Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Τροποποίηση της απόφασης προϋπολογισμού του έργου πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων από το ΠΔΕ


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( 2865/τ.Β/2015) η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 179056/Β3/09−11−2015 (ΦΕΚ 2417/Β΄/2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 170321/Δ13/21−10−2014 (ΦΕΚ 2869/Β΄/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Χρηματοδότηση και Υλοποίηση του έργου “Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”»
Στην απόφαση αναφέρεται ότι «οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δεδομένου ότι ύψος αυτής έχει καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.4339/2015 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 179056/Β3/09−11−2015 (ΦΕΚ 2417/τ.Β΄/2015) κοινή υπουργική απόφαση ως προς τον προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα ενός εκατομμυρίων ευρώ (€151.000.000), εκ των οποίων τα δεκαοκτώ εκατομμύρια ευρώ (€18.000.000) βαρύνουν το έτος 2014, τα εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (€68.400.000) το έτος 2015 και το υπόλοιπο ποσό των εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€64.600.000) το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01–09–2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου