Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΣΤΑ 71 Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΩΝ 13 Π.Δ.Ε.ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3233 - 07.08.2018 - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/blog-post_19.html- η Κατανομή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων α) εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και γ) εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ακολούθως παρατίθεται Πίνακας με τους συγκεντρωτικούς αριθμούς της κατανομής των Οργανικών Θέσεων εκπαιδευτικών και Ε.Ε.Π. στΑ 71 Κ.Ε.Σ.Υ. των 13 Π.Δ.Ε. της χώρας.  Ο ΠΙΝΑΚΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4547/2018.

Άρθρο 9 Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. 1. 

Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων χίλιεςεκατό ογδόντα εννέα (1.189) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

 α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.):
 αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ενενήντα πέντε (95) θέσεις, 
ββ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, 
γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν δύο (102) θέσεις, 
δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις,

 β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.): 
αα) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): πενήντα πέντε (55) θέσεις, 
ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, 
γγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις,
 δδ) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): τριάντα τέσσερις (34) θέσεις,
 εε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, 
στστ) Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις,

 γ) Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: 
εκατόν σαράντα (140) θέσεις,

 δ) Διοικητικών υπαλλήλων:
 αα) ΠΕ 1 Διοικητικού: είκοσι οκτώ (28) θέσεις, 
ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: σαράντα τρεις (43) θέσεις

 Βασίλης Βούγιας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(Κ.Ε.Σ.Υ.) - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/08/blog-post_26.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου