Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ/ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Σ.Ε.Π.Αθήνα,  22 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ - ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
 (ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Η΄ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα   (Ν.3528/2007) όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης της Ομάδας Α΄ (Γενικές Διευθύνσεις με Οικονομικές ή και Οικονομικές αρμοδιότητες).
Τα αποτελέσματα ανά Υπουργείο και Θέση Ευθύνης έχουν ως εξής:
Α/Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ - ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ
1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΕΩΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
7
ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
10
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ  ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΓ/2017
Σήμερα εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Προκήρυξης 1ΕΓ/2017 της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 36/25-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση διακοσίων είκοσι (220) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016).
Οι πίνακες διοριστέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας.

 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2017
Γνωστοποιείται ότι, ύστερα από έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σχετικό με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων”  της Προκήρυξης 1Γ/2017  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 40/01-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Α.Α.Δ.Ε., εκδόθηκε το ΦΕΚ 44/21-12-2017 τ. ΑΣΕΠ, με το οποίο τροποποιείται η εξεταστέα ύλη του εν λόγω μαθήματος.
Τα ανωτέρω ΦΕΚ της Προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Περαιτέρω, υπενθυμίζονται τα ακόλουθα:
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις  3 Ιανουαρίου 2018  ημέρα Τετάρτη  και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Ιανουαρίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ & ΤΕ)
Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2017 (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & ΦΕΚ 20/21-6-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι πέντε (25) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στο Νομικό πρόσωπο αυτού, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ. Οικονομικών).
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 22 Δεκεμβρίου 2017 έως και την πάροδο της 2ας Ιανουαρίου 2018, ημέρας Τρίτης.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2016 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ)
Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.
Τα οριστικά αποτελέσματα των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης της ίδιας Προκήρυξης θα εκδοθούν άμεσα με την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου