Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

"Καταπάτηση και του τελευταίου Συνταγματικού Δικαιώματος για το Ε.Ε.Π.; Αυτό της ένστασης;;;;;"

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την ακόλουθη επιστολή από μέλη του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τονίζοντας πως ότι είναι να γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα και πως, αν ισχύουν τα αναγραφέντα, το βαρέλι αυτό δεν έχει πάτο τελικά...

Β.Β

Καταπάτηση και του τελευταίου Συνταγματικού Δικαιώματος για το Ε.Ε.Π.; Αυτό της ένστασης;;;;;

Από άτυπη πληροφόρηση που είχαμε από άτομα που εργάζονται στο Α.Σ.Ε.Π. και αφορούν στις ενστάσεις του Ε.Ε.Π. επί των προσωρινών πινάκων, ενημερωθήκαμε ότι το Α.Σ.Ε.Π. είναι αναρμόδιο να κρίνει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών του Ε.Ε.Π. επί της ουσίας. Δηλαδή το Α.Σ.Ε.Π. θα περιοριστεί στο να αποκαταστήσει άλλα πρακτικά θέματα π.χ. διαφορετικής μοριοδότησης του ίδιου μεταπτυχιακού από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, έγγραφα που τυχόν εκ παραδρομής δεν λήφθηκαν υπόψη κλπ και δεν θα μπει στην διαδικασία ουσιαστικού ελέγχου των συναφειών βάσει κριτηρίων κλπ. Αυτό σημαίνει ότι οι ενστάσεις που υπέβαλαν υποψήφιοι αναπληρωτές του Ε.Ε.Π. επί της συνάφειας του μεταπτυχιακού τους με τη Σχολική Ψυχολογία αλλά και με την Ειδική Αγωγή, θεωρούνται ως ανενεργές και άρα ως μη γενόμενες. 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 118640/Δ3/19-7-2016 «Πρόσκληση υποψηφίων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) […] για το σχολικό έτος 2016/17», ορίζονται τα εξής:
«Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθεί ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. από τους υποψηφίους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης αίτησής τους.  Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω τηλεομοιοτυπίας […] ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου […].  Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΔΕ 1-ΕΒΠ και εκδίδει σχετική απόφαση».
Αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχουμε, αναιρείται το δικαίωμα υποβολής ένστασης των υποψήφιων του Ε.Ε.Π. που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επί των συναφειών.
Στην ουσία δηλαδή αναιρείται ένα θεσμικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για το Ε.Ε.Π., ενώ ταυτόχρονα καθίσταται προβληματική και παραπλανητική η Εγκύκλιος του Υπουργείου η οποία ορίζει ως αρμόδιο Όργανο υποβολής ενστάσεων το Α.Σ.Ε.Π.

Κατόπιν αυτών, καλούμε την ΠΟΣΕΕΠΕΑ:

Να μας πληροφορήσει σήμερα κιόλας με επίσημη ανακοίνωση αν οι πληροφορίες αυτές που λάβαμε από το Α.Σ.Ε.Π., ισχύουν.

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές ισχύουν, Καλούμε την ΠΟΣΕΕΠΕΑ:

1) Να δώσει εντολή στο Νομικό της Σύμβουλο, τον νόμιμο εκπρόσωπο μας, να κινηθεί άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες για να διασφαλιστεί το δικαίωμα ουσιαστικής υποβολής ένστασης όσων υποψηφίων θεωρούν ότι έχουν θιγεί από το Ι.Ε.Π.  
2)  Να επικοινωνήσει άμεσα με το Υπουργείο για να διασαφηνιστεί για ποιο λόγο ορίστηκε  ως αρμόδιο ένα όργανο αναρμόδιο να κρίνει τις ενστάσεις των συναφειών επί της ουσίας.
3) Να μας απαντήσει αν το Α.Σ.Ε.Π. ήταν αρχικά αρμόδιο, αλλά κατέστη αναρμόδιο εκ των υστέρων, επειδή δεν ορίστηκαν ξεκάθαρα κριτήρια συνάφειας.
4) Τέλος, να μας απαντήσει για ποιο λόγο δεν δόθηκε εντολή στον νομικό μας εκπρόσωπο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εφαρμοστεί η πράξη  62/17-12-2015 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), στην οποία ορίζονται τα κριτήρια συνάφειας με την Ειδική Αγωγή και σύμφωνα με την οποία : «Δεν θίγονται οι κάτοχοι τίτλων που έχουν κριθεί και ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών μέχρι το σχολικό έτος 2015-16», ώστε και να μην φτάσουμε στο τραγικό αυτό σημείο.

Σε περίπτωση που ισχύει η παραπάνω άτυπη πληροφορία, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πλέον κάποια Συνταγματική Αρχή για το Ε.Ε.Π. που δεν έχει καταπατηθεί κατάφορα …                                                                                          
Μέλη του κλάδου ΠΕ23 Κ. Μακεδονίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου