Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Οι προτάσεις σχετικά με το καθηκοντολόγιο του Ε.Β.Π. και των Σχολικών Νοσηλευτών στα Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης(Συνοδοί μαθητών), του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Αττικής πρός την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Αρ. Πρωτ: 573
26/1/2016
     
 Προς το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ΕΒΠ στα Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης
Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό[1][1] (Κλάδος ΔΕ1) συμμετέχει κι ενισχύει την εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και με αναπηρία σε δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης (προσωπική υγιεινή και φροντίδα, αγωγή τουαλέτας, πρόγραμμα σίτισης και ένδυσης, κ.ά.). Επίσης, προάγει την αγωγή των μαθητών σε θέματα που αφορούν την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη της επικοινωνίας, καθώς και υποστηρίζει την ψυχοκινητική και κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή.
Παρατηρεί και αξιολογεί την προσπάθεια του μαθητή και λειτουργεί συμβουλευτικά προς τον εκπαιδευτικό της τάξης ωςπρος την προσαρμογή της μεθοδολογίας και την επιλογή εκπαιδευτικών εργαλείων προς όφελος του μαθητή. Ο ρόλος του εξάλλου, είναι η δημιουργία ενός δεσμού εμπιστοσύνης με το μαθητή και η υποστήριξη της ισότιμης συμμετοχήςτου στην εκπαιδευτική κοινότητα, γι’ αυτό και είναι ουσιώδης και καίρια η συνεισφορά του από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έως και το τέλος της.
1.  ΤοΕΒΠ διορίζεται για την στήριξη ενός συγκεκριμένου μαθητή με ειδικές ικανότητες κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης και υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας όσο και στα διαλείμματα.
2.  Το ΕΒΠ συνεργάζεται με τον Εκπαιδευτικό της τάξης και τον Διευθυντή της σχολικής μονάδαςως ενεργό μέλος μιας ομάδας έργου με σαφώς διαχωρισμένους ρόλους. Έχει λόγο στην εκπαιδευτική διαδικασία και συμμετέχει υποστηρικτικά στη διερεύνηση των αναγκών του μαθητή, στη διαμόρφωση εξατομικευμένων στόχων, στο σχεδιασμό του τρόπου παρέμβασης, καθώς και στην αξιολόγηση της ένταξής του στο σχολικό περιβάλλον.
3.  Το ΕΒΠ υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία ως ενεργό μέλος της ομάδας στήριξης της ένταξης του μαθητή, αλλά δεν αντικαθιστά στα καθήκοντά του τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.
4.  Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή, είτε λόγω ασθένειας είτε για οικογενειακούς λόγους, το ΕΒΠ παραμένει στο σχολικό χώρο και αναλαμβάνει εργασίες που ο Διευθυντής του σχολείου μπορεί να αναθέσει στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης(ΦΕΚ 449/2007).
5.  Σε περίπτωση που ο μαθητής δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου, το ΕΒΠ μπορεί να επιλέξει αν θα παραμένει στο σχολικό χώρο ή αν θα ακολουθήσει το υπόλοιπο προσωπικό, χωρίς όμως να φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μεταφορά και συνοδεία των μαθητών της Σχολικής Μονάδας.
6.  Το ΕΒΠ έχει συχνή επαφή και συνεργασία, έπειτα από ενημέρωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, με τους γονείς του μαθητή, ενημερώνοντας τους για τυχόν προβλήματα και θέματα διαβίωσης στο σχολείο, καθώς και προτείνοντάς τους τρόπους στήριξης και καθημερινής φροντίδας στο σπίτι, αντίστοιχους με αυτούς που εφαρμόζονται στο σχολείο (ΦΕΚ 449/2007).
7.  Το ΕΒΠ συμμετέχει στον Σύλλογο Διδασκόντων ως μέλος του συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας. Λαμβάνει μέρος ισότιμα στις δραστηριότητες του και διατυπώνει τις απόψεις του για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος(ΦΕΚ 449/2007).
8.  Το ωράριο του ΕΒΠ αντιστοιχεί στις διδακτικές ώρες του μαθητή σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει κατατεθεί στον σχολικό σύμβουλο και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (έως 30 ώρες εβδομαδιαίως) (ΦΕΚ 449/2007).
9.  Σε συνεργασία με το Διευθυντή και τον εκπαιδευτικό ορίζεται διάλειμμα ή διαλείμματα αντίστοιχης διάρκειας με το υπόλοιπο προσωπικό και ενημερώνεται αντίστοιχα το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου.
10. Στην ημερήσια εκδρομή του σχολείου (Π/θμια Εκπαίδευση) τον μαθητή τον συνοδεύει ο κηδεμόνας, εάν το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους μαθητές. Στην 3/ήμερη ή 5/ήμερη εκδρομή του σχολείου (Β/θμια Εκπαίδευση) το ΕΒΠ δεν υποχρεούται να συμμετέχει, παρά μόνο αν το επιλέξει.
11.Το ΕΒΠ συμμετέχει ισότιμα σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης που αφορούν θέματα γενικής και ειδικής αγωγής.
[1]Πτυχίο ΙΕΚ ή Πτυχίο-δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο-δίπλωμα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Εγκύκλιος διορισμού Αναπληρωτών–Ωρομισθίων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και μονάδες Γενικής Παιδείας 2016–2017, Αρ.Πρωτ.118640/Δ3/19-07-2016/ΥΠΠΕΘ)

26/1/2017

Αρ. Πρωτ: 574Προς το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

 

Επισημάνσεις – Διευκρινίσεις σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των σχολικών νοσηλευτών στα Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 28 του Ν.4186/2013 προβλέπεται η δυνατότητα στήριξης μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή κλάδου ΠΕ25 Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου. Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών ΑμεΑ έχει ως στόχο να βελτιώσει την  προσβασιμότητα των μαθητών στη γενική εκπαίδευση, να άρει εμπόδια κοινωνικού αποκλεισμού, να  προάγει την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

-         Ο νοσηλευτής ασκεί καθήκοντα σύμφωνα με τη σύμβασή του για το συγκεκριμένο μαθητή και όχι για γενικά νοσηλευτικά καθήκοντα του σχολείου όλου του μαθητικού πληθυσμού.

-         Για δεοντολογικούς λόγους και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις (ατυχήματα) δύναται κατά την κρίση του νοσηλευτή και με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας να παρέχει πρώτες βοήθειες.

-         Τηρεί αρχείο για το συγκεκριμένο μαθητή και διασφαλίζει το απόρρητο. Όταν ο νοσηλευτής αναλαμβάνει το μαθητή συνεργάζεται με τους γονείς ή τους έχοντες την επιμέλεια του μαθητή και τον προσωπικό γιατρό του μαθητή προκειμένου να ενημερωθεί για το ιατρικό ιστορικό του και τη φαρμακευτική αγωγή.

-         Μπορεί να χορηγήσει φαρμακευτικά σκευάσματα μετά από συνταγογράφηση του θεράποντος γιατρού και υπεύθυνης δήλωσης του γονέα και κηδεμόνα του μαθητή. Οποιαδήποτε παρέμβαση  ζητηθεί για το συγκεκριμένο μαθητή πρέπει να κρίνεται από το νοσηλευτή, την καταλληλόλητα του χώρου, τις αρχές και τη δεοντολογία του επαγγέλματος, όπως αυτή ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

-         Συμμετέχει στον έλεγχο και την παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο), και συνιστά στους εμπλεκόμενους, τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του μαθητή.

-         Συνεργάζεται με όλο το προσωπικό του σχολείου και τις υγειονομικές  υπηρεσίες για θέματα της αρμοδιότητας του.

-         Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση της οικογένειας και, σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδεύει το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα και παραμένει σε αυτό μέχρι την άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα

-         Σε περίπτωση σχολικής εκδρομής είναι υποχρεωμένος να συνοδεύσει το μαθητή, ωστόσο δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετέχει με το μαθητή σε περίπτωση διημέρευσης.

-         Εάν ο μαθητής δεν έρθει στο σχολείο ο νοσηλευτής μπορεί να ασκήσει είτε καθήκοντα διοικητικά που μπορεί να του αναθέσει ο διευθυντής ή να ασχοληθεί με καθήκοντα που άπτονται της ειδικότητάς του για το σχολείο γενικότερα (έλεγχος κανόνων υγιεινής σε κοινόχρηστους χώρους, διαμόρφωση φαρμακείου, συμβουλευτική εκπαιδευτικών, παιδιών, γονέων για θέματα υγείας, ενημέρωση ιατρικού φακέλου μαθητή)

-         Ο σχολικός νοσηλευτήςσυμμετέχει στον Σύλλογο Διδασκόντων ως μέλος του συλλόγου προσωπικού της σχολικής μονάδας. Λαμβάνει μέρος ισότιμα στις δραστηριότητες του και διατυπώνει τις απόψεις του για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος.

-         Το ωράριο του καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως προβλέπεται  για τους εκπαιδευτικούς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και   αντιστοιχεί στις διδακτικές ώρες του μαθητή σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει κατατεθεί στον σχολικό σύμβουλο και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

-         Δε  συμμετέχει στις γενικές εφημερίες του σχολείου  για όλους τους μαθητές, ωστόσο εποπτεύει τον μαθητή του και  εάν παραστεί ανάγκη παρεμβαίνει κατά τη κρίση του.

-          Συμμετέχει σε προγράμματα αγωγής υγείαςκαι σχολικών δραστηριοτήτων με στόχο την ένταξη του μαθητή στο σχολικό πλαίσιο και τις αρχές της συνεκπαίδευσης.

-         Συμμετέχει ισότιμα σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης που αφορούν θέματα γενικής και ειδικής αγωγής.

-         Έχει τη δυνατότητα συνεργασίας και επιμόρφωσης σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου