Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

Ενημέρωση σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση του Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας από μέλη Ε.Β.Π. - Υποβολή εγγράφων έως 22/03/2019


Ενημερωτικό Σημείωμα Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Μετά από επικοινωνία της οργανωτικής γραμματέως της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. κας Άννας Μπαξεβάνη  με το δικηγορικό γραφείο του κου Γιασανακόπουλου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη σας επισυνάπτουμε τα έντυπα που πρέπει να αποστείλουν όσα μέλη του Ε.Β.Π. (μόνιμοι και αναπληρωτές) επιθυμούν να διεκδικήσουν δικαστικά το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καθώς και το ποσό συμμετοχής που πρέπει να καταβάλλουν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών εγγράφων σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο ορίζεται η 22 Μαρτίου του 2019.

Υπενθυμίζουμε ότι αίτημα διεκδίκησης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας για το Ε.Β.Π. έχει κατατεθεί από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τις υπογραφές περί των 900 μελών του Ε.Β.Π. https://poseepea.blogspot.com/2018/10/blog-post_735.htmlΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:1. ΑΤΟΜΙΚΑ   ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Νομός :                             
 1. ΕΠΩΝΥΜΟ..............................................   ΟΝΟΜΑ …………..….ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ …................
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (κατοικίας), (πόλη, οδός, αριθμ.) ............................................................................................Τ.Κ. .................
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (εργασίας) ………………………………..………… Τ.Κ…..…………...
4. ΤΗΛΕΦΩΝΑ   (οικίας-απαραίτητα)…………………………………... (εργασίας) ……….……...............
5. ΚΙΝΗΤΟ ……………...................................................................
6.Email(απαραίτητα)…………………………………………..………
 7. Α.Φ.Μ......................................................  Δ.Ο.Υ..................................
 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ .......................................................... ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ……......................................................................    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΕ /ΤΕ/ ΔΕ/ ΥΕ).………
 9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ  ΤΩΡΑ .................................................................................................
ΘΕΣΗ.............................................................
10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ………………………………………………………………………..……
11. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΑΙ .................................................................................................................................
(οι αναπληρωτές θα δηλώσουν στο 8 την ημερομηνία σύμβασης με τον τελευταίο φορέα και στο 9 τη θέση που υπηρετούν σήμερα. Δεν συμπληρώνουν το 10 και το 11)


2. ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η υπογράφων/ουσα   …………………  ……………………………  του  ……………………  που παραχώρησα τα παραπάνω στοιχεία, ΣΥΝΑΙΝΩ στην διατήρηση τους και την  αποστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου εκ μέρους του Δικηγόρου Δημήτρη Γιασανακόπουλου, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ενημέρωσης μου για την πορεία της αγωγής μου και λοιπών ζητημάτων.    
Ο/Η Δηλών/ούσα

……………………………….…
(Υπογραφή) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  -  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ   ΑΓΩΓΗΣ   -  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ   ΔΙΚΗΣ 

Ο/η υπογεγραμμέν ...................................................................................... του .................................... κάτοικος ..................................., οδός .............................................. αρ......., ΑΦΜ …………………, ΔΟΥ …………………. εξουσιοδοτώ τον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, Δημήτριο Γιασανακόπουλο, Ανδρέα Παπανδρέου 35-37, τηλ. 2310226747, παρέχοντας του την κατά τον Κ.Διοικ.Δ. δικαστική πληρεξουσιότητα των πράξεων της προδικασίας και δίνω σε αυτόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου να προβεί στην κατάθεση της σχετικής αγωγής και σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες διαδικαστικές πράξεις, καθώς και να παρίσταται κατά την κρίση τους, σε όλα τα Δικαστήρια της Επικράτειας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στη πρώτη δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή, ακόμη και σε εκ παραπομπής δίκη και να με εκπροσωπεί ή να διορίζει άλλους Δικηγόρους ως πληρεξουσίους μου, επιθυμώ δε να συζητηθεί η αγωγή μου ακόμα και χωρίς την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου μου, προκειμένου να διεκδικηθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ.1 του ν.4024/2011, εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.454/2015, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4384/2016 και εξειδικεύθηκε κατά ποσό ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής καθώς και χρηματική αποκατάσταση προ πάσης ζημίας και ιδίως για την ηθική βλάβη που έχω παρανόμως και υπαιτίως υποστεί εξ’ αιτίας της κατάργησης των επιδομάτων αυτών και δηλώνω ότι εγκρίνω ως έγκυρες και ισχυρές όλες τις ενέργειες του εντολοδόχου μου (υπογραφή αγωγής, κατάθεση κλπ). Επίσης, με την παρούσα μου εγκρίνω κάθε συναφή διαδικαστική πράξη και ενέργεια που έχει διενεργηθεί ή/και  θα διενεργηθεί από τον ως άνω πληρεξούσιο στα πλαίσια της ένδικης υπόθεσής μου. Η παρούσα έχει ισχύ για 10 έτη.                                                                                                                                                                                                                                             
 Ο/Η  εξουσιοδοτ.....          
Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής

 4.   ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ   -    ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ  ΔΙΚΗΣ
Ο/η υπογεγραμμέν ...................................................................................... του ................................... κάτοικος ........................................, οδός............................................. αρ......., ΑΦΜ .................................., ΔΟΥ .................................... εξουσιοδοτώ τον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης,  Δημήτριο Γιασανακόπουλο, Ανδρέα Παπανδρέου 35-37, Κορδελιό, τηλ.6944821375, ΑΦΜ 061109418,  ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης και δίνω σε αυτόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου, να προβεί στην κατάθεση της σχετικής αγωγής και σε όλες τις κατά τη κρίση του νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες διαδικαστικές πράξεις σε πρώτο και δεύτερο βαθμό καθώς και να παρίσταται σε όλα τα αρμόδια Δικαστήρια της Επικράτειας, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στην πρώτη δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή και να με εκπροσωπεί, ή να διορίζει άλλους Δικηγόρους ως πληρεξουσίους μου, προκειμένου να διεκδικηθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ.1 του ν.4024/2011, εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.454/2015, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4384/2016 και εξειδικεύθηκε κατά ποσό ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής καθώς και τυχόν χρηματική αποκατάσταση προ πάσης ζημίας και ιδίως για την ηθική βλάβη που έχω παρανόμως και υπαιτίως υποστεί εξ’ αιτίας της κατάργησης των επιδομάτων αυτών. Ως δικηγορική αμοιβή του, ορίζεται ποσοστό 2%, πλέον Φ.Π.Α. επί του καθαρού ποσού που θα εισπράξω. Η αμοιβή αυτή οφείλεται ακόμα κι αν συμβιβαστώ είτε αν εγώ παραιτηθώ από την διεκδίκηση ή ανακαλέσω την εντολή για οποιοδήποτε λόγο ή καταργήσω την δίκη χωρίς την γραπτή συναίνεση του Δικηγόρου. Σε περίπτωση οικειοθελούς ή εξώδικης ή με νομοθετική ρύθμιση καταβολής και χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης, το ποσοστό της δικηγορικής αμοιβής είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ  (0%). Εάν οι αντίδικοι προβούν σε μερική καταβολή, ο εντολοδόχος δικαιούται να λάβει ταυτόχρονα την αναλογούσα κατά τα παραπάνω αμοιβή του. Σε περίπτωση αποτυχίας δεν οφείλεται αμοιβή. Η παραπάνω συμφωνηθείσα αμοιβή, με την παρούσα, μεταβιβάζεται και εκχωρείται από εμένα προς τον ως άνω Δικηγόρο που μπορεί να την εισπράξει από το Δημόσιο ή κάθε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ταμία ή εκκαθαριστή αποδοχών κλπ, προς το οποίο γνωστοποιώ την παρούσα εκχώρηση και παραγγέλλω να καταβάλλει απευθείας στον Δικηγόρο το ποσό που θα προκύψει ως αμοιβή του, σύμφωνα με τα παραπάνω. Εξουσιοδοτώ δε τον ανωτέρω Δικηγόρο, να υπογράφει και να υποβάλλει στις αρμόδιες Αρχές, κάθε σχετικό έγγραφο που θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό, αναγνωρίζω δε από τώρα όλες τις πράξεις του εντολοδόχου μου, ως έγκυρες και ισχυρές και απαλλάσσω αυτόν από τώρα από κάθε ευθύνη για τις πράξεις αυτές έναντι οποιουδήποτε και αναλαμβάνω την υποχρέωση να παραδώσω στον εντολοδόχο όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα. Ο ως άνω Δικηγόρος, ρητώς αποδέχεται τα ανωτέρω. 
                                                                                                                                         Ο/Η  εξουσιοδοτ....            

Θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙO
Γιασανακόπουλος Δημήτριος & συνεργάτες
Ανδρέα Παπανδρέου 35-37, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη,
Τηλ 2310-226747, 6944821375
e-mail: giasanakopoulos@gmail.com
___________________________________________________________

          Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι προτιθέμεθα να καταθέσουμε προσφυγές στα Διοικητικά και στα Πολιτικά Δικαστήρια προκειμένου να διεκδικηθεί η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ.1 του ν.4024/2011, εξακολούθησε να καταβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.454/2015, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν.4384/2016 και εξειδικεύθηκε κατά ποσό ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής, με τις κατ’εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες αποφάσεις και που προστέθηκαν οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2.2.

          Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν σχετική αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου θα πρέπει να συμπληρώσουν τα συνημμένα στην παρούσα επιστολή έγγραφα δηλαδή:
·       Έντυπο με τα ατομικά στοιχεία συμπληρωμένο ευκρινώς (Συνημμένο 1)
·       Δήλωση συναίνεσης για τη διατήρηση των προσωπικών στοιχείων (Συνημμένο 2)
·       Εξουσιοδότηση - νομιμοποίηση για την κατάθεση της αγωγής και για την παράσταση δίκης, (Συνημμένο 3)
·       Εξουσιοδότηση - Εργολαβικό Δίκης, (Συνημμένο 4)
·       Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις μηνιαίες αποδοχές (Συνημμένο 5).

και να προσκομίσουν αντίγραφο μισθοδοσίας, ένα για κάθε έτος (από το 2016 μέχρι το 2018). Στις εξουσιοδοτήσεις απαιτείται να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (μπορεί να γίνει και στο σχολείο ως δημόσια υπηρεσία). Οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσκομίσουν και τις συμβάσεις των τελευταίων τριών ετών.

          Τα έξοδα που απαιτούνται για την έγερση της προσφυγής και τη συζήτησή της στο ακροατήριο ανέρχονται σε 15 € για τον καθένα. Επίσης θα πρέπει να σας ενημερώσω για το εξής: Ως δικηγορική αμοιβή ορίζεται ποσοστό 2%, πλέον Φ.Π.Α. επί του καθαρού ποσού που θα εισπραχθεί από τον καθένα. Η αμοιβή αυτή οφείλεται ακόμα κι αν υπάρξει συμβιβασμός είτε αν γίνει παραίτηση από την διεκδίκηση ή ανάκληση της εντολής για οποιοδήποτε λόγο ή κατάργηση της δίκης χωρίς την γραπτή συναίνεση του Δικηγόρου. Σε περίπτωση οικειοθελούς ή εξώδικης ή με νομοθετική ρύθμιση καταβολής και χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης, το ποσοστό της δικηγορικής αμοιβής είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ (0%). Εάν ο αντίδικος (εν προκειμένω το Ελληνικό Δημόσιο) προβεί σε μερική καταβολή, ο εντολοδόχος - πληρεξούσιος δικηγόρος δικαιούται να λάβει ταυτόχρονα την αναλογούσα κατά τα παραπάνω αμοιβή του. Σε περίπτωση αποτυχίας δεν οφείλεται αμοιβή.
          Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι όσοι από εσάς επιθυμείτε να διεκδικήσετε το πιο πάνω ποσό θα πρέπει να έχετε αποστείλει τα συνημμένα έγγραφα στο γραφείο μου το αργότερο μέχρι την 22-3-2019, προκειμένου να ασκηθεί η προσφυγή.
          Για οποιαδήποτε ερώτηση, επεξήγηση ή διευκρίνιση παραμένω τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου στη διάθεσή σας.
                                                
Με τιμή
Γιασανακόπουλος Δημήτριος
Δικηγόρος (ΑΜ ΔΣΘ 6104)
Ανδ.Παπανδρέου 35-37, Κορδελιό, Θεσσαλονίκη
τηλ.2310226747, 6944821375
email: giasanakopoulos@gmail.com

                   

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ:

https://drive.google.com/file/d/

https://drive.google.com/file/d/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου