Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την ανάπτυξη προσβάσιμου ακουστικού υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (Προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την ανάπτυξη προσβάσιμου ακουστικού υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (Προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες), της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Οριζόντια Πράξη», Υποέργο 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δία Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η ανάπτυξη και προμήθεια ειδικού ακουστικού υλικού για όλα τα μαθήματα (Γ’-Δ’ Δημοτικού). Ειδικότερα οι δράσεις αφορούν στην ηχογράφηση από φυσικούς ομιλητές των βιβλίων της Γ’ και Δ’ Δημοτικού (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Ιστορία, Ανθολόγιο και Θρησκευτικά).
Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (32.258,06€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Το συμβατικό τίμημα θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 10.03.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα:  15:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 13/03/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 11:00 π.μ.

1.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2.    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
3.    ΤΕΥΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου