ...Το Φ.Ε.Κ. A 110 - 08.06.2016, NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4395 /2016

 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4395 /2016
Άρθρο τρίτο
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού

1α) Οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2016-2017, υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Επιπλέον, για το σχολικό έτος 2016- 2017 ο έλεγχος των ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 8 του N. 4210/2013 (Α΄254) και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών της περίπτωσης α΄.
2. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του N. 4386/2016
(Α ́83) μετά τη φράση «εφαρμόζεται και για τους μαθη-
τές» προστίθεται η φράση «και τους αποφοίτους». Το
παρόν ισχύει από 11.5.2016.

 
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ A 110 - 08.06.2016
Ημερομηνία κυκλοφορίας 08.06.2016 Σελίδες 8 (6767 - 6774)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου