Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΩΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ Ο.Α.Ε.Δ
 Στην ιστοσελίδα -mpratis.gr -του Δ. Μπράτη, αιρετού του Κ.Υ.Σ.Π.Ε, βλέπουμε:
"Α) . Ο Ν. 3848/2010 στα άρθρα 4 και 5 προβλέπει:

".....Άρθρο 4 (Παράγραφος 1 και 2)
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να κα­λυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαι­δευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

2. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με βάση τη σειρά τους στον τελικό πίνακα κατάταξης εκ­παιδευτικών και τις δηλωθείσες προτιμήσεις."

Άρθρο 5 ( Παράγραφος 2)

  1. " .... Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ­τικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων."


Β) Το άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει ρητά ότι "... H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους".

 Kατά το Σύνταγμα και τον Ν. 3848/2010 κανείς άλλος πλην του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις εκπαιδευτικών στα Δημόσια Σχολεία.   Επίσης:

 Η Δ.Ο.Ε το 1995 προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της αποφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας σύμφωνα με την οποία  είχε ιδρυθεί, μεταξύ άλλων, " Τμήμα Παιδείας και Θρησκευμάτων" το οποίο είχε ως αντικείμενο θέματα της προσχολικής, στειχειώδους, μέσης, επαγγελματικής και ανώτερης Εκπαίδευσης.
Με την Απόφαση  2592/1999, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ακύρωσε  αυτή την απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας.

Βασίλης Βούγιας 
31/12/2013
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ(ΣτΕ)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου