Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Προκήρυξη για πρόσληψη ωρομ. εκπαιδ. και ειδικού εκπαιδ. επιστημονικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγ. Κατάρτισης ατόμων με Αναπηρία Αθηνών έτους 2015-2016

Ανακοίνωση βαθμών επίδοσης υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑΑπό το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://results-tefaa.it.minedu.gov.gr/ από σήμερα, 31/07/2015, αναρτώνται οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ. Βαθμός επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών, κατ’ ανώτατο όριο, αγωνισμάτων στα οποία συμμετείχαν και ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
                Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τον βαθμό επίδοσής τους με τον Κωδικό Εξετάσεων και τα αρχικά των ονομαστικών στοιχείων τους (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο).

Έχει αναρτηθεί ο νέος προσωρινός κατάλογος αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων


 Δελτίο τύπου

Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΥΕΕΔ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ» της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί ο νέος προσωρινός κατάλογος αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων στον ακόλουθο σύνδεσμο, μετά από την αξιολόγηση των ενστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη την υπ.αριθμ. 5751/17-07-2015 (ΑΔΑ: 6701465ΦΘ3-ΖΧΝ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων για τη διευκρίνιση της διδακτικής προϋπηρεσίας των υποψηφίων αξιολογητών ψηφιακών διδακτικών σεναρίων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα δικαιολογητικά προϋπηρεσία, αλλά δεν διευκρινίζονταν η διδακτική τους προϋπηρεσία:
http://www.minedu.gov.gr/index.php/home/themata-prosopikou/135-protobathmia-kai-deyterobathmia/13091-2015-04-07-09-32-42
Επισημαίνεται ότι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους από την Παρασκευή 31-07-15 έως και την Τρίτη 04-08-2015.

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2015

 Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών, το Υπουργείο  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και το Υπουργείο Εργασίας συνέταξαν το
 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 και όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(σελίδες 29 έως και 37) έχουμε τα εξής:


5. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
________________________________
__
29
5.1 Βασικοί άξονες εκπαιδευτικής πολιτικής
________________________________
__
29
5.2 Πολιτικές για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “ Ευρώπη 2020”
_______
30
5.2.1. Αντιμετώπιση και μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (ΠΕΣ)
___________
30
5.2.2 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της σχολικής εκπαίδευσης.
_____
31
5.2.3 Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην σχολική εκπαίδευση
_____________________
33
5.2.4
Εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
_______________
34
5.2.5 Εξορθολογισμός και βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση.

________________
35
5.2.6 Βελτίωση της συνάφειας εκπαίδευσης
– κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Ειδικότερα για την Ειδική Αγωγή έχουμε:


Μαθητές με αναπηρίες

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες. Αναδιάρθρωση του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και μετατροπή τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης , σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξη, λειτουργία των Επιτροπών για την διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και την υποστήριξη
των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους στα Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης.

Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2015 ΑΠΟ ΕΔΩ: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf

Βασίλης Βούγιας
31/7/2015 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Ε.Α.Ε.)Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Δημόσια Παιδεία με... εθελοντέςΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ - ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)


Πρόσληψη σαράντα δύο ατόμων (42), θεραπευτικού προσωπικού, σύμφωνα με την από 17.7.2015 Α.Π. : ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./63/21225 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει σήμερα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες. 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής

  
Δελτίο Τύπου Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/7/2015, συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Ιωάννη Αμανατίδη, με το Γενικό Γραμματέα του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., καθ. Δημήτρη Χασάπη, στην οποία συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής.
Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τον Υφυπουργό Εξωτερικών ότι η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. έχει αρχίσει εκτενή μελέτη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό με στόχο την πλήρη αναδιοργάνωσή της, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και αποτελεσματικότητα και να εξοικονομηθούν πόροι αναγκαίοι για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας στην παρούσα συγκυρία.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αποφασιστεί οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών κατά το προσεχές σχολικό έτος να πραγματοποιηθούν με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
α) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών μέχρι την συμπλήρωση πενταετίας.
β) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών των οποίων οι σύζυγοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας, είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε στρατιωτικοί που υπηρετούν σε μη διαπιστευμένη αρχή του εξωτερικού.
γ) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών πέραν της πενταετίας, χωρίς επιμίσθιο και χωρίς αμοιβή, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 ν. 4027/2011.
Οι κενές θέσεις που απομένουν, μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω αποσπάσεων, θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα με αποσπάσεις εκπαιδευτικών που έχουν συνάψει γάμο με Έλληνες που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή με ομογενείς ή αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού. Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις απομένουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από τις νέες αιτήσεις για απόσπαση ή με παράταση αποσπάσεων πέραν της πενταετίας για ένα έτος χωρίς επιμίσθιο.

Έγκριση της ειδικότητας Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών περιηγήσεων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ)


 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Ι.Ε.Κ. 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2015-16


Η Εγκύκλιος πρόσληψης Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.), για το 2015-16, έχει προωθηθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας για υπογραφές από τον Γενικό Γραμματέα και τον Υπουργό Παιδείας.
Το ίδιο ισχύει και για την Απόφαση των Αποσπάσεων του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2015-16.
Ας ελπίσουμε πως θα υπογραφούν και η Εγκύκλιος των Αναπληρωτών και η Απόφαση των Αποσπάσεων σύντομα.

Βασίλης Βούγιας
30/7/2015

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Δεν βγαίνουν τα «κουκιά» για την Παιδεία


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Υπουργείο Παιδείας: Ενημέρωση σχετικά με σχολικά είδη της UNICEFΓια την ενημέρωση σχετικά με τα σχολικά είδη της UNICEF πατήστε εδώ
Για το έντυπο παραγγελίας πατήστε εδώ

Όλως ενδεικτικοί πίνακες μοριοδότητησης ΑναπληρωτώνΟι εν λόγω πίνακες δεν έχουν νομική ισχύ και γνωστοποιούνται ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για τη θέση του αναπληρωτή / ωρομίσθιου τη σχολική χρονιά 2015-2016.
Οι πίνακες περιλαμβάνουν μόνο τους υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή τη σχολική χρονιά 2014-2015 (και δεν απενεργοποιήθηκε η αίτησή τους για οποιοδήποτε λόγο).

Για τους ενιαίους πίνακες πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες μηδενικής προϋπηρεσίας πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Λ.Μ.Ε.: ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ...ΦΕΚ αριθ. 1462/τ. Β΄/14-7-2015


Τροποποίηση της αρ. Φ.350/17/61266/Δ1/31-5-2012 Υπουργικής Απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα: «Σύσταση - Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1770/τ. Β΄/31-05-2012) 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Οι εκπαιδευτικοί θα την πληρώσουν για τα κενά

 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

 
Ερωτήσεις
Θέμα:
Επαναφορά Εκπαιδευτικών Αδειών
Κόμμα:
ΣΥΡΙΖΑ
Ημερομηνία:
19/06/2015
Ημ. Τελευταίας Τροποποίησης:
22/06/2015
Καταθέτοντες:
Αυλωνίτου Βασιλείου Ελένη
Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
Γαϊτάνη Γεωργίου Ιωάννα
Δελημήτρος Ευαγγέλου Κωνσταντίνος
Δερμιτζάκης Νικολάου Κωνσταντίνος
Θελερίτη Παναγιώτη Μαρία
Καρακώστα Ελευθερίου Ευαγγελία (Εύη)
Κατσαβριά - Σιωροπούλου Αθανασίου Χρυσούλα
Κουρεμπές Σπυρίδωνος Θεοφάνης (Φάνης)
Κριτσωτάκης Γεωργίου Μιχαήλ
Κυριακάκης Κωνσταντίνου Βασίλειος
Κωστοπαναγιώτου Κωνσταντίνου Ηλίας
Μιχαλάκης Ηλία Νικόλαος
Πετράκος Κωνσταντίνου Αθανάσιος
Σαντορινιός Κωνσταντίνου Νεκτάριος
Σταθάς Παναγιώτη Ιωάννης
Σταματάκη Παναγιώτη Ελένη
Στέφος Θεοδώρου Ιωάννης
Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
Ψαρρέα Παναγιώτη Ελένη
Υπουργεία:
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Υπουργοί:
  • Βούτσης Νικόλαος (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)
Αρχεία Ερωτήσεων:
  • .pdf
Αρχεία Απαντήσεων:
  • .pdf

Συνέντευξη του υπουργού Αριστείδη Μπαλτά στην ΕΡΤ1

 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, η Εγκύκλιος των Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. είναι έτοιμη προς έκδοση εντός των προσεχών ημερών. ¨Οπως έχουμε πει η Εγκύκλιος θα είναι ίδια με την περσινή, για μια ακόμη φορά  δεν θα υπάρχει Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών και αιτήσεις θα δέχονται οι κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Βασίλης Βούγιας
28/7/2015

Προς αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών - Τί αλλάζει...ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

Όλως ενδεικτικός πίνακας μοριοδότητησης των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση για τη θέση του αναπληρωτή / ωρομίσθιου τη σχολική χρονιά 2014-2015.


 Δελτίο ΤύπουΥ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ένας «ενδεικτικός πίνακας μοριοδότητησης» των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση για τη θέση του αναπληρωτή / ωρομίσθιου τη σχολική χρονιά 2014-2015.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω πίνακας δεν έχει νομική ισχύ και θα γνωστοποιηθεί ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για την υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης για τη θέση του αναπληρωτή / ωρομίσθιου τη σχολική χρονιά 2015-2016. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που θα αναγράφονται θα είναι ενδεικτικά και κατά προσέγγιση, καθώς θα αποτελούν στοιχεία που θα έχουν συλλεχθεί μέχρι και την ημέρα ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01 και ΔΕ01 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2015-2016.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27-07-2015 έως και 07-08-2015.
Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ
Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Εκτός οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία;


Αρ. Πρωτ.: 1993

Εκτός οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία;

Αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ, ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης και ο πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ Ιωάννης Λυμβαίος, συναντήθηκαν σήμερα στο υπουργείο Παιδείας με τον διευθυντή του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας Α. Κουράκη, κ. Πιλαλή, στον οποίο και εξέθεσαν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην εκπαίδευση και τις δυσοίωνες προοπτικές που διαφαίνονται για την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς.
Με ιδιαίτερη ένταση παρουσίασαν την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος των εκπαιδευτικών με αναπηρία, των αναπληρωτών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Ανέφεραν ότι ο διωγμός των εκπαιδευτικών με αναπηρία πρέπει να σταματήσει και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις: και ως προς το 10% για τη γενική εκπαίδευση και για την επαναφορά του πίνακα Α στην ειδική.
Ο κ. Πιλαλής δεσμεύτηκε ότι θα προβεί σε άμεσες ενέργειες και θα υπάρξει νεότερη επικοινωνία με την ΕΣΑμεΑ την ερχόμενη εβδομάδα.
Η ΕΣΑμεΑ καλεί τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία και τους εκπαιδευτικούς με παιδιά με αναπηρία να συνεχίσουν τις πιέσεις τηλεφωνώντας στο υπουργείο Παιδείας για τα σοβαρά αυτά θέματα.
Η προσπάθεια πρέπει να είναι μεγάλη και να είναι από κοινού!
Η ΕΣΑμεΑ έχει προβεί σε πληθώρα παρεμβάσεων το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσει μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα!
Ξεκινώντας με το πολυνομοσχέδιο που είχε κατατεθεί από τον Ιούνιο σε διαβούλευση και ακόμη δεν έχει βρει το δρόμο του προς τη Βουλή, η ΕΣΑμεΑ στηλίτευσε το γεγονός ότι μέσα στις 84 σελίδες του πολυνομοσχεδίου, μέσα σε 78 άρθρα που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας, δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στα εκρηκτικά ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.
Η ΕΣΑμεΑ κατέθεσε τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου.
Επίσης παρενέβη ζητώντας τη διασφάλιση της εργασίας των εκπαιδευτικών με αναπηρία που έχουν εργαστεί στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές επί σειρά ετών.
Για το άνοιγμα της Γενικής Εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, η ΕΣΑμεΑ κατήγγειλε τη νέα εγκύκλιο που ετοιμάζεται για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, στην οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία σε ποσοστό 5%, μιας και η διάταξη του άρθρου 8 του ν.4283/2014 ίσχυε μόνο για το Σχολικό έτος 2014-2015 και όχι για το έτος 2015-2016!
Για το συγκεκριμένο θέμα η ΕΣΑμεΑ επανήλθε με νέα επιστολή, ζητώντας να διορθωθεί άμεσα αυτή η αδικία και να τροποποιηθεί η εν λόγω εγκύκλιος, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία και τους γονείς ατόμων με αναπηρία να κάνουν χρήση του ανωτέρω νόμου.

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού για θέματα Παιδείας Τάσου Κουράκη με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ)


Συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού για θέματα Παιδείας Τάσου Κουράκη με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός για θέματα Παιδείας Τάσος Κουράκης συναντήθηκε σήμερα το πρωί με το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την επικείμενη κατάθεση του Πολυνομοσχεδίου στη Βουλή αλλά και τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού, Χρήστος Πιλάλης και συνεργάτες του επιτελείου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ενημέρωσε το Δ.Σ. της ΔΟΕ αναφορικά με την ολοκλήρωση της νομοτεχνικής προετοιμασίας του Πολυνομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή και υπογράμμισε την πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν καθώς οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις είχαν ως συνέπεια την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του νομοθετικού έργου.
Σχετικά με την εγκύκλιο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών: η εγκύκλιος δεν περιλαμβάνει τις νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο υπό κατάθεση Πολυνομοσχέδιο, διότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου οι διαδικασίες που αφορούν την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, την επεξεργασία τους και την έκδοση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να ξεκινήσει ομαλά η λειτουργία των σχολικών μονάδων το Σεπτέμβρη και να διασφαλιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία.
Αναφορικά με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ο Αναπληρωτής Υπουργός δήλωσε πως «προσπαθούμε, σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο, να εξασφαλίσουμε όλες τις αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών στα σχολεία. Τόνισε, ακόμη, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα απόλυσης των εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που επέστρεψαν στις θέσεις εργασίας τους.

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κο Κουράκη


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ίδρυση Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως Ειδικοί Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες που εντάχθηκαν στο μητρώο για την επιλογή και τον εμπλουτισμό με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα υπάρχοντος ψηφιακού περιεχομένου από συλλογές πολιτισμικών φορέων, στο πλαίσιο του Υποέργο 12: «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων στην Κατηγορία Πράξης» με κωδικό ΟΠΣ 298759. 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Έγκριση παροχής υπηρεσιών Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Α΄ Πειραιά για συμμετοχή στην ομάδα συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού


Έγκριση παροχής υπηρεσιών Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Α΄ Πειραιά για συμμετοχή στην ομάδα συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του έργου «Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών των Επιμελητών Προσωπικής Φροντίδας που απασχολούνται με ασθενείς με άνοια και ενήλικα άτομα του φάσματος του αυτισμού: Υφιστάμενη κατάσταση, διαφοροποιήσεις από το επιθυμητό προφίλ δεξιοτήτων. Αποτύπωση (γεωγραφική) της προσφοράς και ζήτησης σε θέσεις κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων με προβλήματα άνοιας και αυτισμού, εκτίμηση του κόστους της παροχής της υπηρεσίας. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην κατ΄ οίκον φροντίδα των ατόμων των ανωτέρω κατηγοριών 
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
Σχετικά με την φετινή υπό έκδοση Εγκύκλιο των Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.  και το θέμα που έχει προκύψει με την συμπερίληψη σ αυτή της βεβαίωσης άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή, ως βασικού προαπαιτούμενου για να υποβάλλει κάποιος Λογοθεραπευτής  αίτηση πρόσληψης σε δομές Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής:


1ον)- Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διαβίβασε στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, προφανώς κατόπιν ενεργειών κάποιου Συλλόγου Λογοθεραπευτών, το Προεδρικό Διάταγμα  τ.Α/279/2014, «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών».  Για το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν αποτελούσε μονόδρομο η συμπερίληψη των προβλέψεων του εν λόγω Π.Δ στην φετινή Εγκύκλιο πρόσληψης Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.


2ον)- Είναι προφανές πως η εξέλιξη αυτή θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση συναδέλφους Λογοθεραπευτές, οι οποίοι δεν κατέχουν τη βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή, την οποία και προβλέπει το Π.Δ. τ.Α/279/2014, αφού υπάρχει ο κίνδυνος να μην προλάβουν να την αποκτήσουν ώστε να την καταθέσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας όπου και θα υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης για να εργασθούν σε δομές Ε.Α.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και οι οποίες Π.Δ.Ε. δεν θα δέχονται την αίτηση τους αν αυτή δεν περιέχει και τη βεβαίωση άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή.

Έτσι το Υπουργείο Παιδείας συνεκτιμώντας τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει πολλοί συνάδελφοι, προσανατολίζεται στο να δοθεί η εντολή στις Π.Δ.Ε. να δέχονται αιτήσεις χωρίς άδεια άσκησης, με την πρόβλεψη να προσκομισθεί με την έκδοση του Οριστικού Πίνακα υποψηφίων Αναπληρωτών, δίνοντας έτσι ένα έξτρα χρονικό περιθώριο.


3ον)- Από τα πιο πάνω αναφερθέντα συνάγεται το συμπέρασμα πως θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι, με τον άλφα ή βήτα τρόπο, να προσπαθήσουν να βρουν μια χρυσή τομή, ούτως ώστε να μην παραβιάζεται η κείμενη νομοθεσία, αλλά και να διασφαλίζεται το ηθικό προαπαιτούμενο της συμμετοχής στη διαδικασία προσλήψεων Αναπληρωτών Λογοθεραπευτών, όλων αυτών των συναδέλφων που επί σειρά ετών κατέθεσαν ψυχή στις δομές Ε.Α.Ε. όντας στην επισφαλή θέση του Αναπληρωτή.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ τ.Α/279/2014 ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF


ΦΕΚ A 279 - 31.12.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 31.12.2014 Σελίδες 2 (8361 - 8362)


Βασίλης Βούγιας
23 Ιουλίου 2015