Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η Αριθμ. Φ.351.1/41/157241/Ε3 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, η οποία ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

 Κατά την πρώτη εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης:

α) η προκήρυξη  εκδίδεται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση του Φ.Ε.Κ., 

β) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης και

γ) οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. που κατέχουν οργανική θέση σε Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) υποβάλλονται στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων, τη θεώρηση της αίτησης και τη μέριμνα για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2.

Βασίλης Βούγιας

Δείτε το Φ.Ε.Κ.


ΦΕΚ B 4196 - 25.09.2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας 25.09.2018 Σελίδες 8 (51787 - 51794)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου