Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Δεν απαιτείται άδεια για τη διαβίβαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στο πλαίσιο Ε.Δ.Ε.


 
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έκρινε ότι δεν απαιτείται άδεια για τη διαβίβαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από το ΚΕΔΔΥ … στην αρμόδια Περιφερειακή διεύθυνση Α ́Βάθμιας και Β ́Βάθμιας Εκπαίδευσης… στο πλαίσιο ΕΔΕ, επειδή πρόκειται για επεξεργασία στο πλαίσιο του ιδίου υπευθύνου επεξεργασίας.

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ...   αίτησή του το Κέντρο ∆ιαφοροδιάγνωσης ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.∆.∆.Υ)...της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … ρώτησε  την Αρχή εάν δύναται να χορηγήσει στον διενεργούντα Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση ( Ε∆Ε)  , Σχολικό Σύμβουλο του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης … της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …  προσωπικά δεδομένα των γονέων και κηδεμόνων που έχουν υποβάλει αίτημα αξιολογικής διάγνωσης του τέκνου τους το χρονικό διάστημα από ... έως ... .

Η ανάθεση της εν λόγω Ε∆Ε στον διενεργούντα αυτή έγινε με το με αριθμ. πρωτ. ... έγγραφο του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης  …

Ο αιτών και διενεργών την ως άνω Ε∆Ε,   όπως προκύπτει από το με αριθμ πρωτ. ... αίτημά του προς το ΚΕ.∆.∆.Υ. ..., ζήτησε συγκεκριμένα τα εξής στοιχεία:
α) ονοματεπώνυμα γονέα ή κηδεμόνα
β) τάξη και σχολείο που φοιτά το παιδί του για το οποίο υπέβαλε το αίτημα αξιολογικής διάγνωσης
γ) ημερομηνία που κατέθεσε το αίτημα αξιολογικής διάγνωσης και ημερομηνία που έλαβε σχετική γνωμάτευση
δ) διεύθυνση διαμονής (οδός, αριθμός, ΤΚ, περιοχής)
ε) τηλέφωνα επικοινωνίας (κινητό και οικίας).

Ειδικότερα, όπως προκύπτει τόσο από το ως άνω αίτημά του προς το ΚΕ.∆.∆.Υ. .., αλλά και τα με αριθμ. πρωτ. ... συμπληρωματικά έγγραφα, ο αιτών ζητά τα εν λόγω στοιχεία ως διενεργών την ως άνω αναφερόμενη Ε∆Ε, προκειμένου να διερευνηθεί η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων και δη «η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα αξιολογικής διάγνωσης για το παιδί τους στο ΚΕ.∆.∆.Υ. … και του προσωπικού του ΚΕ.∆.∆.Υ …».

Από τα ανωτέρω συμπληρωματικά έγγραφα προκύπτει ότι η Ε∆Ε διενεργήθηκε κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας σε βάρος [υπαλλήλου ...] του ΚΕ∆∆Υ   λόγω, μεταξύ άλλων, ανάρμοστης συμπεριφοράς και καθυστερημένης ανταπόκρισης στα αιτήματα των γονέων και κηδεμόνων των τέκνων τους για αξιολογική διάγνωση.

Τέλος, στο υπό κρίση αίτημά του το ΚΕ.∆.∆.Υ. …αναφέρει ότι τα αιτούμενα στοιχεία περιέχονται σε απόρρητους φακέλους και αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Για τον λόγο αυτό, ρώτησε την Αρχή αναφορικά με τη νομιμότητα της χορήγησής τους στον διενεργούντα την ως άνω Ε∆Ε .

esos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου