Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΤΥΧΙΑ

 
Η Συντονιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών σε Διαθεσιμότητα καταγγέλλει την απαράδεκτη ενέργεια του Υπουργού Παιδείας να μην συμπεριλάβει στην διαδικασία κινητικότητας των εκπαιδευτικών με δεύτερα πτυχία,  όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν και δεν έχουν καταργηθεί από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Χωρίς να υπάρχει καμία λογική, συνάδελφοι με δεύτερα πτυχία Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών κ.α, σύμφωνα με την αριθμ. 6/2013 (ΦΕΚ 3210/τΒ’/18-12-2013 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεν μπορούν να τεθούν σε κινητικότητα και να χρησιμοποιήσουν το δεύτερο πτυχίο τους παρότι υπάρχουν κενά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις ειδικότητες αυτές.
Πάγια θέση μας ήταν παραμένει, όπως αναφέρεται και στα υπομνήματά μας, ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΧΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσοι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα διαθέτουν ΔΕΥΤΕΡΟ ή ΤΡΙΤΟ ΠΤΥΧΙΟ (π.χ. δασκάλων, νηπιαγωγών, φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, οικονομολόγων,  και άλλων)  μετά από αίτησή τους.
Ζητάμε για μια ακόμα φορά να προκηρυχθούν θέσεις για όλες τις ειδικότητες.
 
Θεωρούμε επιπλέον απαράδεκτο να υπάρχει διάκριση των εκπαιδευτικών ανάλογα με τον τρόπο διορισμού μεταξύ επετηρίδας και διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Ζητάμε λοιπόν να μην υπάρχει καμιά διάκριση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τον τρόπο διορισμού τους (ΑΣΕΠ - επετηρίδα).

  • ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
  • ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
  • ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΑΙΖΕΙ 
  • ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ 
  • ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ 
  • ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ, ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Ξεκίνησε ήδη από 19/12, η διαδικασία της κινητικότητας των εκπαιδευτικών που κατέχουν δεύτερα πτυχία στις ειδικότητες που προκηρύσσονται σύμφωνα με την αριθμ.6/2013 (ΦΕΚ 3210/τΒ’/18-12-2013) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων των εκπαιδευτικών, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι έως τις 2/1/2014, ενώ το ΥΠΑΙΘ για την ολοκλήρωση της διαδικασία έχει στείλει εγκύκλιο στις Διευθύνσεις Δ.Ε. που αναφέρει τα ακόλουθα:   

Α) Σύμφωνα με την αριθμ. 6/2013 (ΦΕΚ 3210/τΒ’/18-12-2013) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία αφορά την κινητικότητα των εκπαιδευτικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του N.4172(τ. Α’ 167), σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4172/2013 (τ.Α’ 167) λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία ή και ειδικότητα και οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στους συνημμένους Πίνακες Α, Β, Γ και Δ, παρακαλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως στις Δ/νσεις Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την μετάταξή τους, εντός της προθεσμίας, όπως ορίζεται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.
Στην Αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η σειρά προτίμησης των φορέων στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν. Επισημαίνεται, ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στον προσωπικό τους φάκελο, που διατηρείται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2) Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται όπως δεχτούν τις σχετικές Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις με τις προτιμήσεις και τα Δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών εντός των προθεσμιών όπως ορίζονται στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Εφιστάται η προσοχή σας:
• στην ορθή συμπλήρωση των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων για μετάταξη των εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις μετάταξης όπως αναφέρονται στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση στον «Πίνακα Α’: Θέσεις σε Φορείς Υποδοχής»
• στην παρ. 2 του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης με την οποία ορίζεται ότι οι Διευθύνσεις οφείλουν να καταχωρήσουν τα ορθά στοιχεία στα σχετικά έντυπα αιτήσεων, να τα κοινοποιήσουν στους εκπαιδευτικούς με αποδεικτικό επίδοσης, να δεχτούν αιτήσεις διόρθωσης εντός των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται, να εξετάσουν τις αιτήσεις διόρθωσης, να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τελικά να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ.
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σχετικά με το πρόγραμμα κινητικότητας του Ν.4172/2013 και τα κριτήρια αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων προς μετάταξη /μεταφορά σας διαβιβάζουμε την αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/09-08-2013(Φ.Ε.Κ.1992/τ.Β΄/14-08-2013 Υπουργική Απόφαση καθώς και την αριθμ.ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/16-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β) Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων:
Σχετικά με την διαδικασία της μετάταξης των ανωτέρω εκπαιδευτικών σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 20935/17-12-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει έως τις 24/12/2013 να γνωστοποιήσετε στο ΑΣΕΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: d_inftech@asep.gr) καθώς και στην Υπηρεσία μας (email: t09pde2n@minedu.gov.gr) τα στοιχεία των υπαλλήλων οι οποίοι θα οριστούν ως αρμόδιοι για τη συγκεκριμένη διαδικασία.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου