Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ Ν.Σ.Κ.


Υφίσταται η δυνατότητα αναδρομικής αναγνώρισης της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), σε περιπτώσεις όπου απωλέσθησαν στους ατομικούς φακέλους τα σχετικά δικαιολογητικά, αποφάσισε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους(Ν.Σ.Κ.), κατόπιν ερωτήματος του Υπουργείου Παιδείας.
Η Γνωμοδότηση υπ αριθμ.246/2016 του Ν.Σ.Κ., αποτελεί δικαίωση των Αιρετών Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι οποίοι στήριξαν διακαώς, όλο αυτό το διάστημα, το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων Ε.Ε.Π., με την αρωγή του νυν Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κου Κασσιανού.

Β.Β

 Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

Το υπουργείο Παιδείας οφείλει:
α) να εκδόσει διαπιστωτική πράξη αποκατάστασης αφού από ενδιάμεσες πράξεις της καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι γνώριζε την ύπαρξη των δικαιολογητικών που λείπουν και
β) ενόψει των κανόνων της χρηστής διοίκησης που διέπουν κατά το Σύνταγμα τη δράση των διοικητικών οργάνων, τα αρμόδια όργανα ή/και υπηρεσίες οφείλουν με νεότερη πράξη τους (μετά την διαπιστωτική πράξη) να αποκαταστήσουν τους οικείους φακέλους και, στο πλαίσιο της  αποκατάστασης αυτής περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η αναδρομική αναγνώριση της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου με συμπληρωματική πράξη που θα ανατρέχει στον χρόνο της πρώτης καταβολής του μεταπτυχιακού επιδόματος ώστε να μην αναζητηθούν, τα καλοπίστως καταβληθέντα αντίστοιχα ποσά.
Την παραπάνω γνωμοδότηση εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από το ερώτημα του υπουργείου Παιδείας αν υφίσταται δυνατότητα αναδρομικής αναγνώρισης της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε περιπτώσεις όπου απωλέσθησαν στους ατομικούς φακέλους τα σχετικά δικαιολογητικά.
Τι ακριβώς έχει συμβεί
Το υπουργείο Παιδείας αναγνώρισε τη συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης της εκπαιδευτικού…κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το υπ’ αρ….έγγραφο (πράξη της).
Ωστόσο η ανωτέρω με νέο έγγραφό της ενημέρωσε το αρμόδιο όργανο ότι ο ανωτέρω μεταπτυχιακός τίτλος έχει κατατεθεί από την ίδια ήδη από το έτος κτήσεως αυτού (2003) οπότε και άρχισε να καταβάλλεται σε αυτήν από το Δημόσιο, το αντίστοιχο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών.
ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Πρόσφατα, η προϊσταμένη της υπηρεσίας όπου τηρείτο ο φάκελος της ενδιαφερομένης ενημέρωσε ότι από αυτόν λείπει το έγγραφο της συνάφειας ως και ο ίδιος ο μεταπτυχιακός τίτλος.
Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:  Ο εν λόγω τίτλος ελλείπει και από τον υπηρεσιακό φάκελο διορισμού της αιτούσας στο υπουργείο.
ΧΑΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Πέραν τούτων, το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ότι το ίδιο έχει συμβεί σε ορισμένους φακέλους και άλλων μελών του Ε.Ε.Π. (περιγράφεται όμοια κατά τα περιστατικά περίπτωση της …), που ενώ ελάμβαναν το επίδομα μεταπτυχιακού τίτλου και είχαν δοθεί οι σχετικές βαθμολογικές και μισθολογικές εξελίξεις, δεν υπάρχει στον φάκελο ούτε ο τίτλος ούτε η αναγνώριση συνάφειας. Εξάλλου οι ανωτέρω αιτούσες, ζήτησαν να αναγνωριστεί αναδρομικώς η συνάφεια του μεταπτυχιακού τους τίτλου, ήτοι από το έτος που τον απέκτησαν, πλην άλλων και για να αποκατασταθεί η νομιμότητα των μεταπτυχιακών επιδομάτων που ελάμβαναν όλα τα χρόνια της υπηρεσίας τους.
Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΛΗΦΘΗΚΕ ΥΠΟΨΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟ 2002 ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ: Εξάλλου, η πρώτη εξ αυτών, σε ιεραρχική προσφυγή που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων διατείνεται ότι ο μεταπτυχιακός της τίτλος που αποκτήθηκε το έτος 2002 ελήφθη υπόψη ως αυξημένο τυπικό προσόν κατά τον διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. όπου επέτυχε τον διορισμό της στον Κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την απονομή σε αυτήν του αντίστοιχου βαθμολογικού και μισθολογικού κλιμακίου και για την καταβολή του αντίστοιχου μεταπτυχιακού επιδόματος.
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΗ ΤΙΤΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ: Σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,  ενόψει των ανωτέρω ,προκύπτει ότι η διοίκηση γνώριζε από επαναλαμβανόμενες ενδιάμεσες πράξεις της ότι οι ανωτέρω κατέχουν συναφή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών αφού:
α) καταβαλλόταν σε αυτές από της κτήσεως του τίτλου το ανάλογο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών,
β) είχε εφαρμοστεί το ανάλογο μισθολογικό και βαθμολογικό κλιμάκιο,
γ) μετά τη μετάθεσή τους φαίνεται να ελλείπουν διάφορα δικαιολογητικά από τον φάκελό τους, τα οποία, με ευθύνη της υπηρεσίας απωλέσθηκαν κατά τη μεταφορά των ατομικών τους φακέλων,
δ) λόγω της παρόδου πολύ μεγάλου χρόνου καθίσταται λογικά αδύνατον να αναζητηθούν έγγραφα φέροντα αριθμό πρωτοκόλλου, σε κάθε δε περίπτωση το πρωτόκολλο τηρείται από τη διοίκηση και όχι από τις αιτούσες και
ε) έχει εξαντληθεί κάθε άλλη δυνατότητα αναζήτησης των ελλειπόντων δικαιολογητικών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο πραγματικό του ερωτήματος.

  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  
 Δυνατότητα αναδρομικής αναγνώρισης της συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε περιπτώσεις απώλειας των σχετικών δικαιολογητικών

Λήμματα : ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Διατάξεις
: ΠΔ 114/2005Α3, ΠΔ 114/2005Α5Π1
Πρόεδρος/Προεδρεύων:
Εισηγητής/Γνωμοδοτών: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Η διαπιστωμένη απώλεια δικαιολογητικών (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και αναγνώριση συνάφειας αυτών) από ατομικούς φακέλους υπαλλήλων ως και η χωρίς αποτέλεσμα αναζήτησή τους από τα αρμόδια όργανα ή υπαλλήλους, έχει ως συνέπεια να οφείλει η διοίκηση να αποκαταστήσει, με διαπιστωτική πράξη, τα ελλείποντα δικαιολογητικά και αναδρομικώς, αν τεκμαίρεται από ενδιάμεσες πράξεις της ότι γνώριζε την ύπαρξη αυτών, όπως είναι η καταβολή μεταπτυχιακού επιδόματος και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου