Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στους αναπληρωτέςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στους αναπληρωτές

Για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί με πλήρες ωράριο εργασίας (π.χ. αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με πλήρες ωράριο εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) προσμετράται το σύνολο της προϋπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την λήξη της σύμβασης.
Αντίστοιχα για προϋπηρεσία αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του διαστήματος της προϋπηρεσίας, όπως και στους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με αναγωγή στο μειωμένο ωράριο του εκπαιδευτικού.
Επισημαίνεται ότι οι βεβαιώσεις σχετικά με τα ένσημα ή οι φωτοτυπίες των ενσήμων προσκομίζονται από τους εκπαιδευτικούς αποκλειστικά και μόνο ως επίσημα δικαιολογητικά για την απόδειξη της προϋπηρεσίας τους και όχι για την καταμέτρηση των ημερών εργασίας τους.
Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τον συνήθη τρόπο, μέσω δηλαδή των βεβαιώσεων από τους φορείς απασχόλησης όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία του εδαφίου γ. της παρ 3. της ανωτέρω εγκυκλίου.

Τις πιο πάνω συμπληρωματικές πληροφορίες απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε συνέχεια της αριθμ. 169228/Ε2/12-10-2016 (ΑΔΑ:67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4354/2015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου