Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου - Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 9η Μαρτίου 2017 στο χώρο της ΕΔΟΘ, που βρίσκεται επί της οδού Προξένου Κορομηλά 51, περί ώρα 8:00 π.μ., τα μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (AM 7870 ), το καταστατικό του οποίου δημο­σιεύτηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό 7870 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 1335/10.05.2005 απόφαση του Μονομε­λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, συνήλθον σε Γενική Συνέλευση προκειμέ­νου να διενεργήσουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία στο Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο που συγκροτείται από τους κλάδους που απαρτίζουν το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Ειδικής Αγωγής Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και με την παρουσία της Δικαστικής Α­ντιπροσώπου κας Αικατερίνης Χατζηγιάννη του Χρήστου, που διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4446/2016 και της εκλεγείσης Εφορευτικής Επιτροπής αποτελού­μενης εκ των:
1.     ΗΛΙΑΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ
2.     ΊΝΕΓΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
3.     ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε από την απερχόμενη Διοίκηση το αντί­γραφο του Μητρώου των Μελών του Σωματείου που έχουν σύμφωνα με το κα­ταστατικό το δικαίωμα ψήφου καθώς και το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φα­κέλους, κάλπη, σφραγίδα σωματείου κλπ), ελέγχθηκε η κάλπη και αφού βε­βαιώθηκε ότι ήταν άδεια σφραγίστηκε και κηρύχθηκε η έναρξη της ψηφοφορίας την 10:00 πρωινή ώρα.
Οι ψηφοφόροι προσέρχονταν ένας - ένας και αφού διαπιστώνονταν ότι επρόκειτο για μέλος του Σωματείου που είναι τα­μειακώς τακτοποιημένο, εγγράφονταν στον πρωτό­κολλο ψηφοφορίας και υπέγραφαν. Ο κάθε ψηφοφόρος έπαιρνε το ψηφοδέλτιο με φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σωματείου και αποσύρονταν σε ειδικά δια­μορφωμένο χώρο προκειμένου να σημειώσει τις προτιμήσεις του δίπλα στα ο­νοματεπώνυμα των υποψηφίων και επανερχόμενος έριπτε τον φάκελο στην κάλπη.
Η ψηφοφορία διενεργήθηκε κανονικά μέχρι την ορισθείσα ώρα λήξης, ήτοι την 14:00 και σύμφωνα με το πρωτόκολλο ψηφοφορίας ψήφισαν τριακόσια ενενήντα εννέα (399) μέλη. Τα τριακόσια είκοσι οκτώ (328) μέλη προέρχονταν από την Κεντρική Μακεδονία ενώ τα εβδομήντα ένα (71) μέλη προέρχονταν από τη Δυτική Μακεδονία. Μετά την παρέλευση της ορισθείσης διάρκειας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, καταμετρήθηκαν οι φάκελοι και βρέθηκαν ότι είναι τριακόσια ενενήντα εννέα (399), όσα δηλαδή και τα καταγεγραμμένα μέλη στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας και αφού διαπιστώθηκε το αλύμαντο των σφραγίδων και το απαραβίαστο αυτών, ξεκίνησε η διαδικασία καταμέτρησης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Η διαδικασία άρχισε στις 14:00 και περατώθηκε όπως είχε αρχικώς οριστεί στις 18:00 απρό­σκοπτα.
Τα ψηφοδέλτια μονογραφήθηκαν και αριθμήθηκαν από τη Δικαστική
Αντιπρόσωπο, όπως κι οι φάκελοι, και ξεκίνησε η διαδικασία ανοίγματός τους.
Εψήφισαν συνολικά τριακόσια ενενήντα εννέα (399) μέλη. Ευρέθησαν έγκυρα ψηφοδέλτια τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384), άκυρα δέκα τέσσερα (14) και λευκά ένα (1) ψηφοδέλτιο.
Γενομένης της καταμετρήσεως ευρέθησαν λαβόντες τους κάτωθι ψήφους:

Ι. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                    ΨΗΦΟΙ
1.      ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                            102                                    
2.      ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ                                        90
3.      ΚΟΛΟΒΟΥ ΡΟΥΛΑ                                                     97  
4.      ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                 329
5.      ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ                                                  73
6.      ΜΠΛΑΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                          83
7.      ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑ                                            131
8.      ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ                                              56 
9.      ΣΙΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                           79 
10. ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ                                  71

ΙΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            ΨΗΦΟΙ
1.      ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                    168
2.      ΛΟΥΒΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                                                    144
3.      ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ                                           101

ΙΙΙ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ             ΨΗΦΟΙ
1.      ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ                                             51                                `
2.      ΒΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                    86
3.      ΓΚΙΑΟΥΡΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ                                                    75
4.      ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ                                         18
5.      ΘΗΛΥΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                                                      51
6.      ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                                     90
7.      ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                      195
8.      ΛΟΥΒΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                                                    64
9.      ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ                                                        58
10. ΜΠΛΑΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                71
11. ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΗ                                                     21
12. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑ                                                 118
13. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ                                                    39
14. ΠΛΑΜΑΝΤΑ ΜΙΧΑΕΛΑ                                                   32
15. ΡΕΝΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                                       32
16. ΣΙΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                 61
17. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                   28
18. ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ                                           28
19. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ                                           47


Ι1.
Αφού ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία απολύτως ομαλά και μη υπαρχούσης ουδεμίας ενστάσεως, συνετάγη το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τη Δικαστική Αντιπρόσωπο και τα Μέλη αυτής ως έπεται.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου