Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα -κατάργηση θέσης


Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) εκδόθηκαν Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί κατάργησης θέσεων που δημοσιεύτηκαν στα κάτωθι Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ):
  • 2317/Β/17.9.2013 για τα Υπουργεία Οικονομικών και Τουρισμού (ΕΟΤ, Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες- Εκπαιδευτήρια),
  •  2318/Β/20.9.2013 για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
  • 2319/Β/17.9.2013, για τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κεντρική Υπηρεσία και Γεν.Γραμ. Δημοσίων Έργων), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Κεντρική Υπηρεσία και Γεν. Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής),
  • 2321/Β/17.9.2013 για φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΕΦΕΤ, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών),
  •  2322/Β/17.9.2013, για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Κεντρική Υπηρεσία, ΣΕΠΕ, Γεν.Γραμματεία Κοιν.Ασφαλίσεων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΕΑ, ΟΑΕΔ),
  • 2323/Β/20.9.2013, για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
  • 2384/Β/24.9.2013, για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης),
  • 2388/Β/25.9.2013 για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Προκειμένου το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση υπαλλήλων των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν, μέσω του προγράμματος κινητικότητας, παρακαλούνται οι φορείς προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα να αποστείλουν σχετικό τεκμηριωμένο ως προς τις υπηρεσιακές ανάγκες αίτημα προς το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ.3 του ν.4024/11 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση trimeles@ydmed.gov.gr
συμπληρώνοντας το σχετικό συνημμένο υπόδειγμα (αρχείο excel) και λαμβάνοντας υπόψη τους ομαδοποιημένους κλάδους των θέσεων που καταργήθηκαν, όπως αναγράφονται σε αυτό.
Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια της υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16.8.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, στο συνημμένο πίνακα αναγράφονται αναλυτικά και οι ειδικότητες του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει του άρθρου 82 του ν.4172/13.
Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 91 του ν.4172/2013, τα αιτήματα θα πρέπει να αποστέλλονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή τον Πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής ιεραρχημένα ως προς την αναγκαιότητα κάλυψης.
Στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 στη στήλη «ΚΛΑΔΟΣ» εμφανίζεται ο κλάδος/ειδικότητα των υπαλλήλων των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν, όπως έχουν καταγραφεί στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και στη στήλη «ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ» η ομαδοποίηση αυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου