Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Τι αλλάζει με τις άδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών...Με βάση το νόμο 4351/2015Έγγραφο 208572/Ε2/18-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) έγινε τροποποίηση της παρ. 2 της περίπτωσης Ε” του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985 (Α”) και αντικαταστάθηκε ως εξής: «Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη.»
Επομένως, η συνολική διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών αυξάνεται από τρία (3) σε πέντε (5) σχολικά έτη.
Χορήγηση άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
α) Στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) αναφέρεται ότι: «Το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (26/Α), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/2013 (254/Α), εφαρμόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές, ύστερα από αίτηση τους και με την υποχρέωση να προσκομίσουν βεβαίωση της Σχολής ότι έλαβαν μέρος σε εξετάσεις. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών. Σχετική η αριθμ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιος, παράγραφος Η. (ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-40Α).
β) Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 38 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) ορίζεται ότι: «Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού».
Οι προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω (β) άδειες χορηγούνται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

dide.flo.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου