Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Όλες οι έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και στις 13 Π.Δ.Ε. Του Βασίλη Βούγια
Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόσληψη 197 (152 + 45) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/197-152-45.html
 Πρόσληψη 181 αναπληρωτών Ε.Β.Π. για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/181.html
 Απόλυση λόγω παραίτησης αναπληρώτριας Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19 -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2018-19_12.html
  Πρόσληψη 9(1 + 8) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/91-8.html
 Πρόσληψη 8 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/8_14.html
 Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1_18.html
 Πρόσληψη 76 (51 + 25) αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 36 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/76-51-25-25-36.html
  Πρόσληψη 31 αναπληρωτών Λογοθεραπευτών(ΠΕ21) και 15 Φυσικοθεραπευτών(ΠΕ28) για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/31-21-15-28-2018-19-5.html
Πρόσληψη 33 Εργοθεραπευτών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ανάκληση πρόσληψης 1 Σχ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και 1 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/33-1-1-25-1.html
 Πρόσληψη 32 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/32-23.html


Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

 Πρόσληψη 56 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 63 (53 +10) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/56-63-53-10.html
  Ανάκληση πρόσληψης 5(3 + 1 + 1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/23-4-53-1-1.html
  Διάθεση αναπληρώτριας Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_282.html
 Πρόσληψη 60 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 58 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(32) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(26) και 2 Κοινωνικοί Λειτουργοί(ΠΕ30) σε Τ.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/60-58-32-26-2-30.html
Ανάκληση πρόσληψης 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3(2 + 1) σε Γενικό Σχολείο  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2-25-32-1.html
Πρόσληψη 4 (3 + 1) αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/4-3-1-1.html
 Πρόσληψη 2 Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3(1+2) Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2-25-312-25.html
 Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_402.html

Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Πρόσληψη 48 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19 - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/48-2018-19.html
Πρόσληψη 32 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19  - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/32-2018-19.html
Πρόσληψη 40 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(22) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(18) & 5 Κοινωνικούς Λειτουργούς(ΠΕ30) για Ε.Κ.Ο./Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/40-22-18-5-30.html
 Πρόσληψη 40(36 + 4) αναπληρωτών Ε.Β.Π. & 17(11+ 6) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/4036-4-1711-6-25.html
 Ανάκληση πρόσληψης 2 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(1) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και 1 Κ.Λ. σε Τ.Υ. και 1 Ε.Β.Π. και 1 Σχολ. Νοσηλευτή(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2-1-1-1-1-1-25-1.html
 Πρόσληψη 6 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Ανάκληση πρόσληψης-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/6-25.html
 Πρόσληψη 1 Σχολικής Νοσηλέυτριας(ΠΕ25) Και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Κ.Λ.-ΠΕ30 σε Τ.Υ. και 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 1 Ε.Ε.Π. σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης 1 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-25-1-1-1-30-1-1-1.html
 Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1_25.html

ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Πρόσληψη 56 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 31(28+3) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/56-31283.html
 Πρόσληψη 89 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 39 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(17) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(22) και 17(12 + 5) Σχολ. Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 7 Κοινωνικών Λιτουργών(ΠΕ30) σε Τ.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/89-39-17-22-12-25-7-30.html
 Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1_19.html
  Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_402.html

Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ

  Πρόσληψη 16(10 + 6)Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) και 13(3 + 10) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 13 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 16 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(8) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) & 23 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1610-6-25-133-10-13-16-8-8-23.html
Ανάκληση πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο & 2 Ψυχόλόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-2-23.html
 Πρόσληψη 3 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και 1 Ε.Ε.Π. & 2 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/3-2-1-1-2-1.html


Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Πρόσληψη 30 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/30.html
 Πρόσληψη 19 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(11) και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) και 9(5+4) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία για το 2018-19 -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/11-8-954-25-2018-19.html
  Πρόσληψη 19 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 16 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/19-16-2018-19.html
 Ανάκληση πρόσληψης Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 4 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/23-4-53-1-1.html
  Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π σε Γενικό Σχολείο και 1 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 5 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-1-5.html

Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Πρόσληψη 33 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 21 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 10 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 12 (9+3) αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία & 45 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(27) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(18) -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/33-21-10-12-93-25-45-27-18.html
 Ανακλήσεις προσλήψεων αναπληρωτών 2(1 + 1) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 6 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(1) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/21-1-25-1-2-6-2-1-1.html

Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 Πρόσληψη 25 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 35 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/25-35-2018-19.html
 Πρόσληψη 3 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/3-2.html
 Πρόσληψη 15(9 + 6)αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 6 σε Σ.ΜΕ.Α.Ε. & 7 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 6 σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/9-25-6.html
  Πρόσληψη αναπληρώτριας Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/25_9.html
Πρόσληψη 1 Σχολικής Νοσηλεύτριας(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και 2 Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) & 2 Επαγγελματικών Συμβούλων(ΠΕ22) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-25-2-25-2-22.html
Πρόσληψη 2(1 + 1) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και Τροποποίηση Απόφασης πρόσληψης 1 Σχολ. Νοσηλευτή σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/21-1-25-1.html 
 Πρόσληψη 19 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(11) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) και 28 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/19-11-8-28-1.html
 Απόλυση λόγω παραίτησης αναπληρώτριας Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_579.html
 Πρόσληψη 15 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(1) και 6 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/15-3-2-1-6-30.html
Πρόσληψη 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 3 Ε.Ε.Π. σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 6 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-3-6-23.html
 Πρόσληψη 1 Ε.Β.Π. και 4 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 4 σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(2) και 1 Σχολικός Νοσηλευτής(ΠΕ25) και 2 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-4-4-2-2-1-25-2.html


Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Πρόσληψη 43 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 29 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 27 (20+7) Ε.Β.Π. και 8(4+4) Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία & 50 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(26) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(24) & 4 Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) σε Ε.Κ.Ο./Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/43-29-27-207-844-25-50-26-24.html
 Ανακλήσεις πρόσληψης και προσλήψεις 2(1 + 1) Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία και 1 Ψυχολόγου(ΠΕ23) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 3 Ε.Ε.Π.(1 Ψυχολόγου-ΠΕ23 & 2 Σχολ. Νοσηλευτών-ΠΕ25) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/21-1-1-23-3-1-23-2-25.html

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία - http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/blog-post_485.html
 Πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/2018-19_97.html
 Πρόσληψη 69(44 + 25) αναπληρωτών Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/7044-26-25.html
 Πρόσληψη 38 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/38.html
Ανακλήσεις προσλήψεων 1 Ε.Β.Π. σε Γενικό Σχολείο και 1 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/1-1.html
 Πρόσληψη 125 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το 2018-19 -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/125-2018-19.html
  Πρόσληψη 48 Ε.Ε.Π.(23 Ψυχολόγοι-ΠΕ23 και 25 Κ.Λ.-ΠΕ30) σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 6 Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/48-23-23-25-30-6-30.html


Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 Πρόσληψη 30 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και 20 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 15 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 26 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(16) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(10) & 10 Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία- http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/30-20-15-26-16-10-10-25.html

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Πρόσληψη 31 αναπληρωτών Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 38 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/31-38.html
Πρόσληψη 6 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. & 10 σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 18 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/6-10-18.html
 Πρόσληψη 8 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και 10 σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και 16 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.)-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/8-10-16-3-30.html
 Πρόσληψη 11 αναπληρωτών Σχ. Νοσηλευτών-ΠΕ25 σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 24(13 + 11) σε Γενικά Σχολεία-http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/11-25-2413-11.html


Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πρόσληψη 15 αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ(7) - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(8) & 25 Ε.Ε.Π. και 18 Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 8 Ε.Β.Π. σε Γενικά Σχολεία & 5(1 + 4) Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία  -http://seepea-stella.blogspot.com/2018/09/15-7-8-25-18-8-51-4-25.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου