Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π., ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 
Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τροποποίηση των Αποφάσεων 13800/16-11-2016(ΑΔΑ:ΩΘΗΚ4653ΠΣ-156) και 15881/22-12-2016(ΑΔΑ:ΩΣΜΕ4653ΠΣ-ΘΔΞ) Πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» με κωδικό ΟΠΣ 5001975, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»   

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου