Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ ΣΤΗΝ ΠΡΩΪΝΗ ΖΩΝΗ & ΤΙΣ ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31.5.2010
(ΦΕΚ 804/τ. Β ́) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτι−
κών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαι−
δευτικό Πρόγραμμα − ΕΑΕΠ όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την αριθμ. Φ.12/520/61575/
Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327/2011/τ. Β ́)» − Πιλοτική εφαρ−
μογή της μελέτης και εμπέδωσης στο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα της Υποχρεωτικής Ζώνης των Ολοή−
μερων Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το
Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
(ΕΑΕΠ).
.....................................................................................................

Τροποποίηση της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010
(ΦΕΚ 804/τ. Β ́) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτι−
κών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαι−
δευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την αριθμ. Φ.12/520/61575/
Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327/2011/τ. Β ́). 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ. 

ΦΕΚ B 124 - 21.01.2015
Ημερομηνία κυκλοφορίας 22.01.2015 Σελίδες 8 (1175 - 1182)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου